Lansering av Horisont Europa - EU:s nya ramprogram

I januari 2021 startar Horisont Europa, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Ramprogrammet sträcker sig mellan åren 2021 och 2027. EU arbetar vidare för att stärka effekten av forskning och innovation - med medborgaren i centrum.

Horisont Europa

Horisont Europa tar vid efter det tidigare ramprogrammet Horisont 2020, med en föreslagen budet på 94 miljarder EUR.

Programmet erbjuder finansiering för forskning och innovation, kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverksbyggande med kollegor i och utanför Europa. Programmet är till för alla typer av organisationer - universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentlig sektor, företag, industri och civilsamhälle. 

Ett politiskt instrument

Med Horisont Europa stärker EU de politiska ambitionerna. Forskning och innovation ska användas för att förverkliga politiska mål och ta sig an de globala utmaningar som EU och världen står inför. Detta ska ske med medborgaren i centrum.

Horisont Europa ska:

 • stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund, samt det europeiska forskningsområdet
 • främja EU:s innovationskapacitet, konkurrenskraft och jobbskapande
 • ge resultat i de frågor som är viktigast för oss alla; behålla vår socioekonomiska modell och våra värderingar

Ett ramprogram med olika inriktningar

Programmet har tre huvudinriktningar - pelare - inom vilka projekt kan få finansiering:

 • Vetenskaplig spetskompetens
 • Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft 
 • Innovativa Europa

Missions och Europeiska partnerskap

Viktiga beståndsdelar i ramprogrammet, utöver de tre huvudinriktningarna, är också Missions och Europeiska partnerskap. Missions är strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar där resurser koncentreras till ett fåtal utvalda samhällsutmaningar. Partnerskapen är ett samlingsnamn för olika samarbeten mellan EU-kommissionen, EU-länderna och de associerade länderna samt andra intressenter.

Missions

En mission är ett brett antal åtgärder avsedda att uppnå ett djärvt, inspirerande och mätbart mål inom en viss tidsperiod, med effekter på samhället och politiken, och som är relevanta för en stor del av EU:s befolkning.

Fem missions-områden:
(Varje område har en sk mission-board som ansvarar för att ta fram specifika missions under dessa områden.)

 • Klimatanpassning, däribland omvandling av samhället
 • Cancer
 • Marknadens tillstånd och livsmedel
 • Klimatneutrala och smarta städer
 • Friska hav, kust-och inlandsvatten

Europeiska partnerskap

Ett partnerskap bygger på en gemensam strategisk FoI-agenda. Syftet är att länka nationella och regionala satsningar med Horisont Europa, samt att möjliggöra globala samarbeten.

Partnerskapen introducerades (då som partnerskapsprogram) i sjätte ramprogrammet och de har successivt blivit en allt viktigare del av Europas forsknings- och innovationsstrategier. Sedan introduktionen har svenska forskningsfinansiärer och andra myndigheter deltagit i ett stort antal partnerskapsprogram inom de flesta områden och discipliner. Även näringslivet har ingått partnerskap med EU-kommissionen.

Det finns i dagsläget 49 förslag på Partnerskap i Horisont Europa, inklusive sk EIT KIC.

Webbsänd lansering

Den 10 februari genomförs en svensk, webbsänd lansering av det nya ramprogrammet. Särskilt fokus läggs på ramprogrammet som ett politiskt instrument och strategier för deltagande.

Mer information och anmälan på Vinnovas webb