Ny lag om ansvar för god forskningssed och oredlighet i forskning

Riksdagen har beslutat om en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Lagen träder i kraft den 1 januari 2020. Vad kommer den innebära för forskare och svenska lärosäten och hur definierar den "oredlighet i forskning"?
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

 

Ny lag om forskningsfusk

Samtidigt som Etikprövningslagen genomgår en översyn har riksdagen beslutat om en ny lag om god forskningssed och oredlighet i forskning. Lagen träder i kraft den 1 januari 2020. Den omfattar forskning som bedrivs inom lärosäten, myndigheter, statliga bolag och stiftelser, kommuner och landsting – däremot inte av privata forskningsutförare.

Fokuserar ansvarsfördelning och tillämpning

Den nya lagen innehåller bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed. Lagen innehåller också bestämmelser om förfarandet vid prövning av frågor om oredlighet i forskning. Frågor om oredlighet i forskning ska prövas av en särskild nämnd.

Definitionen av oredlighet i forskning - ett rättssäkerhetsproblem?

Lagen definierar oredlighet i forskning som "en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning". Ett flertal svenska lärosäten, Vetenskapsrådet m fl remissinstanser anser att definitionen är alltför snäv och kan leda till rättssäkerhetsproblem i fall med andra allvarliga avvikelser (t ex vid falska påståenden om att erforderliga tillstånd för att bedriva forskningen finns, eller vilseledning kring den egna insatsen i forskningen). I sådana fall kan en forskare inte heller få sitt fall prövat av domstol, menar Sven Stafström, Vetenskapsrådets generaldirektör. Se artikel i Universitetsläraren den 19 juni

I samband med att den nya nämnden inrättas den 1 januari 2020 avvecklas Expertgruppen för oredlighet i forskning från vilken lärosäten i dagsläget kan begära yttranden i fall av oredlighet i forskning. Varifrån forskare misstänkta för oredlighet i forskning ska kunna få en fristående bedömning när deras fall inte ryms inom lagens definition är oklart. 

Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning