Ekonomihantering i ditt forskningsprojekt

För att du som forskare ska få bästa möjliga stöd har vi här samlat mer information gällande ekonomihantering i ditt forskningsprojekt.

Att tänka på i kontakten med din ekonom

 • Kontakta din ekonom tidigt i utlysningsfasen för dialog och rådgivning kring de ekonomiska delarna av projektidén/projektansökan.

 • Boka också ett möte för upprättande av budget och intern ekonomisk kalkyl - i god tid före sista ansökningsdatum.

 • Förbered dig genom att fundera igenom det planerade projektets kostnader i relation till den aktuella finansiärens ekonomiska regelverk och övriga villkor. Många finansiärer ersätter till exempel också publiceringskostnader, så kallade Article Processing Charges (APC). Har det budgeterats för detta i ansökan? Krävs det medfinansiering från lärosätet?

 • Meddela din ekonom huruvida forskningsansökan har beviljats eller avslagits av finansiären. Om ansökan har beviljats ska du tillsammans med din ekonom gå igenom den administrativa hanteringen av projektets finansiella delar (till exempel ekonomiska transaktioner, projektrapporteringar, slutredovisningar, diarieföring av ekonomiska underlag med mera) under projekttiden.

 • Kontakta din ekonom snarast om du får veta att projektet ska genomgå en revision (under pågående projekt, i samband med projektavslut eller efter avslutat projekt).

Ekonomiska begrepp vid budgetering

 • Vad är direkta respektive indirekta kostnader i ett forskningsprojekt?
  Kostnader kan delas in i direkta kostnader respektive indirekta kostnader.

  Med direkta kostnader avses kostnader som direkt kan hänföras till projektet. Exempel på direkta kostnader här är lön, resor och material.

  Indirekta kostnader (benämns även Overhead/OH-kostnader) avser gemensamma kostnader (för hela högskolan eller för en akademi) som inte kan kopplas till en viss kostnadsbärare. Exempel är kostnader för bibliotek, IT-support och övrig administrativ personal som tillhör stödverksamheten.

 • Vad innebär principen om "full kostnadstäckning"?
  I ansökan till svenska finansiärer ska de indirekta kostnaderna beräknas enligt SUHF-modellen. Det innebär bland annat att varje uppdrag/projekt som universitet och högskolor åtar sig ska belastas med såväl direkta som indirekta kostnader. Motivet till detta är att anslagsmedel ej ska användas för att täcka gemensamma kostnader. Externa forskningsprojekt och övriga uppdrag, skall bära sin andel av kostnaden. Detta frigör samtidigt anslagsmedel till andra projekt och ger högskolan en större flexibilitet i användningen av anslagen.

  Ovanstående innebär att det för samtliga forskningsprojekt, redan i ansökningsfasen, skall beräknas ett påslag för indirekta kostnader. En intern kalkylmodell finns framtagen och skall användas som underlag i samband med upprättande av en forskningsansökan. Den interna kalkylen upprättas av ekonom, i samarbete med aktuell projektledare/forskare, och ska godkännas av akademichef, efter samråd med aktuell forskningsledare.

 • Vad bör man tänka på vid budgetering av löner?
  • Doktoranders löner följer doktorandstegen (pdf).
  • Tänk på att budgetera för eventuella löneförhöjningar om projektet ska pågå under flera år.
  • Vid budgetering av ett forskningsprojekt som kommer att finansieras i en annan valuta än SEK behöver man ta hänsyn till valutakursen och valtuakursförändringar. Din ekonom vet mer om detta. Aktuell eurokurs går att hitta på Europeiska Centralbankens webbplats.

 • Vad är LKP?
  Lönekostnadspåslag (LKP) är kostnaden, utöver själva lönen, för arbetsgivaren att ha en person anställd. LKP innehåller bland annat arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringspremier och avgifter för ålderspension. Påslaget varierar mellan olika åldersgrupper.

 • Vad är Article Processing Charges (APC-kostnader)?
  Många forskningsfinansiärer kräver numera Open Access (OA)-publicering av forskningsresultat och ersätter också ev OA-kostnader. Dessa kostnader benämns Article Processing Charges.

  Information om finansiärer med OA-krav finns på Kungliga Bibliotekets webbplats

  För mer information och rådgivning, kontakta det högskolegemensamma stödet kring vetenskaplig publicering.

Ansökningar om extern forskningsfinansiering vid Högskolan Dalarna

Mer information

Intern process för ansökningar om extern forskningsfinansiering

Spara nedanstående filer i din dator innan du börjar fylla i dem.
Observera att innehållet uppdateras med jämna mellanrum, utifrån förändrade externa och interna krav. Använd därför alltid de underlag som finns här nedan!

Administrativ information

Fakturering

Från och med den 1 april 2019 får Högskolan Dalarna, enligt ny lagstiftning, ej ta emot pappersfakturor längre. Högskolans leverantörer ska fakturera med elektronisk faktura (e-faktura). Detta kan göras genom PEPPOL-nätverket, via Svefaktura Transportprofil bas eller via Fakturaportalen.  

Detaljerad information om e-fakturahantering (pdf)

Högskolan Dalarnas uppgifter vid e-fakturering

PEPPOL-adress: 0007:2021002908.
E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Vår Partsidentitet (GLN): 7300009068289
Organisationsnummer: 202100-2908 

Observera!
Beställaren ska alltid, även fortsättningsvis, uppge sin HDa-referens (objektnummer samt för- och efternamn) i samband med beställning hos leverantören.  

Besöksadress

Campus Borlänge: Röda vägen 3
Campus Falun: Högskolegatan 2 (Huvudentré)
Kaserngården 15 – Dalregementet (Mediehuset)

Organisationsnummer

202100-2908

Momsregisteringsnummer (VAT)

SE202100290801
(Ska uppges vid beställning av varor och tjänster från EU-länder, i samband med fakturering av publiceringsavgifter, Open Access mm. För övriga länder: Ange alltid VAT om du är osäker på vad som gäller.)

Bankgiro

5050-2665

Vid betalningar från utlandet ska följande anges

IBAN: SE 6612000000012810117632
BIC/SWIFT: DABASESX

Participant Identity Code (PIC)

986578077
(Uppges i samband med ansökningar inom Horisont 2020.)

DUNS

350 582 177
(Uppges i samband med ansökningar till finansiärer i USA.)

Kontakt

ekonomisupport@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: