Forskningsstöd

Det högskolegemensamma forskningsstödet vid Högskolan Dalarna.

Det högskolegemensamma forskningsstödet vid Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarnas forskningsstöd är sammansatt av medarbetare från olika delar av det gemensamma verksamhetsstödet. 

Vägledande för vårt arbete är högskolans målsättningar och prioriteringar, interna och externa krav och regelverk, institutionernas behov, liksom trender i det svenska och internationella högskolelandskapet. Vi för kontinuerliga dialoger med högskolans ledning, institutioner och Utbildnings- och forskningsnämnd, liksom med forskningsfinansiärer. Omvärldsbevakning av svensk och europeisk forskningspolitik och samverkan med andra lärosäten är naturliga delar av vårt dagliga arbete.

Inom ramen för forskningsstödet pågår ett utvecklingsarbete, med fokus på intern samordning (arbetsformer och innehåll) inom och mellan stödfunktioner och med högskolans verksamhet - samt ett särskilt utvecklingsarbete med fokus på öppen vetenskap.

Forskningsstödets uppdrag är att:

 • skapa förutsättningar för systematisk kvalitetssäkring av högskolans forskningsverksamhet genom utveckling av interna stödprocesser, omvärldsbevakning, kompetensutveckling och uppföljning, 
 • bidra till god kännedom om högskolans uppdrag, kopplingarna mellan forskning och utbildning samt interna och externa regler och villkor för forskare och forskarstuderandes arbete,
 • ge högskolans forskare vägledning och stöd under forskningsprocessen (inklusive det som avser öppen vetenskap) samt vid ansökningar om externa forskningsmedel, under pågående projekt och vid revision och projektavslut. Detta via konsultativt stöd, operativt stöd eller riktade utbildningsinsatser,
 • stödja högskolans studierektorer för forskarutbildningar,
 • utbilda om och utveckla arbetet med öppen vetenskap.

Kontakt

Monika Matevska Stier
Strateg för extern forskningsfinansiering/Samordnare av forskningsstödet
mmv@du.se
023-77 84 76

Extern forskningsfinansiering

Högskolans strateg för extern forskningsfinansiering samordnar och utvecklar det högskoleövergripande arbetet inom området extern forskningsfinansiering och fungerar som ett stöd till ledning, utbildnings- och forskningsnämnd och institutioner.

I uppdraget ingår:

 • samordning av det högskolegemensamma forskningsstödet
 • bevakning av svensk och europeisk forskningspolitik, samt av strategiskt viktiga frågor inom extern forskningsfinansiering
 • dialoger med större forskningsfinansiärer kring program, ansökningsstrategier med mera samt om Högskolan Dalarnas prioriteringar, behov, möjligheter och utmaningar
 • deltagande i aktuella nationella och internationella nätverk med fokus på forskningsfinansiering och till detta område relaterade frågor
 • dialoger med Högskolan Dalarnas forskare kring ansökningsstrategier, tolkning av finansiärer, program och utlysningar (med särskilt fokus på KK-stiftelsen och EU:s ramprogram)
 • samordning av Högskolan Dalarnas påverkansarbete gällande kommande program och utlysningar från finansiärer
 • uppföljning av Högskolan Dalarnas externa forskningsfinansiering (i samarbete med det högskolegemensamma forskningsstödet)
 • att bidra till en långsiktig, systematisk kompetensuppbyggnad och lärande i organisationen inom området extern forskningsfinansiering.

Mer information

Intern process för ansökningar om extern forskningsfinansiering

Processen håller på att uppdateras utifrån högskolans nya organisation och digitaliseringsprocess mm. Vi kommer att informera om detta när arbetet är klart.

Prefekt ska godkänna alla forskningsansökningar. Prefekt eller rektor beslutar också om inskickande av ansökningar till finansiär. Nedanstående gäller fortsatt tills annat meddelas. Notera dock att forskningsprofiler och forskningsledare ej finns kvar. Vid frågor, kontakta din prefekt eller Monika Matevska Stier. 

