Strategisk forskningsagenda för området migration och integration

Vetenskapsrådet har fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration, vars syfte är att stärka forskningen inom området och främja spridningen av forskningsresultat.