Aktuellt i forskningsstödet

Det händer mycket inom ramen för forskningsstödet arbete!
Vi bidrar till lösningar på konkreta sakfrågor, i dialog med högskolans ledning, forskningsprofiler, akademier och Utbildnings- och forskningsnämnd - och i samarbete med andra lärosäten och övriga samarbetsparter.

Kartläggning av svenska lärosätens representation i Bryssel

SUHF har genomfört en kartläggning av hur svenska lärosäten är representerade i Bryssel samt hur de deltar i EU-relaterade nätverk. Förfrågan sändes till svenska lärosäten under 2019 med en kompletterande uppgiftsinsamling under tidig vår 2020. Kartläggningen/sammanställning ger enbart en dagsnotering, då nätverk ständigt tillkommer och medlemskap ingås och avslutas. För mer information, se SUHF:s webb.

(2021-01-07)


Angående Vetenskapsrådets kommande utlysningar 2021

Vetenskapsrådet planerar just nu 35 utlysningar under 2021. Några av dem är nya, medan många är återkommande. Vissa förändringar har även gjorts i några av de återkommande utlysningarna.

Mer information finns här 


Några tips!

 • Läs Vetenskapsrådets Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.
 • Bekanta dig även med de villkor som gäller för finansiering från Vetenskapsrådet. De specifika kraven finns i utlysningstexten och dem kan du läsa när utlysningen öppnar. 
 • Bekanta dig med ansökningssystemet Prisma. Skapa ett konto och lägg in dina uppgifter redan innan utlysningen öppnar. (Lägg inte in några publikationer på ditt konto – du bifogar dem i en pdf-fil när du fyller i ansökan.)
 • Se till att du har stöd för ditt projekt från din akademichef och forskningsledare. 
 • Påbörja din ansökan i god tid. Du kan med fördel börja med forskningsplanen innan utlysningen öppnar.
 • Ta del av information om hur ansökan kommer att bedömas och förhåll dig till detta när du skriver ansökan.
 • Ta tidigt kontakt med och bjud in andra forskare som ska medverka i din ansökan, så att de i god tid kan bidra med sina uppgifter.

(2020-11-20)


Beviljade projektbidrag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har beviljat HDa forskningsmedel respektive nätverksbidrag för följande projekt:

 • Projekttitel: Förskoleklassen – en möjlig arena för läs- och skrivutvecklande undervisning inom olika ämnesområden
  Projekttid: 2021-2024
  Projektledare: Tarja Alatalo, lektor i pedagogiskt arbete, HDa
  Medverkande forskare: Annie-Maj Johansson, lektor i naturvetenskap, HDa, Gunilla Sandberg, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, Mälardalens högskola, Sari Vuorenpää, lektor i läs- och skrivutveckling, Stockholms universitet.
  Beviljade medel: 5,9 miljoner kronor
  Mer information 

 • Nätverksbidrag: Minskad abortrelaterad dödlighet och sjuklighet i Somaliland: Samarbete mellan Sverige och Somaliland för att utveckla forskningsprogram för att bygga kapacitet av barnmorskor
  Projekttid: 2020-2021
  Projektledare: Marie Klingberg Allvin, professor i sexuell reproduktiv perinatal hälsa, HDa 
  Medverkande forskare: Kerstin Erlandsson, universitetslektor i sexuell, reproduktiv och perintal hälsa, HDa, Fatumo Osman, universitetslektor i omvårdnad vid HDa och Jama Ali Egal, doktorand i vårdvetenskap vid HDa 
  Beviljade medel: 775 000 kronor via VR Swedish Research Links
  Mer information

(2020-11-04)


Kostnadsfri publicering Open Access

Du vet väl att du som forskare eller doktorand vid Högskolan Dalarna har möjlighet att kostnadsfritt publicera Open Access i tusentals tidskrifter? Biblioteket står för publiceringsavgiften.

Vilka tidskrifter omfattas av avtalen?

Sök efter akademiska tidskrifter där du kan publicera Open Access kostnadsfritt eller med en reducerad publiceringsavgift:
Publish Open Access

Vad behöver du som författare (corresponding author) tänka på/göra?

1. "Corresponding author", d v s huvudansvarig författare, måste vara affilierad till Högskolan Dalarna.
2. Ange din affiliering till Högskolan Dalarna när du skickar in din artikel.
3. Använd din e-postadress som slutar på "du.se".

Avtalen tillåter att förlagsversionen av artikeln omgående laddas upp och publiceras i DiVA, vilket rekommenderas, för ökad spridning och synlighet.

Mer information på HDa:s webb  

More information in english

(2020-10-02)


SUHF-inventering kring hantering av forskningsdata

Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF) har, för tredje året i rad, genomfört en enkätundersökning om hur svenska högskolor och universitet arbetar med hantering av forskningsdata.

Detta är ett led i förbundets arbete med att strategiskt bevaka verksamhetsutvecklingen nationellt och internationellt, samt föreslå konkreta strategier och insatser för att i dialog med relevanta aktörer främja det nationella arbetet med att utveckla och implementera lokala infrastrukturer för öppna data vid svenska lärosäten.

Nu presenteras resultatet av inventeringen. Enkäten har besvarats av 33 av 38 SUHF-medlemslärosäten, vilket ger en svarsfrekvens på 86,8 procent.

Läs redovisningen av SUHF-enkäten

(2020-09-28)


Swedish course for beginners

In the fall of 2020, the unit for language support at the School of Humanities and Media Studies plans to organize a Swedish course for beginners, for researchers and doctoral students. The course is scheduled to start in October/November of 2020 and continue in the spring of 2021. The estimated scope of the course is 40 hours spread over weekly seminars (approximately 2x45 min.). The course participants will be divided into seminar groups depending on existing Swedish skills.

If you are interested in participating in the course, please send a registration of interest to research coordinator Hanna Borgblad, E-mail: hbo@du.se no later than 30th of September.

(2020-09-23)


Hantering av forskningsdata: Behovsanalys pågår 

Just nu genomför forskningsstödet en behovsanalys kring hantering av forskningsdata. Syftet med arbetet är att fånga upp och sammanställa de behov som högskolans forskare har idag i sitt arbete med forskningsdata, utifrån interna och externa krav och regelverk på området. Behovsanalysen ska i nästa steg fungera som underlag för att ta fram riktlinjer och bättre stödverktyg när det gäller hantering av forskningsdata. 

Har du erfarenheter som du vill dela med dig av kring exempelvis framtagande av datahanteringsplaner, lagringslösningar eller tillgängliggörande av forskningsdata? Hör då gärna av dig till Anna Emmoth, E-post: aem@du.se

(2020-09-21)


Sammanfattning av SUHF-webbinarium om forskningsetiska utmaningar

Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF) anordnade den 4 september ett webbinarium på temat Forskningsetiska utmaningar i skuggan av Covid-19. Forskningsstödet deltog i seminariet.

Läs SUHF:s sammanfattning

(2020-09-14)


Disputation

Den 8 september försvarar Corey Blackman, vid Akademin industri, samhälle och teknik, Mälardalens högskola, sin doktorsavhandling Evaluation of Modular Thermally Driven Heat Pump Systems. Disputationen sker inom ramen för forskarskolan Reesbe och äger rum på Högskolan Dalarna.  

Mer information om disputationen

(2020-09-04)


Disputation

Idag försvarar Cecilia De Bernardi sin doktorsavhandling Authenticity as a compromise: a critical realist perspective on Sámi tourism labels.

Disputationen äger rum vid University of Lapland, i samarbete med Högskolan Dalarna, och genomförs via Adobe Connect.

(2020-08-28)


Föreläsning: Forskarutbildning ur ett juridiskt perspektiv

Den 29 september välkomnar HDa och forskningsstödet jurist Viveka Bonde till Högskolan Dalarna. Viveka föreläser på temat Forskarutbildning ur ett juridiskt perspektiv.

Föreläsningen äger rum i sal FÖ1 (E151) kl 13-16 på Campus Falun.
Möjlighet att delta via Zoom kommer att ges. (Länk skickas ut till anmälda deltagare.)

Anmälan görs till Märet Brunnstedt, via e-post mba@du.se, senast den 14 september.

(2020-08-26)


Ny medarbetare

Välkommen Malin Kull, Forskningskommunikatör, Kommunikationsavdelningen (2020-08-26)


Ny medarbetare

Välkommen Hanna Borgblad, Forskningssamordnare,  Utbildnings- och forskningskansliet (2020-08-17)


Vetenskaplig återrapportering till Vetenskapsrådet 

Är du en av dem som ska lämna in vetenskaplig återrapportering till Vetenskapsrådet (VR) senast den 31 mars i år? (Datum för återrapportering för ditt bidrag finns i dokumentet ”Godkännande av villkor” i Prisma-systemet.)

Tänk på att vissa vetenskapliga rapporter ska skickas till VR via e-post. Andra ska laddas upp i Prisma. Blanketter för återrapporteringen och instruktioner kring vad som gäller för just ditt bidrag finns här.

Har du frågor? Kontakta: vetenskapligaterrapportering@vr.se

(2020-03-06)


Besök av KK-stiftelsen

Den 20 februari besökte KK-stiftelsens VD Eva Schelin, tillsammans med två programansvariga medarbetare, Olle Vogel och Petter Zirath, Högskolan Dalarna.  

Besökarna fick se högskolans båda campus-områden och fick även en rundvandring i materiallabb, bibliotek mm. Givande möten kring högskolans respektive stiftelsens verksamheter genomfördes med forskningsledare Ewa Wäckelgård (Energi och samhällsbyggnad) och Mikael Olsson (Stålformning och ytteknik), samt med rektor Martin Norsell, prorektor/vicerektor för forskning Jörgen Elbe och strategen för extern forskningsfinansiering/samordnaren av forskningsstödet Monika Matevska Stier. Dialogen med KK-stiftelsen kring möjligheter och utmaningar vad gäller finansiering av forskning och kompetensutveckling, i samverkan med näringslivet, fortsätter i olika former och konstellationer.  

Om KK-stiftelsen

Vårlansering av utlysningar 17 mars

(2020-02-24)


Nyheter på etikområdet fr o m 1 januari 2020

 • Ny lag:

  Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning 
  Enligt denna lag har forskningshuvudmannen (=HDa) det övergripande ansvaret för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed. Det finns nu också en ny hanteringsordning vid avvikelser från god forskningssed. Detta innebär, i korthet, att en ny nämnd - Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NOF) – ska utreda vid misstankar om oredlighet i forskning, medan lärosätena ska utreda fall som handlar om andra, allvarliga avvikelser från god forskningssed.

 • Ny handläggningsordning vid HDa:

  Handläggningsordning för hantering av oredlighet i forskning samt avvikelser från god forskningssed
  Enligt denna inrättas också en kommitté för god forskningssed (KOF), som bl a ska göra en inledande bedömning av inkomna ärenden (inför rektorsbeslut) samt utreda ärenden som handlar om misstanke om andra allvarliga avvikelser mm. KOF ska bestå av Utbildnings- och forskningsnämndens ordförande/dekan, representant från Forskningsetiska nämnden, en suppleant från lärar- och forskarkollegiet och högskolejurist/person med särskild kompetens inom förvaltningsrätt.

 • SUHF:s vägledning för hantering av misstankar om avvikelser från god forskningssed

  SUHF:s arbetsgrupp för etikfrågor har under det senaste året arbetat med att ta fram en Vägledning för hanteringen av misstankar om avvikelser från god forskningssed, med anledning av den nya regleringen inom detta område. Vägledningen antogs av förbundsförsamlingen 29 maj 2020.

   

  (2020-01-28, uppdaterat 2020-07-10)


  Fotografering vid nyanställning mm

  Kommunikationsavdelningen erbjuder nu fotografering vid nyanställning för presentationssida på HDa-webben, samt pressbilder för forskare. Fotografering beställs hos Anders Gårdestig, telefon 023-77 83 77 eller e-post aga@du.se.

  När din bild är klar kommer du att få den skickad till dig med ett e-postmeddelande. Du ansvarar själv för din bild och att den är godkänd för publicering. Det innebär att det är du som skickar den till kommunikationsavdelningen@du.se för publicering på din presentationssida.

  Med anledning av GDPR och för att bilden ska vara uppdaterad och godkänd för publicering ombesörjer den enskilde själv leverans till media. 

  Var ute i god tid med din beställning av fotografering!

  (2020-01-20)


  Ny strategi för Högskolan Dalarna beslutad

  Tisdagen 17 december beslutade Högskolan Dalarnas styrelse att fastställa en ny strategi för perioden 2020-2026. Nu påbörjas arbetet med att implementera den nya strategin och se över verksamheten. 

  Den nya strategin (pdf, kräver inloggning)

  Intern nyhet om strategin (kräver inloggning)

  Extern nyhet

  (2019-12-17)


  Forskningsstödets möte 2019-12-11

  Den 11 december samlades forskningsstödets medarbetare, tillsammans med prorektor/vicerektor för forskning, för en gemensam avstämning och dialog kring forskningsstödets anpassning till högskolans nya strategi i det kommande arbetet.

  (2019-12-12)


  Nytt Open Access-avtal med Elsevier, Taylor & Francis m fl förlag

  Forskare och doktorander vid Högskolan Dalarna har möjlighet att kostnadsfritt publicera forskningsresultat med öppen tillgång (Open Access) hos ett flertal, stora förlag.

  Nu har Högskolan Dalarnas bibliotek, via BIBSAM-konsortiet (vid Kungliga biblioteket), ingått så kallade transformativa avtal med Elsevier och några av de andra stora förlagen (Springer, Oxford, Taylor & Francis m.fl.). Detta innebär i princip att kostnader för både publicering och läsning av artiklar ingår i avtalen (förskottsbetalas av deltagande organisationer). 

  Som författare behåller du upphovsrätten till ditt arbete och artiklarna kan återanvändas fritt med en Creative Commons-licens. Syftet med avtalen är att påskynda övergången till Open Access - det vill säga att vetenskapliga resultat görs öppet tillgängliga på internet.

  Notera:
  Endast artiklar som skickats in till förlaget efter den 1 januari 2020 omfattas av avtalet.
  Avgifter som har att göra med den tryckta tidskriften, t.ex. page charges eller color charges, omfattas inte av avtalet.

  Läs mer om Open Access-avtalen på bibliotekets webb

  (2019-12-09)


  Seminarium om extern forskningsfinansiering med forskargruppen Interkulturella språkstudier

  Igår genomförde forskningsstödets samordnare och forskare inom området språkvetenskap ett seminarium på temat Att närma sig nya möjligheter till exern forskningsfinansiering – Några strategiska ställningsstaganden och taktiska överväganden. Hur ser en forskares vardag ut idag? Hur har det forskningspolitiska landskapet förändrats? Vilka krav ställs på forskare – och på forskningshuvudmännen/medelsförvaltarna/lärosätena? Hur hittar man utlysningar för språkvetare? Hur bör man tänka och arbeta när man söker externa forskningsmedel?

  För mer information, kontakta:
  Annelie Ädel, Forskargruppsledare - aal@du.se
  Monika Matevska Stier, Strateg inom extern forskningsfinansiering/Samordnare av forskningsstödet - mmv@du.se

  (2019-12-04)


  Första disputationen inom Pedagogiskt arbete!

  Den första spikningen i pedagogiskt arbete ägde rum den 15 november och den 6 december försvarar Maria Fredriksson sin doktorsavhandling Med blicken på möten: Martin Bubers pedagogiska idé i dialog med förskolans praktik.

  Disputationssal: FÖ5, Campus Falun, kl 13:00.

  Mer info om avhandling och disputation

  (2019-11-21)


  Seminarium om forskningsdata med ISTUD, forskningsstödet och Svensk Nationell Datatjänst

  Vad behöver jag som forskare tänka på vid hantering av forskningsdata? Vilka lagar och regler gäller? Vilka lagringsmöjligheter finns? Vad ska arkiveras - när? Hur ska jag tänka kring känsliga personuppgifter? Vad kan jag som forskare lova mina informanter/respondenter? Vilka erfarenheter har vi från våra forskningsprojekt? Aktuella fallbeskrivningar? Detta, liksom möjliga dilemman när förvaltningsjuridik, forskningsetik och arkiveringslagar och föreskrifter möts, diskuterades idag vid ett seminarium som arrangerades gemensamt av forskningsprofilen Interkulturella studier (ISTUD) och högskolans forskningsstöd (arkiv, bibliotek, IT, UFK). Inbjudna gäster var domänansvariga vid Svensk Nationell datatjänst (SND). 

  (2019-11-14)


  Workshop om öppen vetenskap

  Igår genomfördes en workshop på temat Öppen vetenskap - vad innebär det för mig?  på högskolan. Dagen arrangerades av Vetenskap & Allmänhet, i samarbete med Vinnova och högskolans forskningsstöd - och riktade sig till högskolans forskare, forskningsledare, studierektorer för forskarutbildningarna, dekaner, samverkanschef m fl. 

  Under workshopen diskuterades bl a principerna för öppen vetenskap (ÖV), liksom dess bakgrund och uppkomst. En genomgång gjordes också av begrepp som Open Access, Open Data, Public Engagement och Citizen Science. Deltagarna fick också tillfälle att reflektera kring sitt eget arbete med olika delar av ÖV, utbyta erfarenheter, tips på hur man kan tackla utmaningar och se möjligheter i arbetet - och även ta del av erfarenheter från genomförda och pågående projekt på både EU-nivå och lokal nivå.

  (2019-11-13)


  Workshop hos Vinnova - om transdisciplinärt forskningssamarbete inom Hälsa-utlysningar i Horisont 2020

  Den 28 oktober deltog Forskningsstödets samordnare, tillsammans med HDa-forskare från forskningsprofilen Hälsa och välfärd, i en Vinnova-workshop om Hälsa-utlysningar inom H2020 och transdisciplinärt forskningssamarbete.   

  Under dagen fick deltagarna också en introduktion till hur man kan integrera humsam och IKT (informations- och kommunikationsteknik) i Hälsa-relaterade utlysningar, för att öka chanserna för en framgångsrik ansökan. Workshopen inkluderade interaktiva delar och praktiska övningar kring aktuella utlysningstexter.

  (2019-10-29)


  Vad innebär ett sk CRIS-system (Current Research Information System)?

  Ett sk CRIS (Current Research Information System) är ett system där forskningsinformation från flera olika källor kopplas ihop i ett och samma system. Det kan t ex handla om information om pågående forskningsprojekt och dess finansiärer, projektledare, publikationer, lärosäten mm. Det handlar, kortfattat, om att göra forskningen mer synlig (öppen vetenskap).

  Varför då göra detta?

    • För att underlätta för de enskilda forskarna. Systemet är kopplat till forskarnas ORCID-id och därför behöver man t ex inte fylla i samma uppgifter på flera ställen i samband med forskningsansökningar. Som forskare kan man också, till stor del, visa upp en sammanhållen bild av sin forskning och sin samverkan (då mycket information samlas på ett och samma ställe).

    • För att ge universitets- och högskoleledningarna ett uppföljnings- och beslutssystem - och visualisera kvalitetssäkrad data från olika datakällor. Notera dock att, som uppföljningsverktyg, kan ett CRIS-system aldrig ge en fullständig bild av verkligheten/verksamheten, då det inte kommer kunna fånga alla aktiviteter och samarbeten (viktigt att tänka på!). 

  Notera även att det alltid också krävs ett manuellt arbete för att koppla ihop aktuell information.

  Status nationellt?

  I Sverige pågår utveckling av olika CRIS-system. Vetenskapsrådet driver t ex sedan 2012 SweCRIS, ett nationellt CRIS med information om forskningsprojekt finansierade av, i dagsläget, 13 forskningsfinansiärer (både statliga och privata). Det man nu har undersökt under en tid är möjligheterna att koppla ihop SweCRIS med publiceringsarkivet DiVA. Denna funktion finns nu och sju lärosäten importerar idag projektdata från SweCRIS in i DiVA. Utvecklingsarbete pågår dock fortfarande.

  Aktuellt för Högskolan Dalarna?

  Biblioteket bevakar denna fråga för HDa:s räkning och inom ramen för forskningsstödets arbete utreds möjligheterna för HDa att eventuelllt använda sig av ovanstående system.

  (2019-10-23)


  Nationell nätverksträff för forskningsrådgivare 21-22/10

  Varje år, sedan mitten av 1990-talet, har Sveriges forskningsrådgivare som arbetar med forskar- och ledningsstöd vid universitet och högskolor - främst avseende projektsamarbeten inom EU:s ramprogram - anordnat gemensamma, nationella nätverkskonferenser. I slutet av förra året utökades nätverket (genom en sammanslagning) med kollegor från ett tidigare nätverk med fokus på svensk forskningsfinansiering - och omfattar nu drygt 300 medlemmar.

  Forskningsstödet vid Stockholms universitet arrangerade höstens konferens, vilken hade ca 150 deltagare. Högskolan Dalarna representerades av Monika Matevska Stier (strateg/samordnare av forskningsstödet) och Ulrika Eriksson (verksamhetsekonom).

  Inbjudna gästtalare och konferensdeltagare var bl a Astrid Söderbergh Widding (rektor SU), Christian Hansen, (utbildningsdepartementet), Karin Aase och Erik Litborn (Vinnova), Lisa Almesjö (SWERI - Vinnovas och Vetenskapsrådets gemensamma forsknings- och innovationskontor, Bryssel) och Maria Hagardt (Vetenskap & Allmänhet).

  Tvådagarskonferensen innehöll nätverkande, gemensamma sessioner och parallella workshops med fokus på bl a stöd kring etikfrågor, ekonomihantering och tvärvetenskapligt samarbete. Vid konferensen antogs även ett nytt namn för det sammanslagna nätverket - SWARMA - Swedish Association for Research Managers and administrators. Detta för en bättre överensstämmelse med övriga motsvarigheter på EU-nivå. 

  (2019-10-23)


  Workshop hos Vinnova - om humsam-integrering i H2020-projekt

  Den 15 oktober deltog forskningsstödets samordnare, tillsammans med HDa-forskare från forskningsprofilen Interkulturella studier, i en workshop om integrering av humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv i H2020-projekt hos Vinnova: "Vill du maximera chansen till Horisont 2020-finansiering? Inkludera humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv!"

  Syftet med workshopen var att skapa en bättre förståelse för vad humsam/SSH-integrering innebär, vilket syfte den tjänar och att ge tips på hur den bör återspeglas i projektansökningar. 

  (2019-10-17)


  Ny medarbetare

  Välkommen Maria Rappfors, HR-specialist, HR-avdelningen (2019-09-10)


  Forskningsstödets internat 10-11/9

  Förra veckan genomförde forskningsstödet sitt första gemensamma lunch-till-lunch-internat i Högbo. Syftet var en statusuppdatering genom en återblick på genomfört arbete och uppnådda resultat sedan starten 2017 - och därefter, bl a tillsammans med prorektor och inbjudna forskningsledare, en framåtblick och diskussion kring fortsatta interna stödbehov och arbetssätt. Detta utifrån genomförda interna och externa dialoger, behovskartläggningar mm - samt i ljuset av pågående interna framtagande av en strategi för högskolans arbete 2020-2026.

  Nya medlemmar från Biblioteket, Ekonomiavdelningen och HR-avdelningen hälsades också välkomna i gruppen!


  Första disputationen inom Hälsa och välfärd!

  Som första doktorand att disputera inom forskarutbildningen i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik, försvarar Katarina Grim sin avhandling måndagen den 13 september. Avhandlingens titel är Legitimizing the knowledge of mental health service users in shared decision-making: Promoting participation through a web-based decision support tool. Spikningen sker måndagen den 26 augusti klockan 14:30 i biblioteket, Campus Falun  


  Nya medarbetare

  Välkommen Renée Lööv, Ekonom, Ekonomiavdelningen (2019-08-21)

  Välkommen Lisa Grönborg, Bibliotekarie, Högskolebiblioteket (2019-08-12)


  Forskningsstödets möte 2019-05-14

  Igår samlades alla medarbetare i forskningsstödet - från Utbildnings- och forskningskansliet, biblioteket och förvaltningen - för gemensam avstämning och kompetensutveckling. Mötets tema var Kvalitet i forskningen - vad är det? och Vetenskaplig publicering och Open Access - vad, hur och varför? (2019-05-15)


  Seminarium med Vetenskap & Allmänhet och Vetenskapsrådet

  Den 7 mars genomförde forskningsstödet ett seminarium på temat - Tillsammans mot en öppnare vetenskap - med Vetenskap & Allmänhets generalsekreterare Cissi Askwall och Vetenskapsrådets Senior Adviser Anna Maria Fleetwood. Syftet var att diskutera forskningsstödets arbete inom öppen vetenskap samt pågående och kommande sammarbetsprojekt. (2019-03-08)


  Följ vår forskningskommunikatörs reportageserie: Inifrån ett forskningsprojekt

  Ofta kommuniceras forskningens resultat, t ex en vetenskaplig artikel, eller att en ansökan har beviljats forskningsmedel etc - men hur kan vi också kommunicera ut själva forskningsprocessen, d v s kunskap om hur forskningen går till?

  Hur finansieras ett forskningsprojekt? Vad krävs för att erhålla dessa konkurrensutsatta forskningsmedel? Vad innebär en sk peer review-granskning? Hur går en etikprövning till? Vilka metoder använder man sig av inom forskning? Vad händer med den information som samlas in inom ramen för ett projekt? Hur samarbetar forskare inom och mellan olika forskningsdiscipliner? Varför tar det så lång tid att få en forskningsartikel publicerad?

  Följ reportageserien, inifrån det VR-finansierade PAIN-projektet - om fysisk aktivitet och rörelse hos personer med långvarig smärta. (Se Forskningsserie i webbsidans högra kolumn.) (2019-03-04)


  Forskningsstödets möte 2019-02-19

  Idag träffades alla medarbetare i forskningsstödet för årets första möte och gemensamma avstämning kring genomfört och pågående utvecklingsarbete. Forskningsdatagruppen/DAU presenterade också genomförd kartläggning av forskningsprofilernas kunskap och behov vad gäller hantering av forskningsdata. Exempel på andra punkter på dagordningen:   

  • HDa - ny medlem i EUA och Vetenskap & Allmänhet
  • Styr- och resursutredningen (STRUT)
  • Vetenskapsrådets stora, årliga, utlysningsomgång (nya krav på datahanteringsplaner och motivering av genusperspektiv i forskningsprojekt, ny statistik på www.vr.se, om ekonomisk återrapportering mm). 

(2019-02-19)


Nytt sätt att få tag på artiklar från Elsevier

Nu finns det ett nytt, enkelt och snabbt sätt att få tag på de senaste vetenskapliga artiklarna från Elsevier. (Biblioteket har inte haft tillgång till dessa sedan avtalet sades upp den 30 juni 2018).

Mer information finns på högskolans intranät. (2019-02-15)


Nu är HDa medlem i Vetenskap & Allmänhet

Nu vidareutvecklar vi vårt samarbete med andra högskolor och universitet, forskningsfinansiärer, branschorganisationer, företag, myndigheter och studieförbund - inom ramen för Vetenskap & Allmänhets verksamhet!

Mer information finns på forskningsstödets nyhetssida. (2019-02-14)


Välkommen till högskolerättslig utbildningsdag 14 februari

Wallin Olofsson Advokatbyrå informerar om högskolerättsliga nyheter samt går igenom regelverk kring högskolans kommunikation, liksom offentlighetsprincip, sekretess tystnadsplikt mm. Mer information finns på högskolans intranät. (2019-01-21)


HDa lanserar ny vetenskaplig tidskrift

Det första numret av HDa:s vetenskapliga tidskrift Utbildning och lärande lanseras den 19 december kl 14:45 i Biblioteket, campus Falun. Tidskriften vänder sig främst till verksamma forskare och lärare med intresse för pedagogik, pedagogiskt arbete, utbildningsvetenskap med mera.

Mer information om tidskriften finns på forskningsprofilens webbsidor. (2018-12-17)


Forskningsstödets möte 2018-11-26

Igår genomfördes det högskolegemensamma forskningsstödets sista möte för året. Tre nya deltagare välkomnades till gruppen - vår högskolejurist Lena Gillström, IT-chef Magnus Höglund och konferenskoordinator Lena Frölander. De nya forskningsprojekten som beviljats finansiering av Vetenskapsrådet presenterades också. Deltagarna informerades om UFN:s pågående förberedelser inför kommande UKÄ-granskningar och om den nya Etikprövningsmyndigheten (fr o m 1 januari 2019) samt införandet av elektroniskt ansökningsförfarande i Prisma. En uppdatering gjordes också kring den senaste utvecklingen inom öppen vetenskap och den del som handlar om hantering av forskningsdata. (2018-11-27)


Beviljade projektbidrag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har beviljat drygt 14 miljoner kronor i projektbidrag till forskning vid Högskolan Dalarna! (2018-11-02)


Forskningsstödets möte 2018-09-27 

Idag samlades det högskolegemensamma forskningsstödet för avstämning, tillbakablick och planering av fortsatta aktiviteter, arbetsformer mm. Forskningssamordnare Svante Fjelkner välkomnades i gruppen, liksom högskolans nya dataskyddsombud Anders Forsman.   (2018-09-27)


Nya webbsidor om forskarutbildning 

Högskolan Dalarna erbjuder forskarutbildning inom ämnena mikrodataanalys, pedagogiskt arbete samt hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik. Nu har nya webbsidor med information om forskarutbildningarna publicerats.  (2018-09-04)


Ny medarbetare

Välkommen Svante Fjelkner, Forskningssamordnare,  Utbildnings- och forskningskansliet (2018-09-03)


Nya rutiner kring avhandlingar och licentiatuppsatser

Ny rutin kring tryckning, publicering och elektronisk spikning av avhandlingar och licentiatuppsatser finns nu vid HDa. Mer information finns på bliotekets informationssidor. (2018-09-03)


Ny webbingång för högskolegemensamt forskningsstöd

Vi uppmärksammar det högskolegemensamma forskningsstödets utvecklingsarbete och lanserar en ny, gemensam webbingång till stödet - för information, vägledning och kontaktuppgifter till respektive stödområde. (2018-06-07)  


Nya medarbetare

Välkommen Lena Gillström, Högskolejurist, Rektors kansli (2018-06-04)

Välkommen Lena Frölander, Konferensansvarig, Avdelningen för studentservice (2018-06-01)


Verktyg/IT-lösningar för lagring av forskningsdata

Verktyg/IT-lösningar för lagring av forskningsdata vid Högskolan Dalarna?
Idag diskuterar forskningsstödet, forskarrepresentant, högskolans informationsförvaltningsgrupp inkl IT-avdelning denna fråga. (Vad, konkret, innebär gällande regelverk kring personuppgiftshantering för våra forskare? Vilka behov finns internt inom högskolan? Hur kan forskningsstödet bidra och underlätta? Fokus på kort respektive lång sikt?) (2018-05-30)


Omslag avhandlingar och licentiatuppsatser

Nya omslag till Högskolan Dalarnas avhandlingar och licentiatuppsatser är nu framtagna. Se bibliotekets informationssidor. (2018-05-28)


Personliga presentationssidor 

Instruktion för arbete med personliga presentationssidor på Hda-webben (2018-05-28)


GDPR, ny dataskyddsförordning

Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, har börjat gälla (2018-05-25)


Signeringar i ansökningssystemet PRISMA

Högskolan Dalarna-signeringar i ansökningssystemet PRISMA (beslut) (kräver inloggning på intranät) (2018-05-21)


Uppsägning av Elsevier-avtal

Det svenska avtalet med förlaget Elsevier sägs upp (2018-05-21)


Forskarutbildningsinformation på webben

Arbete med utveckling av webbsidorna för forskarutbildningarna har påbörjats (2018-05-18)


Nationell konferens inom arkiv/registratur-området

Högskolan Dalarna värd för nationell konferens inom arkiv/registratur-området, med gäster från Svensk Nationell Datatjänst, SUHF:s forskningsdatagrupp och Riksarkivet (2018-05-15/16)


Presentation om Högskolan Dalarna

Powerpoint-presentation om Högskolan Dalarna (.pptx) - inkluderar information om forskningsverksamheten (2018-05-15)


Ny medarbetare

Välkommen Ellinor Säfström, Arkivarie, Rektors kansli (2018-05-01)


Nya regler för Open Access och publicering i DiVA

Nya regler för Open Access och publicering i DiVA vid Höskolan Dalarna (pdf) (2018-04-23)


Ny medarbetare

Välkommen Anders Forsman, Högskolan Dalarnas nya Dataskyddsombud, Rektors kansli (2018-04-20)


Föreläsning högskolejuridik

Halvdag på temat Högskolejuridik med Wallin Olofsson Advokatbyrå AB (2018-03-20)


Personalfotografering

Fotografering av forskare och övrig personal till de personliga presentationssidorna på www.du.se (fler tillfällen kommer att erbjudas till hösten) (februari 2018)


Rektors delegation av beslutsrätt

Rektors delegation av beslutsrätt vid Högskolan Dalarna (pdf), reviderad 2018-02-26. Gäller från och med 2018-03-01.


Nya medarbetare

Välkommen Hanna Rudolph, Arkivarie/registrator, Rektors kansli (2018-02-02)

Välkommen Maria Arpe, Forskningskommunikatör, Kommunikationsavdelningen (2018-02-02)


Ny process för ansökningar om extern forskningsfinansiering

Ny process för ansökningar om extern forskningsfinansiering vid Högskolan Dalarna, beslutat 2018-01-29. Gäller från och med 2018-03-01.


Nya mallar för avhandlingar och licentiatuppsatser

Nya mallar för avhandlingar och licentiatuppsatser - i samarbete med Uppsala Universitet. Beslutat av Forskarutbildningsnämnden (2018-01-25)


Språktjänster

Språktjänster vårterminen 2018 (intranät) (kräver inloggning)


Ny process vid Open Access-publicering

Ny process och kriterier för internt bidrag vid vetenskaplig Open Access-publicering 
(2018-01-15)


Ny e-postsignatur

Ny e-postsignatur för medarbetare vid Högskolan Dalarna (.docx) 
(2018-01-09)


Referensgrupp – hantering av forskningsdata

Referensgrupp av forskare knyts till utvecklingsarbetet kring hanteringen av forskningsdata vid Högskolan Dalarna.
(2017-11-29)

Senast granskad: