Ny svensk färdplan för öppen vetenskap

Regeringen har publicerat en nationell färdplan för det europeiska forskningsområdet (European Research Area, ERA) 2019-2020 - där svenska huvudaktiviteter presenteras i t ex arbetet med öppen vetenskap, samhällsutmaningarna, en öppen arbetsmarknad för forskare och internationellt samarbete.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bakgrund

Inom EU antogs 2015 en färdplan för europeiska forskningsområdet (European Research Area, ERA).

I färdplanen identifieras ett antal prioriteringar och nyckelaktiviteter inom olika områden som rör forskning, fram till och med 2020 – t ex inom öppen vetenskap, jämställdhetsintegrering, de samhälleliga utmaningarna, forskningsinfrastruktursatsningar etc.

Prioriterade områden   

  • Prioritet 1: Ett effektivare nationellt forsknings- och innovationssystem
  • Prioritet 2A: Gemensamt möta samhälleliga utmaningar
  • Prioritet 2B: Optimera offentliga investeringar i forskningsinfrastrukturer
  • Prioritet 3: En öppen arbetsmarknad för forskare
  • Prioritet 4: Jämställdhet och jämställdhetsintegrering i forskning och innovation
  • Prioritet 5: Öppen vetenskap
  • Prioritet 6: Internationellt samarbete

 

Svensk färdplan 2019-2020

Varje medlemsland uppmuntrades att ta fram en nationell färdplan med egna huvudaktiviteter utifrån respektive prioriterat område.

Nu har regeringen publicerat den svenska färdplanen som gäller för 2019-2020 och visar på aktiviteter som aktörer i forsknings- och innovationssystemet genomför för att stärka ERA under perioden.

Öppen vetenskap

Prioritet nr 5 berör Öppen vetenskap. Här konstateras att öppen vetenskap i grunden är en demokratifråga som möjliggör att hela samhället kan få del av, använda och delta i den forskning som bedrivs med offentliga medel.

Syftet är att öka forskningens kvalitet, genomslag och innovationskraft genom att fler delar av forskningsprocessen så snart som möjligt kan samverka med det omgivande samhället. De delar som avses är exempelvis öppna forskningsdata, öppet tillgängliga publikationer, öppen källkod, utvärderingsmetoder som tar hänsyn till samhällsnytta, öppna lärresurser och medborgarforskning.

En förutsättning för det öppna vetenskapssystemet är öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata. Enligt EU-kommissionen ska alla vetenskapliga publikationer som är resultatet av offentligfinansierad forskning senast från 2020 publiceras med öppen tillgång.