Digitalt seminarium inom tillämpad välfärdsforskning

Psykosociala insatser behöver ofta anpassas till kontextuella faktorer (fysisk, social och attitydmässig omgivning mm). Vilka komponenter är då nödvändiga för att få önskade effekter? Vilka kan modifieras utan att äventyra utfallen? Forte, SBU och Socialstyrelsen arrangerar ett seminarium på temat.

Seminarium om kärnkomponenter i sociala insatser

  • Datum/tid: 8 oktober, kl 14.00– 15.30
  • Arrangörer: Forte, SBU och Socialstyrelsen
  • Seminariespråk: Seminariet kommer att hållas på engelska.

Innehåll

Komplexa, psykosociala insatser behöver ofta anpassas till kontextuella faktorer - som den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen. Det är dock sällan klarlagt vilka komponenter i komplexa psykosociala insatser som är nödvändiga för att få önskade effekter - och vilka som kan modifieras utan att äventyra utfallen. Bättre kunskap om så kallade kärnkomponenter kan hjälpa till vid utbildning, implementering och utveckling av en insats i olika kontexter. Utgångspunkten för det här seminariet är forskning om kärnkomponenter i föräldrastödsprogram.

Seminariet leds av: 

Frances Gardner, professor i barn- och familjepsykologi, Universitet i Oxford, England. Gardners forskning fokuserar på utveckling och testning av interventioner till föräldrar som är i behov stöd, till exempel för barn med beteendeproblematik eller barn som utsätts för psykisk eller fysisk misshandel. Forskningen handlar om att identifiera verksamma komponenter som faktiskt driver förändringar och vilka interventioner som inte gör det.

I efterföljande diskussion deltar:

  • Jill Fialdini Yenidogan, socionom och enhetschef för öppenvård och familjehemsvård på Caleo Omsorg,
  • Viktor Kaldo, leg. psykolog och professor i klinisk psykologi vid Linnéuniversitetet, forskargruppsledare vid Karolinska institutet och Centrum för psykiatriforskning;
  • John Kjøbli, sektionschef förebyggande och behandling, Centrum för barns och ungdomars psykiska hälsa professor, Institutet för pedagogik vid universitetet i Oslo.

Seminariet modereras av Knut Sundell, SBU

Anmälan

Anmäl dig till seminariet

Seminariet genomförs digitalt. Länken skickas till anmälda deltagare före seminariet.

Relaterad information

Detta seminarium ingår i seminarieserien om tillämpad välfärdsforskning. Mer information. 

Senast granskad:
Senast granskad: