Vad kostar vetenskaplig publicering?

En sammanställning från Kungliga biblioteket redovisar för första gången den totala kostnaden för lärosätenas vetenskapliga publicering – ca en halv miljard kronor per år – under pågående omställning till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kostnader för vetenskaplig publicering

År 2017 fick Kungliga biblioteket (KB) regeringsuppdraget att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, med målet att all offentligt finansierad forskning ska bli öppet tillgänglig direkt vid publicering.

Skattemedel ska samtidigt användas på ett ansvarsfullt sätt. Därför fick KB också, i regleringsbrevet för 2018, i uppdrag att göra en sammanställning av de totala utgifterna för högskolornas och universitetens vetenskapliga publicering (=framställning och tillgängliggörande av vetenskapliga publikationer).

KB:s rapport Utgifter för vetenskaplig publicering visar att den totala kostnaden för vetenskaplig publicering, för år 2017, utgjorde ca en procent av den totala forskningsbudgeten, vilken för svenska lärosäten är ca 40 miljarder kronor. Summan motsvarar exempelvis statens utgifter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för Högskolan Dalarna: 432 miljoner kronor.

I KB:s rapport redovisas även kostnaden för prenumerationer per lärosäte och tidskriftsförlag.

Notera: Ny version av rapporten publicerades av KB 2019-04-25

Läs mer:

Universitetsläraren (2019-03-28)