Spara nedanstående filer i din dator innan du börjar fylla i dem.
Observera att innehållet uppdateras med jämna mellanrum, utifrån förändrade externa och interna krav. Använd därför alltid de underlag som finns här nedan!

Kontakt

Monika Matevska Stier
Strateg för extern forskningsfinansiering
mmv@du.se
023-77 84 76

Etikfrågor

Som forskare förväntas du ha kännedom om och följa lagar och regler, etiska riktlinjer mm som reglerar och ställer etiska krav på dig och på ditt arbete under hela forskningsprocessen.

Forskaretik

Forskaretik rör forskarens relation till själva forskningsuppgiften eller forskningsuppdraget.  

God forskningssed

Forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning.
Det handlar om att genomförandet av forskningen ska beskrivas på ett korrekt sätt, att erforderliga tillstånd för att genomföra studierna ska inhämtas och att forskningsresultat ska rapporteras sanningsenligt. Data ska också inhämtas, sammanställas och rapporteras enligt principer i forskarsamhället. (Se exempelvis Den europeiska kodexen för forskningens integritet, ALLEA.)

Olika forskarkategorier har också egna, professionella yrkesetiska kodexar.

Avvikelser från god forskningssed

Oredlighet i forskning

Vetenskaplig oredlighet i forskning handlar om att, med uppsåt eller genom grov oaktsamhet, allvarligt avvika från god forskningssed genom fabricering, förfalskning eller plagiering vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

Andra allvarliga avvikelser från god forskningssed

Med andra allvarliga avvikelser från god forskningssed avses sådana avsteg från god forskningssed som inte räknas som oredlighet i forskning, men som väsentligen skadar eller riskerar att skada forskningens eller forskarnas integritet och som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning, eller konstnärlig forskning och utvecklingsarbete.


Forskningsetiska nämnden (FEN)
vid Högskolan Dalarna arbetar med att förebygga och motverka vetenskaplig oredlighet i forskning. Mer information om Forskningsetiska nämnden.

Ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet

Enligt Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (även kallad ”Oredlighetslagen”) har forskningshuvudmannen det övergripande ansvaret för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed. Vid misstanke om oredlighet i forskning ska forskningshuvudmannen överlämna handlingarna i ärendet för utredning av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NOF). Andra allvarliga avvikelser från god forskningssed ska hanteras av lärosätena.

HDa:s Handläggningsordning för hantering av oredlighet i forskning samt avvikelser från god forskningssed (Gäller fr o m 2020-01-01)

Forskningsetik

Forskningsetik rör frågor om hur man i forskningen tar hänsyn till och skyddar deltagare och försökspersoner som berörs av forskningen. Det kan exempelvis handla om överväganden i samband med:

 • information till forskningspersonen
 • samtycke avseende vuxna, respektive barn och ungdomar
 • inspelningar av samtal/intervjuer
 • deltagande observationer
 • förvaring av material
 • internetforskning.

Etikprövningslagen specificerar vilken forskning som behöver genomgå etikprövning:  
Lag om etikprövning av forskning som avser människor.

Läs mer om detta och om hur etikprövning går till på Etikprövningsmyndighetens webbplats.

Mer information

Kontakt

Högskolan Dalarnas forskningsetiska nämnd (FEN)

Hantering av personuppgifter

Vid högskolan finns det ett dataskyddsombud som ger råd och stöd kring hantering av personuppgifter inom forskningsprojekt. Detta gäller exempelvis frågor som rör:

 • anmälan av personuppgiftsbehandling
 • utformning av information till forskningspersoner
 • granskning av avtal
 • hantering av registrerades rättigheter
 • riskbedömning och säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter.

Mer information

Högskolan Dalarnas webbguide om personuppgifter och dataskydd

Kontakt

Dataskyddsombudet: dataskydd@du.se

Hantering av forskningsdata

Som statlig myndighet har Högskolan Dalarna ett uppdrag att dokumentera, lagra, arkivera och tillgängliggöra forskningsdata på ett säkert, korrekt och hållbart sätt under hela forskningsprocessen. Högskolans forskningsdatastöd samordnar interna kompetenser och resurser och tillhandahåller och utvecklar stöd till forskningsverksamheten, exempelvis vid frågor om:

 • dokumentation av data under forskningsprocessen
 • upprättande av datahanteringsplaner
 • val av lagringsplats för forskningsdata
 • val av filformat
 • arkivering av forskningsdata
 • publicering av forskningsdata
 • tillämpning av regelverk som rör hantering av forskningsdata.

Forskningsdatastödet på högskolan består idag av kompetenser från arkiv, bibliotek, IT, personuppgiftshantering/dataskydd och juridik.  

Mer information

Högskolan Dalarnas webbguide om forskningsdatastödet

Kontakt

forskningsdata@du.se

Vetenskaplig publicering med mera

Biblioteket arbetar med och ger stöd och råd kring frågor om forskning och vetenskaplig publicering, exempelvis gällande:

 • regler för vetenskaplig publicering, DiVA och Open Access vid Högskolan Dalarna
 • DiVA - Högskolan Dalarnas publikationsdatabas
 • Open Access – fritt tillgängliggörande av vetenskapliga resultat på internet
 • bibliometri – analys av forskningspublikationer
 • ORCID – internationellt ID för forskare
 • referenshantering
 • tilldelning av ISBN/ISSN för Högskolan Dalarnas publikationsserier (rapporter och avhandlingar)
 • systematiska litteraturöversikter
 • hantering av forskningsdata
 • doktorandkurs
 • publicering av doktorsavhandling och licentiatuppsats

Mer information

Bibliotekets forskarstöd och publicering

Forskningskommunikation

När du som forskare vill sprida och kommunicera din forskning till olika målgrupper kan Kommunikationsavdelningen erbjuda följande hjälp:

 • Målgruppsanpassad kommunikation och spridning av forskning i samband med till exempel beviljade forskningsansökningar, nya publikationer, disputationer eller liknande.
 • Vägledning för att upprätta en kommunikationsplan för forskningsprojekt.
 • Stöd och rådgivning gällande exempelvis personlig presentationssida på högskolans webb, information på webben om forskningsprojekt och konferenser.
 • Förmedling av kontakt med journalister.

Mer information

Kontakt

kommunikationsavdelningen@du.se

Ekonomihantering och revision

Vid högskolan finns det ett forskarstöd för ekonomihantering i forskningsprojekt – i ansökningsfas, under pågående projekt, vid projektavslut och i samband med eventuell revision.

Det stöd som erbjuds består bland annat av följande:

 • tidig dialog med forskare kring de ekonomiska delarna i en projektidé
 • rådgivning kring finansiärers ekonomiska regelverk i samband med utlysningar
 • budgetplanering/upprättande av budget och intern ekonomisk kalkyl i samarbete med ansvarig projektledare
 • projektrapporteringar under pågående projekt
 • stöd i samband med projektavslut
 • stöd i samband med revisioner
 • uppföljningar.

Mer information

Kontakt

ekonomisupport@du.se

Som forskare inom högskolan har du också en direktkontakt vid Ekonomiavdelningen:

Liselott Hedman och Jesper Bengtsson (Institutionen för hälsa och välfärd) 

Mats Hägglund (Institutionen för information och teknik) 

Ulrika Eriksson och Maria Lindstens (Institutionen för kultur och samhälle)

Anders Gårdestig (Institutionen för lärarutbildning)

Jesper Bengtsson och Julia Wiman (Institutionen för språk, litteratur och lärande) 

Diarieföring och arkivering av handlingar i forskningsprojekt

Den övervägande andelen handlingar inom ramen för ett forskningsprojekt är så kallade allmänna handlingar och ska diarieföras via högskolans registratur. Det är forskarens/projektledarens ansvar att tillse att alla allmänna handlingar diarieförs. När allmänna handlingar diarieförs arkiveras de också per automatik, men i några fall (gäller vissa typer av forskningsdata) ska de även överlämnas till arkivet i samband med projektavslut.

Mer information om allmänna handlingar

Diarieföring

Forskningsstödet kring diarieföring innefattar även expediering av handlingar samt bevakning av återrapporteringsdatum enligt projektavtal.

Exempel på handlingar som ska diarieföras:

 • forskningsansökan (alla delar som finansiären kräver)
 • övriga underlag i samband med internt beslut om inskickande till finansiär, (PM inför beslut, Checklista, intern ekonomisk kalkyl)
 • beslut från finansiär
 • undertecknat avtal med finansiär (i original)
 • eventuella avtal med projektpartners
 • eventuell ansökan och beslut om forskningsetisk prövning
 • projektrapporteringar (både vetenskapliga och finansiella)
 • ekonomiska underlag och uppföljningar, revisionsintyg etcetera
 • viktig kommunikation/korrespondens med finansiär, koordinator och projektpartners
 • kontraktsförändringar, budgetförändringar med mera
 • ansökan och beslut om byte av medelsförvaltare.

Kontakt

Allmänna handlingar som ska diarieföras skickas till: registrator@du.se
Samma funktionsadress gäller för rådgivning.

Anette Lindgren, Huvudregistrator

Hanna Rudolph, Arkivarie/registrator

Ellinor Säfström, Arkivarie

Inger Hermansson, Administratör

 

Institutionssekreterare: 

Lena Back Eriksson, Institutionen för hälsa och välfärd

Annette Lenne, Institutionen för information och teknik

Anna Tunell Bäck, Institutionen för kultur och samhälle

Hanna Nilsén, Institutionen för lärarutbildning

Agneta Hybinette, Institutionen för språk, litteratur och lärande

Arkivering

Forskningsstödet kring arkivering ger stöd och råd exempelvis gällande:

 • regelverket kring offentlighet och sekretess
 • riktlinjer för bevarande och gallring av olika typer av forskningshandlingar
 • informationshantering inom forskningsprojekt
 • förvaring av forskningsdata under projektet samt arkivering efter projektets slut.

Kontakt

arkiv@du.se

Hanna Rudolph, Arkivarie/registrator

Ellinor Säfström, Arkivarie

Stöd till högskolans forskarutbildningar

Högskolan Dalarna har forskarexamensrättigheter inom följande områden:

 • Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik
 • Mikrodataanalys
 • Pedagogiskt arbete

Ett 90-tal forskarstuderande från Sverige och andra länder är aktiva inom våra forskarutbildningsmiljöer.

För varje forskarutbildning finns det en studierektor. Studierektorerna samordnar forskarutbildningens administrativa delar, samverkar med handledare och verkar för en god studiesocial miljö för de forskarstuderande genom hela forskarutbildningen. Till sin hjälp har studierektorerna en forskarutbildningssamordnare som även är sekreterare i högskolans Forskarutbildningsnämnd (FUN) samt i de tre Forskarutbildningsråden (FUR).

Mer information

Forskarutbildningar inom Högskolan Dalarna

Disputationer och avhandlingar

Kontakt

Juridisk rådgivning

Högskolan Dalarnas högskolejurist ger stöd vid frågor kring juridik, exempelvis vad gäller avtalshantering, immaterialrätt etc i samband med forskningsprojekt.

Kontakt

Lena Gillström
Högskolejurist, Rektors kansli
lgl@du.se
Tel: 023-77 89 30

Konferens- och eventstöd

Vi utvecklar nu ett verksamhetsstöd kring planering och genomförande av öppna föreläsningar, konferenser eller dylikt i högskolans regi. Som anställd vid högskolan kan du få hjälp med t ex anmälningsformulär och inbjudan, betalningshantering, namnskyltar, material och beställning av catering. Vi kan även hjälpa till med bokning av hotell och transport, om så önskas. 

Om du själv anordnar ett möte eller en konferens, kan vi ge förslag på lämplig catering-leverantör (lunch/middag/fika).

I samband med planering av en konferens etc ska en förfrågan i form av en checklista fyllas i och skickas in till konferenskoordinatorn.

Kontakta konferenskoordinatorn för mer information.  

Kontakt

Lena Frölander
Konferenskoordinator
event@du.se
Tel: 023-77 87 70

Senast granskad:
Aktuellt i forskningsstödet

Nyheter i vår omvärld

Fler nyheter
Senast granskad: