Ny Etikprövningsmyndighet och elektroniskt ansökningsförfarande

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Från och med 1 januari 2019  ersätts de nuvarande regionala etikprövningsnämnderna av den nya Etikprövningsmyndigheten. I samband med detta införs krav på att etikprövning av forskning som avser människor ska göras elektroniskt, via ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma.

Observera att Forskningsetiska nämnden (FEN) vid Högskolan Dalarna även fortsättningsvis kommer att tillse att uppsatsarbeten på grund- och avancerad nivå bedrivs under etiskt godtagbara former.

Mer information:

Etikprövningsnämnden
Prisma