Nyheter om Vetenskapsrådets utlysningar 2020

Vetenskapsrådet presenterar 30 olika utlysningar av forskningsmedel under 2020.
De flesta utlysningar återkommer varje år, men det finns även sådana som inte utlyses varje år eller sådana som utlyses för första gången. Några utlysningar flyttas fram av budgetskäl och på grund av minskade anslag.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Om Vetenskapsrådets utlysningar 2020

  • Alla som söker bidrag från Vetenskapsrådet ska nu Inkludera köns- och genusperspektiv i sina forskningsprojekt!
   Under 2019 har sökande i vissa av Vetenskapsrådets utlysningar (inom klinisk behandlingsforskning, medicin och hälsa och utbildningsvetenskap) fått redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i den planerade forskningen och i så fall på vilket sätt sådana perspektiv kommer att användas eller varför sökande väljer att inte göra det.

   Från och med 2020 gäller ovanstående alla som söker bidrag från Vetenskapsrådet.

   Det handlar om att inkludera såväl sociala som biologiska aspekter av kön och könsidentitet i forskningens metoder, analyser och resultat – när så är relevant. Detta gäller de flesta av finansiärens utlysningar. Fullständiga anvisningar finns i utlysningstexterna.
    
  • Bidrag till Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap
   Detta bidrag utlyses för första gången och ska stödja utveckling av nya forskningsområden, forskningsprogram, samarbeten och forskningsmetoder samt uppmuntra till nytänkande och kreativitet. Bidragsbeloppet på högst 200 000 kronor per år ska användas för kostnader som är relaterade till workshop, till exempel för möten och resor.
    
  • Projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar
   Detta bidrag riktar sig till forskare verksamma inom alla humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, men även inom andra vetenskapliga områden.
    
  • För första gången utlyses också bidrag till nationella forskningsinfrastrukturer för att öka högstadie- och gymnasieelevers intresse för sk MINT-ämnen (matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap).
    
  • Konsolideringsbidrag
   Konsolideringsbidrag utlyses till framstående yngre forskare för möjlighet att konsolidera sin forskning och att vidga och bredda sin verksamhet.
    
  • Tidskriftsbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap
   Syftet med bidraget är att främja maximal spridning av kvalificerade forskningsresultat inom humaniora och samhällsvetenskap. Vetenskapsrådet stödjer svenska open access-tidskrifter av högsta vetenskapliga kvalitet som främjar förnyelse inom forskningsområdet. Tidskriftsbidraget utlyses vart tredje år.
    
  • Gästforskarprogram inom klimat och miljö
   Gästforskarprogrammet inom klimat och miljö ger svenska lärosäten möjlighet att ta emot gästforskare från USA. Syftet är att stärka svensk forskning på området genom samarbete med framstående amerikanska forskare och att bidra till den internationella klimat- och miljöforskningen. Programmet är öppet för olika discipliner. Gästforskarprogrammet är ett regeringsuppdrag och utlyses i samarbete med Formas och Energimyndigheten. År 2020 är det dags för den andra utlysningen inom programmet.
    
  • Inga tvärvetenskapliga forskningsmiljöer eller konferensbidrag utlyses under 2020
   Av budgetskäl kommer inte bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer att utlysas nästa år. Nästa ulysning blir istället 2021.På grund av minskade anslag kommer Vetenskapsrådet inte heller utlysa några konferensbidrag.
    

Observera!

Alla detaljer kring villkoren i utlysningarna är inte klara ännu. Det som står i utlysningstexterna när respektive utlysning öppnar är det som gäller.

 

För mer information, se Vetenskapsrådets webb

Alla datum för när utlysningarna öppnar och stänger finns här