Allmän handling

Offentlighetsprincipen är central i svensk rättsordning och regleras i Tryckfrihetsförordningen. Offentlighetsprincipen innebär bland annat att allmänheten har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet.

Vad är en allmän handling?

En handling innehåller information av något slag. Det kan vara ett pappersdokument/tryckt text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator eller på ett USB-minne.

En handling är allmän om den är inkommen till en myndighet eller är upprättad hos en myndighet. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten.

Offentlig eller sekretessbelagd?

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. För att en allmän handling ska kunna sekretessbeläggas krävs uttryckligt lagstöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Olika slags allmänna handlingar

Det finns olika typer av allmänna handlingar:

Administrativa handlingar

En administrativ handling kan till exempel vara forskningsansökningar, beslut från finansiär, avtal, projektrapporteringar med mera.
Ska bevaras och arkiveras genom registrators diarieföring.

Vid frågor, kontakta registrator@du.se.

Forskningsdata

Primärmaterial:
Ska som huvudregel bevaras, men kan få gallras i vissa fall, dock tidigast efter 10 år. Arkivering sker genom överlämnande till arkivet.

Bearbetningsmaterial (bearbetad forskningsdata):
Betraktas i många fall som arbetsmaterial. Kan rensas löpande. Observera dock att även sådant material ska bevaras om det behövs för att förstå sammanhang, om det tillför sakuppgifter eller av andra skäl behövs för förståelsen av resultaten. I dessa fall ska arkivering ske genom överlämnande till arkivet.

Vid frågor om arkivering av forskningsdata, kontakta arkiv@du.se

Vetenskapliga publikationer

Ska alltid bevaras. Digitala publikationer arkiveras genom uppladdning i DiVA.
I DiVA görs valet om publikationen enbart ska arkiveras eller dessutom publiceras så den blir synlig externt. Observera att även om avtal med förlag hindrar publicering behöver ett arkivexemplar alltid säkerställas på högskolan.

Vid frågor om DiVA  med mera, kontakta Biblioteket. 

Tryckta publikationer arkiveras genom att arkivexemplar skickas till arkivet.
Vid frågor, kontakta arkiv@du.se.

Senast granskad:
Senast granskad: