Aktuellt i forskningsstödet

Det händer mycket inom ramen för forskningsstödet arbete!
Vi bidrar till lösningar på konkreta sakfrågor, i dialog med högskolans ledning, institutioner och Utbildnings- och forskningsnämnd - och i samarbete med andra lärosäten och övriga samarbetsparter.

Från och med nu hittar du information, aktiviteter och tips från forskningsstödet under Nyheter och På gång på Medarbetarwebben. 


Datum för bidragsbeslut från Forte

Kommande beslut: 

(2021-09-06)


Bidragsbeslut och tips från Vetenskapsrådet

Höstens datum för bidragsbeslut från Vetenskapsrådet finns nu på finasiärens webbplats

Fler finansieringsmöjligheter för forskare finns också på Vetenskapsrådets webb.  

(2021-09-01) 


Prisma - en statusuppdatering

Just nu pågår arbete med att "spegla" HDa:s nya organisation i ansöknings- och rapporteringssystemet Prisma.

 • Alla "öppna" ansökningar och projekt (det vill säga sådana som ej har avslutats) flyttas till sin nya hemvist (från tidigare akademi, till ny institution där huvudsökande forskare är anställd).

 • Alla nya prefekter får signeringsrättigheter för ansökningar kopplade till den egna institutionen. Rapporteringsstrukturen uppdateras också. 

Institutionen för hälsa och välfärd:
Prefekt Ingela Wiklund
Stöd vid rapportering: Liselott Hedman (lhd@du.se) och Jesper Bengtsson (jbn@du.se)

Institutionen för information och teknik:
Prefekt Patrick Kenger
Stöd vid rapportering: Mats Hägglund (mahl@du.se)

Institutionen för kultur och samhälle:
Prefekt Anna Parkhouse
Stöd vid rapportering: Ulrika Eriksson (uer@du.se) och Maria Lindstens (mpr@du.se) 

Institutionen för lärarutbildning:
Prefekt Maria Jansdotter Samuelsson:
Stöd vid rapportering: Anders Gårdestig (aga@du.se)

Institutionen för språk, litteratur och lärande:
Prefekt Maria Görts
Stöd vid rapportering: Jesper Bengtsson (jbn@du.se) och Julia Wiman (jwm@du.se) 

Vid frågor, kontakta organisationskontoansvarig för HDa i Prisma, Monika Matevska Stier, mmv@du.se.

(2021-07-09)


Forskningsstödet tipsar: Internationell konferens om forskningskommunikation (science communication)

Den 24-25 juni anordnar ALLEA (the European Federation of Academies of Sciences and Humanities) och Wissenschaft im Dialog en internationell och tvärsektoriell digital konferens om forskningskommunikation (science communication)

Konferensen innehåller intressanta keynote speakers, paneler, workshops mm.

Några teman som kommer att presenteras och diskuteras:

 • Trust in sciene,
 • Science & Politics,
 • SciComm in a digital world,
 • Crisis Communication,
 • Target groups of science communication etc…

Kika på programmet och registrera dig här.

(2021-06-09)


Forskningsstödet tipsar:
Vill du delta i ett internationellt forskarnätverk, finansierat av EU:s ramprogram?

COST (The European Cooperation in Science and Technology) finansierar bildandet av forskarnätverk, sk COST Actions. COST Actions är internationella nätverkssammanslutningar mellan forskare, beslutsfattare, företag, offentlig sektor och civilsamhälle. Genom att delta i en COST- Action får man som forskare möjlighet att möta och samarbeta med andra aktiva forskare i Europa och runt om i världen.


COST är "bottom-up", vilket innebär att forskare kan skapa nätverk, utifrån det egna forskningsintresset, genom att ansökan om ett Cost Action. Utlysningen är öppen hela året och uppsamling och bedömning av inskickade förslag görs två gånger per år. Genom Cost finansieras möten, workshops, konferenser mm. Ett Cost Action varar under fyra år och ska bestå av deltagare från minst sju länder. Som forskare kan man också gå med i ett redan pågående Cost Action.

Nyligen godkändes 40 nya Cost Actions. Se vilka de är här

(2021-06-07)


Forskningsstödet tipsar:
Internationellt webseminarium och nätverksevent för hum-sam-forskare den 2/6:

Är du nyfiken på kommande möjligheter inom EU:s ramprogram Horisont Europa för forskare inom hum-sam-området? Ta då tillfället i akt - lär, utforska och nätverka!

Mer information, program och anmälan (Anmälan ska ske före den 30/5.)

(2021-05-25)


Vetenskapsrådets kommande utlysningar och satsningar 

Idag presenterade Vetenskapsrådet (VR) inledande information om sina kommande satsningar, vid ett möte med forskningsstöden vid Sveriges högskolor och universitet.

Satsningarna baseras på nya uppdrag från regeringen, med anledning av forskningspropositionen. Vissa satsningar kommer utgöra en fortsättning på redan existerande utlysningar, andra kommer att utlysas under detta år eller nästkommande år.

Nya utlysningar som är öppna 2/6 – 17/8: 

 • Projektbidrag för forskning om samhällelig beredskap och säkerhet
 • Projektbidrag för forskning om postcovid
 • Proof of concept inom infektionsområdet
 • Projektbidrag inom psykiatriområdet
 • Projektbidrag för forskning inom primärvården
 • Bidrag till forskningstid inom primärvården

Notera: Många av dessa utlysningar uppmuntrar forskare till tvärdisciplinärt samarbete!

Mer information på Vetenskapsrådets webbplats

Inom området ”Fri forskning” kommer medel att utlysas för följande:   

 • Bildningslyft inom humaniora
 • Forskarskolor inom hum-sam
 • Fria forskningsmedel
 • Excellenscentra

Regeringen pekar ut särskilda satsningar inom följande samhällsutmaningar, där medel kommer att utlysas:  

Hälsa o välfärd
Forskningskompetens inom primärvården, Precisionsmedicin, Virus o pandemier (nationellt forskningsprogram) mm.  

Digitalisering
Digitaliseringens konsekvenser, Cyber- och infosäkerhet

Kompetensförsörjning och arbetsliv
Forskarskolor (lärarutbildning respektive vårdutbildning)  

Demokratiskt och starkt samhälle
Brottslighet (2022), Segregation (2022), Säkra samhällen, Konstnärlig forskning

Övrigt:

Enligt separata uppdrag, kommer medel också att utlysas för exempelvis forskning om postcovid och för vaccinationsuppföljningsstudier.

(2021-05-18)


Forskningsstödet tipsar:
Frågestund med SND om datahantering: samhällsvetenskap

Har du frågor om datahantering, FAIR data och tillgång till forskningsdata inom samhällsvetenskap? Då är du varmt välkommen till digital frågestund med inriktning mot detta ämne.

När: 26 maj, kl. 13.00-14.00
Var: Via zoom. (Om passcode efterfrågas, ange 358111)


Evenemanget arrangeras av domänspecialister och forskningsdatarådgivare inom samhällsvetenskap, vid Svensk Nationell Datatjänst (SND). SND är ett nätverk med närmare 40 lärosäten och andra forskande organisationer som utgör en nationell infrastruktur för öppen tillgång till forskningsdata.

Frågestunden hålls på svenska, men det går bra att ställa frågor även på engelska.
En frågestund på engelska kommer att erbjudas till hösten.

För mer information se här

(2021-05-10)


Forskningsstödet tipsar: Nyfiken på nya Horisont Europa?

Är du nyfiken på möjligheterna till finansiering inom EU:s nya ramprogram Horisont Europa? Vad krävs? Hur gör man?

Tidigare i år anordnade EU-kommissionen ett webinarium om deltagande i Horisont Europa.
Här kan du följa det: How to prepare a successful proposal in Horizon Europe

Även tematiska informationsdagar planeras under maj månad, liksom seminarier om öppen vetenskap, genus mm senare under våren/sommaren. Information om dessa publiceras löpande i nyhetskolumnen på EU-portalen Funding & Tenders Portal – ingången till Horisont Europa för sökande, projektdeltagare och experter. 

(2021-05-05)


Högskolan Dalarnas interna ansökningsprocess anpassas och förenklas

HDa:s interna process för ansökningar om extern forskningsfinansiering är ett stöd för forskare (projektledare), framför allt i ansökningsfasen av ett forskningsprojekt, men även för högskolan (som forskningshuvudman, medelförvaltare, arbetsgivare, myndighet etc).

Processbeskrivningen preciserar utgångspunkter och principer för ansökningar om extern forskningsfinansiering. Tillhörande beslutsunderlag och vägledning (checklista) är anpassade efter interna och externa regler och krav (beslutsrätter, delegationsordning, juridiska krav, finansiärskrav mm).  

Detta innebär i korthet att alla forskningsansökningar ska

 • förankras internt,
 • kvalitetssäkras (till form och innehåll),
 • godkännas (enligt finansiärens anvisningar och bidragsvillkor – avseende medfinansiering och budget, bemanning, utrustning, arbetsgivarförhållanden, immateriella rättigheter, ev krav på datahantering och publicering av resultat, etiska riktlinjer, att forskaren inte har fällts för oredlighet i forskning mm) – och  
 • beslutas internt, före inskickande till forskningsfinansiär.  

Ny organisation och digitalisering

Ansökningsprocessen ska nu anpassas efter högskolans nya organisation. Delar av processen kommer också att förenklas genom att vissa underlag som hittills har hanterats manuellt (på papper) nu ska ersättas med ett webb-formulär. Detta innebär att underlag slås ihop, renodlas och inte längre behöver laddas ner, skrivas ut, fyllas i för hand, skannas och skickas till beslutsfattare (prefekt eller rektor) via e-post.

Kan du tänka dig att, för högskolans räkning, ”testa” en första version av webb-formuläret? Hör av dig till Ellinor Säfström, Rektors kansli, esf@du.se.

(2021-04-20)


Forskningsstödet tipsar: Hitta Vinnova-finansiering

Vet du vilka finansieringsmöjligheter som erbjuds av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova?
På Vinnovas webbplats publiceras löpande alla aktuella program och utlysningar. Man kan också prenumerera på dessa. Det finns också en steg-för-steg-guide där som beskriver hur det går till att söka Vinnova-finansiering.

Mer information

Vinnova är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, liksom regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska området.

Mer information om att söka finansiering från EU:s ramprogram

(2021-03-24)


Nya medarbetare

Under senare tid har forskningsstödet fått ett antal nya medarbetare knutna till sig. 

Välkomna Petra Karlsson, Maria Lindstens och Jesper Bengtsson (Ekonomiavdelningen)! 
Välkommen säger vi även till Daniel Broman, som ska arbeta med frågor kring högskolans forskarutbildningar!

(2021-03-24)


Forskningsstödet tipsar: KK-stiftelsens höstlansering

Il 13-16, presenterar Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) sina vårutlysningar för 2021. Den webbsända lanseringen går att följa på stiftelsens webbplats www.kks.se. Här finns även detaljerat program för sändningen, vilken också kan ses i efterhand.

De fyra program som kommer att presenteras är:

 • Expertkompetens (för utveckling av näringslivsinriktade utbildningar på avancerad nivå)
 • Företagsforskarskolor (forskarutbildning)
 • Prospekt (forskningsprojekt för nydisputerade)
 • Rekryteringar (strategiska anställningar och adjungeringar)

(2021-03-15)


Forskningsstödet tipsar: Seminarium om medborgarforskning

Den 15 april, kl 9-12, anordnar HDa-forskare, inom nätverket Citizen Science TINE, ett digitalt seminarium om medborgarforskning (en del av Öppen vetenskap). Seminariet vänder sig till alla forskare, men även övriga medarbetare – och studenter – vid HDa.

Ingen föranmälan krävs till seminariet. Möteslänk via Zoom: du-se.zoom.us/j/63438087881

Mer information finns i HDa-kalendern 

(2021-03-04)


Information till alla PRISMA-användare  - en påminnelse

Som det tidigare har informerats om kommer HDa:s nya organisation att behöva ”speglas” även i ansöknings- och rapporteringssystemet PRISMA. Vissa förändringar kommer därmed behöva göras i systemet, på organisationsnivå. De hemvister (vid HDa) som man idag som forskare kan välja bland (det vill säga någon av tidigare tre akademier) när man registrerar en ansökan i systemet, kommer exempelvis att ändras till någon av de fem nya institutionerna. Förändringarna i PRISMA kommer dock att genomföras först senare under våren. Detta av flera anledningar:    

 • Under våren pågår flera, stora ansökningsomgångar hos aktuella finansiärer. (Vi vill inte riskera att det uppstår tekniska eller andra problem i systemet under denna period!)
 • Tidigare akademichefers beslutsrätter ligger kvar ännu en tid och de fortsätter att signera ansökningar i systemet enligt tidigare organisationsstruktur. 
 • Högskolans nya institutionsnamn är ännu inte definitiva.
 • Förändringarna i Prisma påverkar/påverkas även av vår användning av andra system, exempelvis ekonomisystemet Agresso (för finansiella rapporteringar i pågående projekt). 

En dialog förs nu med systemansvariga hos PRISMA/finansiärerna kring hur och när förändringarna i systemet lämpligast bör göras. Mer information utlovas när sådan finns – och publiceras då här på forskningsstödets webb.  

Vänligen hjälp oss att sprida ovanstående vidare – och hör av er om ni har frågor!

Kontakt:
Monika Matevska Stier
Tel: 023-77 84 76
mmv@du.se

(2021-02-17)


Forskningsstödet tipsar:
Seminarium om akademisk frihet i en tid med stora samhällsutmaningar

Den 19 februari kl 08.30-10.00 anordnar Vinnova, tillsammans med den akademiska plattformen Making Universities Matter (MUM) ett digitalt seminarium med en internationell utblick på hur forskningen kan bidra till en bredare samhällsutveckling samtidigt som den akademiska friheten skyddas. Seminariet tar avstamp i den forsknings- och innovationsproposition som regeringen presenterade i december - Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige.

Akademisk frihet har kommit i fokus i en tid när forskning och fakta alltmer ifrågasätts. Regeringen föreslår därför en ny bestämmelse i högskolelagen för att främja och skydda akademisk frihet. Samtidigt föreslår regeringen att stora forskningsresurser avsätts för att möta fem stora samhällsutmaningar inom klimat och miljö, hälsa och välfärd, digital utveckling, kompetensförsörjning och arbetsliv samt ett demokratiskt och starkt samhälle.

Det innebär att det finns potentiella friktionspunkter inom forsknings- och innovationspolitiken.

Ledande forskare talar om forsknings- och innovationspolitik ur ett internationellt perspektiv. Den internationella panelen består av:  

 • Susana Borras, professor, CBS, Danmark
 • Taran Mari Thune, TIK Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo and NIFU
 • Michael Stampfer, VD WWTF, Österrike


Seminariets fokus är följande två temaområden:

Tema 1:
Hur kan den akademiska friheten skyddas när universitet och högskolor möter externa krav på strategiska åtgärder och prioriteringar, att bidra till lösningar på identifierade samhällsutmaningar (missions) mm?  

Tema 2:
Hur skapar vi stödstrukturer som banar väg för att forskningen kan bidra till bredare samhällsutveckling, utöver företagande (entrepreneurship) och kommersialisering av forskning?  

 

Länk till videoinspelning av seminariet

(2021-02-15, Uppdatering 2021-03-04)


Forskningsstödet tipsar: Extern konferens om öppna data 

Karlstads universitetsbibliotek anordnar konferensen Öppna data ur ett forskarperspektiv.
Varför har öppna data blivit en viktig fråga? När, var och hur är det meningsfullt att göra forskningsdata tillgängliga? 

Målgrupp: Forskare

När: Den 25 februari kl 13-16 

Var/Hur: Konferensen genomförs via Zoom och på engelska, men möjlighet kommer att ges att ställa frågor på svenska.

Anmälan: Kontakta forskningsdata@kau.se för att erhålla möteslänk.

Talare:
Anna Dreber Almenberg, Handelshögskolan 
Sanja Halling, Vetenskapsrådet
Gustav Nilsonne, Karolinska Institutet 
Stephan Nylinder, Svensk Nationell Datatjänst 

Mer information om konferensen

(2021-02-15)


Registrera dina projekt i HDa:s forskningsdatabas

Du som forskare uppmanas att registrera dina pågående forskningsprojekt i högskolans forskningsdatabas.

Forskningsdatabasen möjliggör för högskolan att visa upp den forskning som bedrivs här - för till exempel andra forskare, finansiärer, granskare, befintliga samt potentiella samverkansparter.  

När du har registrerat ett projekt får det automatiskt en egen webbsida på högskolans webbplats. Alla projekt som du har registrerat visas sedan upp på din personliga presentationssida. Alla projekt inom en forskningsprofil visas också upp på forskningsprofilens webbsida.

Mer information finns på högskolans intranät

Direktlänkar:
Sök forskningsprojekt
Registrera ett projekt i forskningsdatabasen (intranät)
Användarhandledning

(2021-02-05)


Mer information från Vetenskapsrådet

 •  Inga generella ändringar i ansökningsprocessen har införts i år! (förra året tillkom genusperspektiv i ansökningarna, datahanteringsplaner mm…) Endast mindre förändringar görs inom specifika bidragstyper. (Se respektive utlysningstext.)
 • Konferensbidrag utlyses inte (tills vidare)
 • Konsolideringsbidrag utlyses vartannat år (preliminärt 2022 nästa gång)
 • VR:s bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer (Söks 10 februari – 17 mars)
  Detta 4-6-åriga bidrag på 3-5 Mkr per år söks i skissförfarande (förenklad ansökan i ett första steg) då många ansökningar väntas inkomma och få kan beviljas. 
 • Ny indelning av beredningsgrupper inom naturvetenskap och teknikvetenskap
 •  Nya satsningar i forskningspropositionen som rör Vetenskapsrådet
 • I pandemins spår…
  Beslut finns om att alla beredningsgruppsmöten inom VR kommer att vara digitala under 2021. Arbete pågår med att förbättra och optimera de digitala mötena och information inför granskningsarbetet. Uppföljning av årets möten kommer att göras.
 • Förlängd dispositionstid
  Många pågående projekt har beviljats förlängning av dispositionstiden med anledning av pandemin. 
  Om projektstart blir försenad p g a Covid-19 kan bidragsperioden justeras genom förlängd dispositionstid – dock ej i förväg. Vid stora förändringar i ett projekt ska VR informeras och projektplanen ev revideras. Kontakta Vetenskapsrådet vid frågor om detta!
 • Det är prefekt eller motsvarande som ska kontakta VR vid ärenden angående förlängd dispositionstid.  
 • Utbetalningar av bidrag görs enligt plan.
 • Kontakta alltid VR vid frågor eller tveksamheter med anledning av pandemin!

  (2021-02-01)

  Kartläggning av svenska lärosätens representation i Bryssel

  SUHF har genomfört en kartläggning av hur svenska lärosäten är representerade i Bryssel samt hur de deltar i EU-relaterade nätverk. Förfrågan sändes till svenska lärosäten under 2019 med en kompletterande uppgiftsinsamling under tidig vår 2020. Kartläggningen/sammanställning ger enbart en dagsnotering, då nätverk ständigt tillkommer och medlemskap ingås och avslutas. För mer information, se SUHF:s webb.

  (2021-01-07)


  Angående Vetenskapsrådets kommande utlysningar 2021

  Vetenskapsrådet planerar just nu 35 utlysningar under 2021. Några av dem är nya, medan många är återkommande. Vissa förändringar har även gjorts i några av de återkommande utlysningarna.

  Mer information finns här 


  Några tips!

  • Läs Vetenskapsrådets Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.
  • Bekanta dig även med de villkor som gäller för finansiering från Vetenskapsrådet. De specifika kraven finns i utlysningstexten och dem kan du läsa när utlysningen öppnar. 
  • Bekanta dig med ansökningssystemet Prisma. Skapa ett konto och lägg in dina uppgifter redan innan utlysningen öppnar. (Lägg inte in några publikationer på ditt konto – du bifogar dem i en pdf-fil när du fyller i ansökan.)
  • Se till att du har stöd för ditt projekt från din akademichef och forskningsledare. 
  • Påbörja din ansökan i god tid. Du kan med fördel börja med forskningsplanen innan utlysningen öppnar.
  • Ta del av information om hur ansökan kommer att bedömas och förhåll dig till detta när du skriver ansökan.
  • Ta tidigt kontakt med och bjud in andra forskare som ska medverka i din ansökan, så att de i god tid kan bidra med sina uppgifter.

  (2020-11-20)


  Beviljade projektbidrag från Vetenskapsrådet

  Vetenskapsrådet har beviljat HDa forskningsmedel respektive nätverksbidrag för följande projekt:

  • Projekttitel: Förskoleklassen – en möjlig arena för läs- och skrivutvecklande undervisning inom olika ämnesområden
   Projekttid: 2021-2024
   Projektledare: Tarja Alatalo, lektor i pedagogiskt arbete, HDa
   Medverkande forskare: Annie-Maj Johansson, lektor i naturvetenskap, HDa, Gunilla Sandberg, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, Mälardalens högskola, Sari Vuorenpää, lektor i läs- och skrivutveckling, Stockholms universitet.
   Beviljade medel: 5,9 miljoner kronor
   Mer information 

  • Nätverksbidrag: Minskad abortrelaterad dödlighet och sjuklighet i Somaliland: Samarbete mellan Sverige och Somaliland för att utveckla forskningsprogram för att bygga kapacitet av barnmorskor
   Projekttid: 2020-2021
   Projektledare: Marie Klingberg Allvin, professor i sexuell reproduktiv perinatal hälsa, HDa 
   Medverkande forskare: Kerstin Erlandsson, universitetslektor i sexuell, reproduktiv och perintal hälsa, HDa, Fatumo Osman, universitetslektor i omvårdnad vid HDa och Jama Ali Egal, doktorand i vårdvetenskap vid HDa 
   Beviljade medel: 775 000 kronor via VR Swedish Research Links
   Mer information

  (2020-11-04)


  Kostnadsfri publicering Open Access

  Du vet väl att du som forskare eller doktorand vid Högskolan Dalarna har möjlighet att kostnadsfritt publicera Open Access i tusentals tidskrifter? Biblioteket står för publiceringsavgiften.

  Vilka tidskrifter omfattas av avtalen?

  Sök efter akademiska tidskrifter där du kan publicera Open Access kostnadsfritt eller med en reducerad publiceringsavgift:
  Publish Open Access

  Vad behöver du som författare (corresponding author) tänka på/göra?

  1. "Corresponding author", d v s huvudansvarig författare, måste vara affilierad till Högskolan Dalarna.
  2. Ange din affiliering till Högskolan Dalarna när du skickar in din artikel.
  3. Använd din e-postadress som slutar på "du.se".

  Avtalen tillåter att förlagsversionen av artikeln omgående laddas upp och publiceras i DiVA, vilket rekommenderas, för ökad spridning och synlighet.

  Mer information på HDa:s webb

  More information in English

  (2020-10-02)


  SUHF-inventering kring hantering av forskningsdata

  Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF) har, för tredje året i rad, genomfört en enkätundersökning om hur svenska högskolor och universitet arbetar med hantering av forskningsdata.

  Detta är ett led i förbundets arbete med att strategiskt bevaka verksamhetsutvecklingen nationellt och internationellt, samt föreslå konkreta strategier och insatser för att i dialog med relevanta aktörer främja det nationella arbetet med att utveckla och implementera lokala infrastrukturer för öppna data vid svenska lärosäten.

  Nu presenteras resultatet av inventeringen. Enkäten har besvarats av 33 av 38 SUHF-medlemslärosäten, vilket ger en svarsfrekvens på 86,8 procent.

  Läs redovisningen av SUHF-enkäten

  (2020-09-28)


  Swedish course for beginners

  In the fall of 2020, the unit for language support at the School of Humanities and Media Studies plans to organize a Swedish course for beginners, for researchers and doctoral students. The course is scheduled to start in October/November of 2020 and continue in the spring of 2021. The estimated scope of the course is 40 hours spread over weekly seminars (approximately 2x45 min.). The course participants will be divided into seminar groups depending on existing Swedish skills.

  If you are interested in participating in the course, please send a registration of interest to research coordinator Hanna Borgblad, E-mail: hbo@du.se no later than 30th of September.

  (2020-09-23)


  Hantering av forskningsdata: Behovsanalys pågår 

  Just nu genomför forskningsstödet en behovsanalys kring hantering av forskningsdata. Syftet med arbetet är att fånga upp och sammanställa de behov som högskolans forskare har idag i sitt arbete med forskningsdata, utifrån interna och externa krav och regelverk på området. Behovsanalysen ska i nästa steg fungera som underlag för att ta fram riktlinjer och bättre stödverktyg när det gäller hantering av forskningsdata. 

  Har du erfarenheter som du vill dela med dig av kring exempelvis framtagande av datahanteringsplaner, lagringslösningar eller tillgängliggörande av forskningsdata? Hör då gärna av dig till Anna Emmoth, E-post: aem@du.se

  (2020-09-21)


  Sammanfattning av SUHF-webbinarium om forskningsetiska utmaningar

  Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF) anordnade den 4 september ett webbinarium på temat Forskningsetiska utmaningar i skuggan av Covid-19. Forskningsstödet deltog i seminariet.

  Läs SUHF:s sammanfattning

  (2020-09-14)


  Disputation

  Den 8 september försvarar Corey Blackman, vid Akademin industri, samhälle och teknik, Mälardalens högskola, sin doktorsavhandling Evaluation of Modular Thermally Driven Heat Pump Systems. Disputationen sker inom ramen för forskarskolan Reesbe och äger rum på Högskolan Dalarna.  

  Mer information om disputationen

  (2020-09-04)


  Disputation

  Idag försvarar Cecilia De Bernardi sin doktorsavhandling Authenticity as a compromise: a critical realist perspective on Sámi tourism labels.

  Disputationen äger rum vid University of Lapland, i samarbete med Högskolan Dalarna, och genomförs via Adobe Connect.

  (2020-08-28)


  Föreläsning: Forskarutbildning ur ett juridiskt perspektiv

  Den 29 september välkomnar HDa och forskningsstödet jurist Viveka Bonde till Högskolan Dalarna. Viveka föreläser på temat Forskarutbildning ur ett juridiskt perspektiv.

  Föreläsningen äger rum i sal FÖ1 (E151) kl 13-16 på Campus Falun.
  Möjlighet att delta via Zoom kommer att ges. (Länk skickas ut till anmälda deltagare.)

  Anmälan görs till Märet Brunnstedt, via e-post mba@du.se, senast den 14 september.

  (2020-08-26)


  Ny medarbetare

  Välkommen Malin Kull, Forskningskommunikatör, Kommunikationsavdelningen (2020-08-26)


  Ny medarbetare

  Välkommen Hanna Borgblad, Forskningssamordnare,  Utbildnings- och forskningskansliet (2020-08-17)


  Vetenskaplig återrapportering till Vetenskapsrådet 

  Är du en av dem som ska lämna in vetenskaplig återrapportering till Vetenskapsrådet (VR) senast den 31 mars i år? (Datum för återrapportering för ditt bidrag finns i dokumentet ”Godkännande av villkor” i Prisma-systemet.)

  Tänk på att vissa vetenskapliga rapporter ska skickas till VR via e-post. Andra ska laddas upp i Prisma. Blanketter för återrapporteringen och instruktioner kring vad som gäller för just ditt bidrag finns här.

  Har du frågor? Kontakta: vetenskapligaterrapportering@vr.se

  (2020-03-06)


  Besök av KK-stiftelsen

  Den 20 februari besökte KK-stiftelsens VD Eva Schelin, tillsammans med två programansvariga medarbetare, Olle Vogel och Petter Zirath, Högskolan Dalarna.  

  Besökarna fick se högskolans båda campus-områden och fick även en rundvandring i materiallabb, bibliotek mm. Givande möten kring högskolans respektive stiftelsens verksamheter genomfördes med forskningsledare Ewa Wäckelgård (Energi och samhällsbyggnad) och Mikael Olsson (Stålformning och ytteknik), samt med rektor Martin Norsell, prorektor/vicerektor för forskning Jörgen Elbe och strategen för extern forskningsfinansiering/samordnaren av forskningsstödet Monika Matevska Stier. Dialogen med KK-stiftelsen kring möjligheter och utmaningar vad gäller finansiering av forskning och kompetensutveckling, i samverkan med näringslivet, fortsätter i olika former och konstellationer.  

  Om KK-stiftelsen

  Vårlansering av utlysningar 17 mars

  (2020-02-24)


  Nyheter på etikområdet fr o m 1 januari 2020

  • Ny lag:

   Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning 
   Enligt denna lag har forskningshuvudmannen (=HDa) det övergripande ansvaret för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed. Det finns nu också en ny hanteringsordning vid avvikelser från god forskningssed. Detta innebär, i korthet, att en ny nämnd - Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NOF) – ska utreda vid misstankar om oredlighet i forskning, medan lärosätena ska utreda fall som handlar om andra, allvarliga avvikelser från god forskningssed.

  • Ny handläggningsordning vid HDa:

   Handläggningsordning för hantering av oredlighet i forskning samt avvikelser från god forskningssed
   Enligt denna inrättas också en kommitté för god forskningssed (KOF), som bl a ska göra en inledande bedömning av inkomna ärenden (inför rektorsbeslut) samt utreda ärenden som handlar om misstanke om andra allvarliga avvikelser mm. KOF ska bestå av Utbildnings- och forskningsnämndens ordförande/dekan, representant från Forskningsetiska nämnden, en suppleant från lärar- och forskarkollegiet och högskolejurist/person med särskild kompetens inom förvaltningsrätt.

  • SUHF:s vägledning för hantering av misstankar om avvikelser från god forskningssed

   SUHF:s arbetsgrupp för etikfrågor har under det senaste året arbetat med att ta fram en Vägledning för hanteringen av misstankar om avvikelser från god forskningssed, med anledning av den nya regleringen inom detta område. Vägledningen antogs av förbundsförsamlingen 29 maj 2020.

    

   (2020-01-28, uppdaterat 2020-07-10)


   Fotografering vid nyanställning mm

   Kommunikationsavdelningen erbjuder nu fotografering vid nyanställning för presentationssida på HDa-webben, samt pressbilder för forskare. Fotografering beställs hos Anders Gårdestig, telefon 023-77 83 77 eller e-post aga@du.se.

   När din bild är klar kommer du att få den skickad till dig med ett e-postmeddelande. Du ansvarar själv för din bild och att den är godkänd för publicering. Det innebär att det är du som skickar den till kommunikationsavdelningen@du.se för publicering på din presentationssida.

   Med anledning av GDPR och för att bilden ska vara uppdaterad och godkänd för publicering ombesörjer den enskilde själv leverans till media. 

   Var ute i god tid med din beställning av fotografering!

   (2020-01-20)


   Ny strategi för Högskolan Dalarna beslutad

   Tisdagen 17 december beslutade Högskolan Dalarnas styrelse att fastställa en ny strategi för perioden 2020-2026. Nu påbörjas arbetet med att implementera den nya strategin och se över verksamheten. 

   Den nya strategin (pdf, kräver inloggning)

   Intern nyhet om strategin (kräver inloggning)

   Extern nyhet

   (2019-12-17)


   Forskningsstödets möte 2019-12-11

   Den 11 december samlades forskningsstödets medarbetare, tillsammans med prorektor/vicerektor för forskning, för en gemensam avstämning och dialog kring forskningsstödets anpassning till högskolans nya strategi i det kommande arbetet.

   (2019-12-12)


   Nytt Open Access-avtal med Elsevier, Taylor & Francis m fl förlag

   Forskare och doktorander vid Högskolan Dalarna har möjlighet att kostnadsfritt publicera forskningsresultat med öppen tillgång (Open Access) hos ett flertal, stora förlag.

   Nu har Högskolan Dalarnas bibliotek, via BIBSAM-konsortiet (vid Kungliga biblioteket), ingått så kallade transformativa avtal med Elsevier och några av de andra stora förlagen (Springer, Oxford, Taylor & Francis m.fl.). Detta innebär i princip att kostnader för både publicering och läsning av artiklar ingår i avtalen (förskottsbetalas av deltagande organisationer). 

   Som författare behåller du upphovsrätten till ditt arbete och artiklarna kan återanvändas fritt med en Creative Commons-licens. Syftet med avtalen är att påskynda övergången till Open Access - det vill säga att vetenskapliga resultat görs öppet tillgängliga på internet.

   Notera:
   Endast artiklar som skickats in till förlaget efter den 1 januari 2020 omfattas av avtalet.
   Avgifter som har att göra med den tryckta tidskriften, t.ex. page charges eller color charges, omfattas inte av avtalet.

   Läs mer om Open Access-avtalen på bibliotekets webb

   (2019-12-09)


   Seminarium om extern forskningsfinansiering med forskargruppen Interkulturella språkstudier

   Igår genomförde forskningsstödets samordnare och forskare inom området språkvetenskap ett seminarium på temat Att närma sig nya möjligheter till exern forskningsfinansiering – Några strategiska ställningsstaganden och taktiska överväganden. Hur ser en forskares vardag ut idag? Hur har det forskningspolitiska landskapet förändrats? Vilka krav ställs på forskare – och på forskningshuvudmännen/medelsförvaltarna/lärosätena? Hur hittar man utlysningar för språkvetare? Hur bör man tänka och arbeta när man söker externa forskningsmedel?

   För mer information, kontakta:
   Annelie Ädel, Forskargruppsledare - aal@du.se
   Monika Matevska Stier, Strateg inom extern forskningsfinansiering/Samordnare av forskningsstödet - mmv@du.se

   (2019-12-04)


   Första disputationen inom Pedagogiskt arbete!

   Den första spikningen i pedagogiskt arbete ägde rum den 15 november och den 6 december försvarar Maria Fredriksson sin doktorsavhandling Med blicken på möten: Martin Bubers pedagogiska idé i dialog med förskolans praktik.

   Disputationssal: FÖ5, Campus Falun, kl 13:00.

   Mer info om avhandling och disputation

   (2019-11-21)


   Seminarium om forskningsdata med ISTUD, forskningsstödet och Svensk Nationell Datatjänst

   Vad behöver jag som forskare tänka på vid hantering av forskningsdata? Vilka lagar och regler gäller? Vilka lagringsmöjligheter finns? Vad ska arkiveras - när? Hur ska jag tänka kring känsliga personuppgifter? Vad kan jag som forskare lova mina informanter/respondenter? Vilka erfarenheter har vi från våra forskningsprojekt? Aktuella fallbeskrivningar? Detta, liksom möjliga dilemman när förvaltningsjuridik, forskningsetik och arkiveringslagar och föreskrifter möts, diskuterades idag vid ett seminarium som arrangerades gemensamt av forskningsprofilen Interkulturella studier (ISTUD) och högskolans forskningsstöd (arkiv, bibliotek, IT, UFK). Inbjudna gäster var domänansvariga vid Svensk Nationell datatjänst (SND). 

   (2019-11-14)


   Workshop om öppen vetenskap

   Igår genomfördes en workshop på temat Öppen vetenskap - vad innebär det för mig?  på högskolan. Dagen arrangerades av Vetenskap & Allmänhet, i samarbete med Vinnova och högskolans forskningsstöd - och riktade sig till högskolans forskare, forskningsledare, studierektorer för forskarutbildningarna, dekaner, samverkanschef m fl. 

   Under workshopen diskuterades bl a principerna för öppen vetenskap (ÖV), liksom dess bakgrund och uppkomst. En genomgång gjordes också av begrepp som Open Access, Open Data, Public Engagement och Citizen Science. Deltagarna fick också tillfälle att reflektera kring sitt eget arbete med olika delar av ÖV, utbyta erfarenheter, tips på hur man kan tackla utmaningar och se möjligheter i arbetet - och även ta del av erfarenheter från genomförda och pågående projekt på både EU-nivå och lokal nivå.

   (2019-11-13)


   Workshop hos Vinnova - om transdisciplinärt forskningssamarbete inom Hälsa-utlysningar i Horisont 2020

   Den 28 oktober deltog Forskningsstödets samordnare, tillsammans med HDa-forskare från forskningsprofilen Hälsa och välfärd, i en Vinnova-workshop om Hälsa-utlysningar inom H2020 och transdisciplinärt forskningssamarbete.   

   Under dagen fick deltagarna också en introduktion till hur man kan integrera humsam och IKT (informations- och kommunikationsteknik) i Hälsa-relaterade utlysningar, för att öka chanserna för en framgångsrik ansökan. Workshopen inkluderade interaktiva delar och praktiska övningar kring aktuella utlysningstexter.

   (2019-10-29)


   Vad innebär ett sk CRIS-system (Current Research Information System)?

   Ett sk CRIS (Current Research Information System) är ett system där forskningsinformation från flera olika källor kopplas ihop i ett och samma system. Det kan t ex handla om information om pågående forskningsprojekt och dess finansiärer, projektledare, publikationer, lärosäten mm. Det handlar, kortfattat, om att göra forskningen mer synlig (öppen vetenskap).

   Varför då göra detta?

     • För att underlätta för de enskilda forskarna. Systemet är kopplat till forskarnas ORCID-id och därför behöver man t ex inte fylla i samma uppgifter på flera ställen i samband med forskningsansökningar. Som forskare kan man också, till stor del, visa upp en sammanhållen bild av sin forskning och sin samverkan (då mycket information samlas på ett och samma ställe).

     • För att ge universitets- och högskoleledningarna ett uppföljnings- och beslutssystem - och visualisera kvalitetssäkrad data från olika datakällor. Notera dock att, som uppföljningsverktyg, kan ett CRIS-system aldrig ge en fullständig bild av verkligheten/verksamheten, då det inte kommer kunna fånga alla aktiviteter och samarbeten (viktigt att tänka på!). 

   Notera även att det alltid också krävs ett manuellt arbete för att koppla ihop aktuell information.

   Status nationellt?

   I Sverige pågår utveckling av olika CRIS-system. Vetenskapsrådet driver t ex sedan 2012 SweCRIS, ett nationellt CRIS med information om forskningsprojekt finansierade av, i dagsläget, 13 forskningsfinansiärer (både statliga och privata). Det man nu har undersökt under en tid är möjligheterna att koppla ihop SweCRIS med publiceringsarkivet DiVA. Denna funktion finns nu och sju lärosäten importerar idag projektdata från SweCRIS in i DiVA. Utvecklingsarbete pågår dock fortfarande.

   Aktuellt för Högskolan Dalarna?

   Biblioteket bevakar denna fråga för HDa:s räkning och inom ramen för forskningsstödets arbete utreds möjligheterna för HDa att eventuellt använda sig av ovanstående system.

   (2019-10-23)


   Nationell nätverksträff för forskningsrådgivare 21-22/10

   Varje år, sedan mitten av 1990-talet, har Sveriges forskningsrådgivare som arbetar med forskar- och ledningsstöd vid universitet och högskolor - främst avseende projektsamarbeten inom EU:s ramprogram - anordnat gemensamma, nationella nätverkskonferenser. I slutet av förra året utökades nätverket (genom en sammanslagning) med kollegor från ett tidigare nätverk med fokus på svensk forskningsfinansiering - och omfattar nu drygt 300 medlemmar.

   Forskningsstödet vid Stockholms universitet arrangerade höstens konferens, vilken hade ca 150 deltagare. Högskolan Dalarna representerades av Monika Matevska Stier (strateg/samordnare av forskningsstödet) och Ulrika Eriksson (verksamhetsekonom).

   Inbjudna gästtalare och konferensdeltagare var bl a Astrid Söderbergh Widding (rektor SU), Christian Hansen, (utbildningsdepartementet), Karin Aase och Erik Litborn (Vinnova), Lisa Almesjö (SWERI - Vinnovas och Vetenskapsrådets gemensamma forsknings- och innovationskontor, Bryssel) och Maria Hagardt (Vetenskap & Allmänhet).

   Tvådagarskonferensen innehöll nätverkande, gemensamma sessioner och parallella workshops med fokus på bl a stöd kring etikfrågor, ekonomihantering och tvärvetenskapligt samarbete. Vid konferensen antogs även ett nytt namn för det sammanslagna nätverket - SWARMA - Swedish Association for Research Managers and administrators. Detta för en bättre överensstämmelse med övriga motsvarigheter på EU-nivå. 

   (2019-10-23)


   Workshop hos Vinnova - om humsam-integrering i H2020-projekt

   Den 15 oktober deltog forskningsstödets samordnare, tillsammans med HDa-forskare från forskningsprofilen Interkulturella studier, i en workshop om integrering av humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv i H2020-projekt hos Vinnova: "Vill du maximera chansen till Horisont 2020-finansiering? Inkludera humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv!"

   Syftet med workshopen var att skapa en bättre förståelse för vad humsam/SSH-integrering innebär, vilket syfte den tjänar och att ge tips på hur den bör återspeglas i projektansökningar. 

   (2019-10-17)


   Ny medarbetare

   Välkommen Maria Rappfors, HR-specialist, HR-avdelningen (2019-09-10)


   Forskningsstödets internat 10-11/9

   Förra veckan genomförde forskningsstödet sitt första gemensamma lunch-till-lunch-internat i Högbo. Syftet var en statusuppdatering genom en återblick på genomfört arbete och uppnådda resultat sedan starten 2017 - och därefter, bl a tillsammans med prorektor och inbjudna forskningsledare, en framåtblick och diskussion kring fortsatta interna stödbehov och arbetssätt. Detta utifrån genomförda interna och externa dialoger, behovskartläggningar mm - samt i ljuset av pågående interna framtagande av en strategi för högskolans arbete 2020-2026.

   Nya medlemmar från Biblioteket, Ekonomiavdelningen och HR-avdelningen hälsades också välkomna i gruppen!


   Första disputationen inom Hälsa och välfärd!

   Som första doktorand att disputera inom forskarutbildningen i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik, försvarar Katarina Grim sin avhandling måndagen den 13 september. Avhandlingens titel är Legitimizing the knowledge of mental health service users in shared decision-making: Promoting participation through a web-based decision support tool. Spikningen sker måndagen den 26 augusti klockan 14:30 i biblioteket, Campus Falun  


   Nya medarbetare

   Välkommen Renée Lööv, Ekonom, Ekonomiavdelningen (2019-08-21)

   Välkommen Lisa Grönborg, Bibliotekarie, Högskolebiblioteket (2019-08-12)


   Forskningsstödets möte 2019-05-14

   Igår samlades alla medarbetare i forskningsstödet - från Utbildnings- och forskningskansliet, biblioteket och förvaltningen - för gemensam avstämning och kompetensutveckling. Mötets tema var Kvalitet i forskningen - vad är det? och Vetenskaplig publicering och Open Access - vad, hur och varför? (2019-05-15)


   Seminarium med Vetenskap & Allmänhet och Vetenskapsrådet

   Den 7 mars genomförde forskningsstödet ett seminarium på temat - Tillsammans mot en öppnare vetenskap - med Vetenskap & Allmänhets generalsekreterare Cissi Askwall och Vetenskapsrådets Senior Adviser Anna Maria Fleetwood. Syftet var att diskutera forskningsstödets arbete inom öppen vetenskap samt pågående och kommande samarbetsprojekt. (2019-03-08)


   Följ vår forskningskommunikatörs reportageserie: Inifrån ett forskningsprojekt

   Ofta kommuniceras forskningens resultat, t ex en vetenskaplig artikel, eller att en ansökan har beviljats forskningsmedel etc - men hur kan vi också kommunicera ut själva forskningsprocessen, d v s kunskap om hur forskningen går till?

   Hur finansieras ett forskningsprojekt? Vad krävs för att erhålla dessa konkurrensutsatta forskningsmedel? Vad innebär en sk peer review-granskning? Hur går en etikprövning till? Vilka metoder använder man sig av inom forskning? Vad händer med den information som samlas in inom ramen för ett projekt? Hur samarbetar forskare inom och mellan olika forskningsdiscipliner? Varför tar det så lång tid att få en forskningsartikel publicerad?

   Följ reportageserien, inifrån det VR-finansierade PAIN-projektet - om fysisk aktivitet och rörelse hos personer med långvarig smärta. (Se Forskningsserie i webbsidans högra kolumn.) (2019-03-04)


   Forskningsstödets möte 2019-02-19

   Idag träffades alla medarbetare i forskningsstödet för årets första möte och gemensamma avstämning kring genomfört och pågående utvecklingsarbete. Forskningsdatagruppen/DAU presenterade också genomförd kartläggning av forskningsprofilernas kunskap och behov vad gäller hantering av forskningsdata. Exempel på andra punkter på dagordningen:   

   • HDa - ny medlem i EUA och Vetenskap & Allmänhet
   • Styr- och resursutredningen (STRUT)
   • Vetenskapsrådets stora, årliga, utlysningsomgång (nya krav på datahanteringsplaner och motivering av genusperspektiv i forskningsprojekt, ny statistik på www.vr.se, om ekonomisk återrapportering mm). 

  (2019-02-19)


  Nytt sätt att få tag på artiklar från Elsevier

  Nu finns det ett nytt, enkelt och snabbt sätt att få tag på de senaste vetenskapliga artiklarna från Elsevier. (Biblioteket har inte haft tillgång till dessa sedan avtalet sades upp den 30 juni 2018).

  Mer information finns på högskolans intranät. (2019-02-15)


  Nu är HDa medlem i Vetenskap & Allmänhet

  Nu vidareutvecklar vi vårt samarbete med andra högskolor och universitet, forskningsfinansiärer, branschorganisationer, företag, myndigheter och studieförbund - inom ramen för Vetenskap & Allmänhets verksamhet!

  Mer information finns på forskningsstödets nyhetssida. (2019-02-14)


  Välkommen till högskolerättslig utbildningsdag 14 februari

  Wallin Olofsson Advokatbyrå informerar om högskolerättsliga nyheter samt går igenom regelverk kring högskolans kommunikation, liksom offentlighetsprincip, sekretess tystnadsplikt mm. Mer information finns på högskolans intranät. (2019-01-21)


  HDa lanserar ny vetenskaplig tidskrift

  Det första numret av HDa:s vetenskapliga tidskrift Utbildning och lärande lanseras den 19 december kl 14:45 i Biblioteket, campus Falun. Tidskriften vänder sig främst till verksamma forskare och lärare med intresse för pedagogik, pedagogiskt arbete, utbildningsvetenskap med mera.

  Mer information om tidskriften finns på forskningsprofilens webbsidor. (2018-12-17)


  Forskningsstödets möte 2018-11-26

  Igår genomfördes det högskolegemensamma forskningsstödets sista möte för året. Tre nya deltagare välkomnades till gruppen - vår högskolejurist Lena Gillström, IT-chef Magnus Höglund och konferenskoordinator Lena Frölander. De nya forskningsprojekten som beviljats finansiering av Vetenskapsrådet presenterades också. Deltagarna informerades om UFN:s pågående förberedelser inför kommande UKÄ-granskningar och om den nya Etikprövningsmyndigheten (fr o m 1 januari 2019) samt införandet av elektroniskt ansökningsförfarande i Prisma. En uppdatering gjordes också kring den senaste utvecklingen inom öppen vetenskap och den del som handlar om hantering av forskningsdata. (2018-11-27)


  Beviljade projektbidrag från Vetenskapsrådet

  Vetenskapsrådet har beviljat drygt 14 miljoner kronor i projektbidrag till forskning vid Högskolan Dalarna! (2018-11-02)


  Forskningsstödets möte 2018-09-27 

  Idag samlades det högskolegemensamma forskningsstödet för avstämning, tillbakablick och planering av fortsatta aktiviteter, arbetsformer mm. Forskningssamordnare Svante Fjelkner välkomnades i gruppen, liksom högskolans nya dataskyddsombud Anders Forsman.   (2018-09-27)


  Nya webbsidor om forskarutbildning 

  Högskolan Dalarna erbjuder forskarutbildning inom ämnena mikrodataanalys, pedagogiskt arbete samt hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik. Nu har nya webbsidor med information om forskarutbildningarna publicerats.  (2018-09-04)


  Ny medarbetare

  Välkommen Svante Fjelkner, Forskningssamordnare,  Utbildnings- och forskningskansliet (2018-09-03)


  Nya rutiner kring avhandlingar och licentiatuppsatser

  Ny rutin kring tryckning, publicering och elektronisk spikning av avhandlingar och licentiatuppsatser finns nu vid HDa. Mer information finns på bliotekets informationssidor. (2018-09-03)


  Ny webbingång för högskolegemensamt forskningsstöd

  Vi uppmärksammar det högskolegemensamma forskningsstödets utvecklingsarbete och lanserar en ny, gemensam webbingång till stödet - för information, vägledning och kontaktuppgifter till respektive stödområde. (2018-06-07)  


  Nya medarbetare

  Välkommen Lena Gillström, Högskolejurist, Rektors kansli (2018-06-04)

  Välkommen Lena Frölander, Konferensansvarig, Avdelningen för studentservice (2018-06-01)


  Verktyg/IT-lösningar för lagring av forskningsdata

  Verktyg/IT-lösningar för lagring av forskningsdata vid Högskolan Dalarna?
  Idag diskuterar forskningsstödet, forskarrepresentant, högskolans informationsförvaltningsgrupp inkl IT-avdelning denna fråga. (Vad, konkret, innebär gällande regelverk kring personuppgiftshantering för våra forskare? Vilka behov finns internt inom högskolan? Hur kan forskningsstödet bidra och underlätta? Fokus på kort respektive lång sikt?) (2018-05-30)


  Omslag avhandlingar och licentiatuppsatser

  Nya omslag till Högskolan Dalarnas avhandlingar och licentiatuppsatser är nu framtagna. Se bibliotekets informationssidor. (2018-05-28)


  Personliga presentationssidor 

  Instruktion för arbete med personliga presentationssidor på Hda-webben (2018-05-28)


  GDPR, ny dataskyddsförordning

  Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, har börjat gälla (2018-05-25)


  Signeringar i ansökningssystemet PRISMA

  Högskolan Dalarna-signeringar i ansökningssystemet PRISMA (beslut) (kräver inloggning på intranät) (2018-05-21)


  Uppsägning av Elsevier-avtal

  Det svenska avtalet med förlaget Elsevier sägs upp (2018-05-21)


  Forskarutbildningsinformation på webben

  Arbete med utveckling av webbsidorna för forskarutbildningarna har påbörjats (2018-05-18)


  Nationell konferens inom arkiv/registratur-området

  Högskolan Dalarna värd för nationell konferens inom arkiv/registratur-området, med gäster från Svensk Nationell Datatjänst, SUHF:s forskningsdatagrupp och Riksarkivet (2018-05-15/16)


  Presentation om Högskolan Dalarna

  Powerpoint-presentation om Högskolan Dalarna (.pptx) - inkluderar information om forskningsverksamheten (2018-05-15)


  Ny medarbetare

  Välkommen Ellinor Säfström, Arkivarie, Rektors kansli (2018-05-01)


  Nya regler för Open Access och publicering i DiVA

  Nya regler för Open Access och publicering i DiVA vid Högskolan Dalarna (pdf) (2018-04-23)


  Ny medarbetare

  Välkommen Anders Forsman, Högskolan Dalarnas nya Dataskyddsombud, Rektors kansli (2018-04-20)


  Föreläsning högskolejuridik

  Halvdag på temat Högskolejuridik med Wallin Olofsson Advokatbyrå AB (2018-03-20)


  Personalfotografering

  Fotografering av forskare och övrig personal till de personliga presentationssidorna på www.du.se (fler tillfällen kommer att erbjudas till hösten) (februari 2018)


  Rektors delegation av beslutsrätt

  Rektors delegation av beslutsrätt vid Högskolan Dalarna (pdf), reviderad 2018-02-26. Gäller från och med 2018-03-01.


  Nya medarbetare

  Välkommen Hanna Rudolph, Arkivarie/registrator, Rektors kansli (2018-02-02)

  Välkommen Maria Arpe, Forskningskommunikatör, Kommunikationsavdelningen (2018-02-02)


  Ny process för ansökningar om extern forskningsfinansiering

  Ny process för ansökningar om extern forskningsfinansiering vid Högskolan Dalarna, beslutat 2018-01-29. Gäller från och med 2018-03-01.


  Nya mallar för avhandlingar och licentiatuppsatser

  Nya mallar för avhandlingar och licentiatuppsatser - i samarbete med Uppsala Universitet. Beslutat av Forskarutbildningsnämnden (2018-01-25)


  Språktjänster

  Språktjänster vårterminen 2018 (intranät) (kräver inloggning)


  Ny process vid Open Access-publicering

  Ny process och kriterier för internt bidrag vid vetenskaplig Open Access-publicering 
  (2018-01-15)


  Ny e-postsignatur

  Ny e-postsignatur för medarbetare vid Högskolan Dalarna (.docx) 
  (2018-01-09)


  Referensgrupp – hantering av forskningsdata

  Referensgrupp av forskare knyts till utvecklingsarbetet kring hanteringen av forskningsdata vid Högskolan Dalarna.
  (2017-11-29)

Senast granskad:
Senast granskad: