Aktuellt inom det högskolegemensamma forskningsstödet

Det händer mycket inom ramen för forskningsstödet arbete!
Vi bidrar till lösningar på konkreta sakfrågor, i dialog med högskolans ledning, forskningsprofiler, akademier och Utbildnings- och forskningsnämnd - och i samarbete med andra lärosäten och övriga samarbetsparter.

Ny medarbetare

Välkommen Maria Rappfors, HR-specialist, HR-avdelningen (2019-09-10)


Forskningsstödets internat 10-11/9

Förra veckan genomförde forskningsstödet sitt första gemensamma lunch-till-lunch-internat i Högbo. Syftet var en statusuppdatering genom en återblick på genomfört arbete och uppnådda resultat sedan starten 2017 - och därefter, bl a tillsammans med prorektor och inbjudna forskningsledare, en framåtblick och diskussion kring fortsatta interna stödbehov och arbetssätt. Detta utifrån genomförda interna och externa dialoger, behovskartläggningar mm - samt i ljuset av pågående interna framtagande av en strategi för högskolans arbete 2020-2026.

Nya medlemmar från Biblioteket, Ekonomiavdelningen och HR-avdelningen hälsades också välkomna i gruppen!


Första disputationen inom Hälsa och välfärd!

Som första doktorand att disputera inom forskarutbildningen i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik, försvarar Katarina Grim sin avhandling måndagen den 13 september. Avhandlingens titel är "Legitimizing the knowledge of mental health service users in shared decision-making: Promoting participation through a web-based decision support tool". Spikningen sker måndagen den 26 augusti klockan 14:30 i biblioteket, Campus Falun  


Nya medarbetare

Välkommen Renée Lööv, Ekonom, Ekonomiavdelningen (2019-08-21)

Välkommen Lisa Grönborg, Bibliotekarie, Högskolebiblioteket (2019-08-12)


Forskningsstödets möte 2019-05-14

Igår samlades alla medarbetare i forskningsstödet - från Utbildnings- och forskningskansliet, biblioteket och förvaltningen - för gemensam avstämning och kompetensutveckling. Mötets tema var Kvalitet i forskningen - vad är det? och Vetenskaplig publicering och Open Access - vad, hur och varför? (2019-05-15)


Seminarium med Vetenskap & Allmänhet och Vetenskapsrådet

Den 7 mars genomförde forskningsstödet ett seminarium på temat - Tillsammans mot en öppnare vetenskap - med Vetenskap & Allmänhets generalsekreterare Cissi Askwall och Vetenskapsrådets Senior Adviser Anna Maria Fleetwood. Syftet var att diskutera forskningsstödets arbete inom öppen vetenskap samt pågående och kommande sammarbetsprojekt. (2019-03-08)


Följ vår forskningskommunikatörs reportageserie: Inifrån ett forskningsprojekt

Ofta kommuniceras forskningens resultat, t ex en vetenskaplig artikel, eller att en ansökan har beviljats forskningsmedel etc - men hur kan vi också kommunicera ut själva forskningsprocessen, d v s kunskap om hur forskningen går till?

Hur finansieras ett forskningsprojekt? Vad krävs för att erhålla dessa konkurrensutsatta forskningsmedel? Vad innebär en sk peer review-granskning? Hur går en etikprövning till? Vilka metoder använder man sig av inom forskning? Vad händer med den information som samlas in inom ramen för ett projekt? Hur samarbetar forskare inom och mellan olika forskningsdiscipliner? Varför tar det så lång tid att få en forskningsartikel publicerad?

Följ reportageserien, inifrån det VR-finansierade PAIN-projektet - om fysisk aktivitet och rörelse hos personer med långvarig smärta. (Se Forskningsserie i webbsidans högra kolumn.) (2019-03-04)


Forskningsstödets möte 2019-02-19

Idag träffades alla medarbetare i forskningsstödet för årets första möte och gemensamma avstämning kring genomfört och pågående utvecklingsarbete. Forskningsdatagruppen/DAU presenterade också genomförd kartläggning av forskningsprofilernas kunskap och behov vad gäller hantering av forskningsdata. Exempel på andra punkter på dagordningen:   

    • HDa - ny medlem i EUA och Vetenskap & Allmänhet
    • Styr- och resursutredningen (STRUT)
    • Vetenskapsrådets stora, årliga, utlysningsomgång (nya krav på datahanteringsplaner och motivering av genusperspektiv i forskningsprojekt, ny statistik på www.vr.se, om ekonomisk återrapportering mm). 

(2019-02-19)


Nytt sätt att få tag på artiklar från Elsevier

Nu finns det ett nytt, enkelt och snabbt sätt att få tag på de senaste vetenskapliga artiklarna från Elsevier. (Biblioteket har inte haft tillgång till dessa sedan avtalet sades upp den 30 juni 2018).

Mer information finns på högskolans intranät. (2019-02-15)


Nu är HDa medlem i Vetenskap & Allmänhet

Nu vidareutvecklar vi vårt samarbete med andra högskolor och universitet, forskningsfinansiärer, branschorganisationer, företag, myndigheter och studieförbund - inom ramen för Vetenskap & Allmänhets verksamhet!

Mer information finns på forskningsstödets nyhetssida. (2019-02-14)


Välkommen till högskolerättslig utbildningsdag 14 februari

Wallin Olofsson Advokatbyrå informerar om högskolerättsliga nyheter samt går igenom regelverk kring högskolans kommunikation, liksom offentlighetsprincip, sekretess tystnadsplikt mm. Mer information finns på högskolans intranät. (2019-01-21)


HDa lanserar ny vetenskaplig tidskrift

Det första numret av HDa:s vetenskapliga tidskrift Utbildning och lärande lanseras den 19 december kl 14:45 i Biblioteket, campus Falun. Tidskriften vänder sig främst till verksamma forskare och lärare med intresse för pedagogik, pedagogiskt arbete, utbildningsvetenskap med mera.

Mer information om tidskriften finns på forskningsprofilens webbsidor. (2018-12-17)


Forskningsstödets möte 2018-11-26

Igår genomfördes det högskolegemensamma forskningsstödets sista möte för året. Tre nya deltagare välkomnades till gruppen - vår högskolejurist Lena Gillström, IT-chef Magnus Höglund och konferenskoordinator Lena Frölander. De nya forskningsprojekten som beviljats finansiering av Vetenskapsrådet presenterades också. Deltagarna informerades om UFN:s pågående förberedelser inför kommande UKÄ-granskningar och om den nya Etikprövningsmyndigheten (fr o m 1 januari 2019) samt införandet av elektroniskt ansökningsförfarande i Prisma. En uppdatering gjordes också kring den senaste utvecklingen inom öppen vetenskap och den del som handlar om hantering av forskningsdata. (2018-11-27)


Beviljade projektbidrag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har beviljat drygt 14 miljoner kronor i projektbidrag till forskning vid Högskolan Dalarna! (2018-11-02)


Forskningsstödets möte 2018-09-27 

Idag samlades det högskolegemensamma forskningsstödet för avstämning, tillbakablick och planering av fortsatta aktiviteter, arbetsformer mm. Forskningssamordnare Svante Fjelkner välkomnades i gruppen, liksom högskolans nya dataskyddsombud Anders Forsman.   (2018-09-27)


Nya webbsidor om forskarutbildning 

Högskolan Dalarna erbjuder forskarutbildning inom ämnena mikrodataanalys, pedagogiskt arbete samt hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik. Nu har nya webbsidor med information om forskarutbildningarna publicerats.  (2018-09-04)


Ny medarbetare

Välkommen Svante Fjelkner, Forskningssamordnare,  Utbildnings- och forskningskansliet (2018-09-03)


Nya rutiner kring avhandlingar och licentiatuppsatser

Ny rutin kring tryckning, publicering och elektronisk spikning av avhandlingar och licentiatuppsatser finns nu vid HDa. Mer information finns på bliotekets informationssidor. (2018-09-03)


Ny webbingång för högskolegemensamt forskningsstöd

Vi uppmärksammar det högskolegemensamma forskningsstödets utvecklingsarbete och lanserar en ny, gemensam webbingång till stödet - för information, vägledning och kontaktuppgifter till respektive stödområde. (2018-06-07)  


Nya medarbetare

Välkommen Lena Gillström, Högskolejurist, Rektors kansli (2018-06-04)

Välkommen Lena Frölander, Konferensansvarig, Avdelningen för studentservice (2018-06-01)


Verktyg/IT-lösningar för lagring av forskningsdata

Verktyg/IT-lösningar för lagring av forskningsdata vid Högskolan Dalarna?
Idag diskuterar forskningsstödet, forskarrepresentant, högskolans informationsförvaltningsgrupp inkl IT-avdelning denna fråga. (Vad, konkret, innebär gällande regelverk kring personuppgiftshantering för våra forskare? Vilka behov finns internt inom högskolan? Hur kan forskningsstödet bidra och underlätta? Fokus på kort respektive lång sikt?) (2018-05-30)


Omslag avhandlingar och licentiatuppsatser

Nya omslag till Högskolan Dalarnas avhandlingar och licentiatuppsatser är nu framtagna. Se bibliotekets informationssidor. (2018-05-28)


Personliga presentationssidor 

Instruktion för arbete med personliga presentationssidor på Hda-webben (2018-05-28)


GDPR, ny dataskyddsförordning

Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, har börjat gälla (2018-05-25)


Signeringar i ansökningssystemet PRISMA

Högskolan Dalarna-signeringar i ansökningssystemet PRISMA (beslut) (kräver inloggning på intranät) (2018-05-21)


Uppsägning av Elsevier-avtal

Det svenska avtalet med förlaget Elsevier sägs upp (2018-05-21)


Forskarutbildningsinformation på webben

Arbete med utveckling av webbsidorna för forskarutbildningarna har påbörjats (2018-05-18)


Nationell konferens inom arkiv/registratur-området

Högskolan Dalarna värd för nationell konferens inom arkiv/registratur-området, med gäster från Svensk Nationell Datatjänst, SUHF:s forskningsdatagrupp och Riksarkivet (2018-05-15/16)


Presentation om Högskolan Dalarna

Powerpoint-presentation om Högskolan Dalarna (.pptx) - inkluderar information om forskningsverksamheten (2018-05-15)


Ny medarbetare

Välkommen Ellinor Säfström, Arkivarie, Rektors kansli (2018-05-01)


Nya regler för Open Access och publicering i DiVA

Nya regler för Open Access och publicering i DiVA vid Höskolan Dalarna (pdf) (2018-04-23)


Ny medarbetare

Välkommen Anders Forsman, Högskolan Dalarnas nya Dataskyddsombud, Rektors kansli (2018-04-20)


Föreläsning högskolejuridik

Halvdag på temat Högskolejuridik med Wallin Olofsson Advokatbyrå AB (2018-03-20)


Personalfotografering

Fotografering av forskare och övrig personal till de personliga presentationssidorna på www.du.se (fler tillfällen kommer att erbjudas till hösten) (februari 2018)


Rektors delegation av beslutsrätt

Rektors delegation av beslutsrätt vid Högskolan Dalarna (pdf), reviderad 2018-02-26. Gäller från och med 2018-03-01


Nya medarbetare

Välkommen Hanna Rudolph, Arkivarie/registrator, Rektors kansli (2018-02-02)

Välkommen Maria Arpe, Forskningskommunikatör, Kommunikationsavdelningen (2018-02-02)


Ny process för ansökningar om extern forskningsfinansiering

Ny process för ansökningar om extern forskningsfinansiering vid Högskolan Dalarna, beslutat 2018-01-29. Gäller från och med 2018-03-01.


Nya mallar för avhandlingar och licentiatuppsatser

Nya mallar för avhandlingar och licentiatuppsatser - i samarbete med Uppsala Universitet. Beslutat av Forskarutbildningsnämnden (2018-01-25)


Språktjänster

Språktjänster vårterminen 2018 (intranät) (kräver inloggning)


Ny process vid Open Access-publicering

Ny process och kriterier för internt bidrag vid vetenskaplig Open Access-publicering  (2018-01-15)


Ny e-postsignatur

Ny e-postsignatur för medarbetare vid Högskolan Dalarna (.docx) (2018-01-09)


Referensgrupp – hantering av forskningsdata

Referensgrupp av forskare knyts till utvecklingsarbetet kring hanteringen av forskningsdata vid Högskolan Dalarna (2017-11-29)

Senast granskad: