Forskningsstöd

Det högskolegemensamma forskningsstödet vid Högskolan Dalarna

Det högskolegemensamma forskningsstödet vid Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarnas högskolegemensamma forskningsstöd är sammansatt av medarbetare från Högskoleförvaltningen, Biblioteket och Utbildnings- och forskningskansliet.

Vägledande för forskningsstödets verksamhet är högskolans målsättningar och prioriteringar, interna och externa krav och regelverk samt forskningsprofilernas och akademiernas behov. Viktiga delar i arbetet är kontinuerliga dialoger med högskolans ledning, forskningsprofiler, akademier och Utbildnings- och forskningsnämnd, liksom omvärldsbevakning av svensk och europeisk forskningspolitik, samverkan med andra lärosäten och dialoger med forskningsfinansiärer.

Inom ramen för det högskolegemensamma forskningsstödet pågår just nu ett utvecklingsarbete, med fokus på intern samordning (arbetsformer och innehåll) inom och mellan stödfunktioner och med högskolans kärnverksamhet.

Forskningsstödet ska:

 • skapa förutsättningar för en systematisk kvalitetssäkring av högskolans forskningsverksamhet – genom utvecklingen av interna stödprocesser, omvärldsbevakning, kompetensutvecklingsinsatser och uppföljningsarbete
 • bidra till att ge högskolans forskare och forskarstuderande god kännedom om högskolans uppdrag, kopplingarna mellan forskning och utbildning samt aktuella interna och externa regler och villkor för deras arbete
 • ge högskolans forskare och forskarstuderande vägledning och stöd i forskningsprocessen, under forskarutbildningstiden och vid ansökningar om externa forskningsmedel, under pågående projekt och i samband med revision och projektavslut. Detta sker bland annat genom konsultativt stöd, operativt stöd eller genom riktade utbildningsinsatser.

Kontakt

Monika Matevska Stier
Strateg för extern forskningsfinansiering
mmv@du.se
023-77 84 76

Extern forskningsfinansiering

Högskolans strateg för extern forskningsfinansiering samordnar och utvecklar det högskoleövergripande arbetet inom området extern forskningsfinansiering och fungerar som ett stöd till ledning, utbildnings- och forskningsnämnd, forskningsprofiler och akademier.

I uppdraget ingår:

 • bevakning av svensk och europeisk forskningspolitik, samt av strategiskt viktiga frågor inom extern forskningsfinansiering
 • dialoger med större forskningsfinansiärer kring program, ansökningsstrategier med mera samt om Högskolan Dalarnas prioriteringar, behov, möjligheter och utmaningar
 • deltagande i aktuella nationella och internationella nätverk med fokus på forskningsfinansiering och till detta område relaterade frågor
 • dialoger med Högskolan Dalarnas forskare kring ansökningsstrategier (med särskilt fokus på KK-stiftelsens program och EU:s ramprogram)
 • samordning av Högskolan Dalarnas påverkansarbete gällande kommande program och utlysningar från finansiärer
 • samordning av det högskolegemensamma forskningsstödet
 • uppföljning av Högskolan Dalarnas externa forskningsfinansiering (i samarbete med det högskolegemensamma forskningsstödet)
 • att bidra till en långsiktig, systematisk kompetensuppbyggnad och lärande i organisationen inom området extern forskningsfinansiering.

Mer information

Intern process för ansökningar om extern forskningsfinansiering

(Spara nedanstående filer innan du börjar fylla i dem.)

Kontakt

Monika Matevska Stier
Strateg för extern forskningsfinansiering
mmv@du.se
023-77 84 76

Forskaretik och forskningsetik

Som forskare förväntas du ha kännedom om och följa lagar och regler, etiska riktlinjer mm som reglerar och ställer etiska krav på dig och på ditt arbete under hela forskningsprocessen.

Forskaretik rör forskarens relation till själva forskningsuppgiften eller forsknings- uppdraget. Forskaren själv har det yttersta ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och är moraliskt acceptabel. Forskaren bör alltid följa vad som kallas god forsknings- och dokumentationssed. Olika forskarkategorier har också egna, professionella yrkesetiska kodex.

Vetenskaplig oredlighet i forskning handlar om att avsiktligt och på ett vilseledande sätt göra avsteg från de vetenskapliga kraven, eller medvetet bryta mot allmänt accepterade normer. Det handlar om att fabricera, förfalska och plagiera vetenskapliga data och resultat.

Forskningsetiska nämnden (FEN) vid Högskolan Dalarna är det organ som handlägger inkomna anmälningar om vetenskaplig oredlighet. Mer information om Forskningsetiska nämnden.

Forskningsetik rör frågor om hur man i forskningen tar hänsyn till och skyddar deltagare och försökspersoner som berörs av forskningen. Det kan exempelvis handla om överväganden i samband med:

 • information till forskningspersonen
 • samtycke avseende vuxna, respektive barn och ungdomar
 • inspelningar av samtal/intervjuer
 • deltagande observationer
 • förvaring av material
 • internetforskning.

Etikprövningslagen specificerar vilken forskning som behöver genomgå etikprövning:  
Lag om etikprövning av forskning som avser människor.

Notera: Etikprövningsansökningar ska från och med den 1 januari 2019 göras digitalt, via ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma. Läs mer om detta på etikprövningsnämndernas webbplats.

Mer information

Hantering av personuppgifter

Vid högskolan finns det ett dataskyddsombud som ger råd och stöd kring hantering av personuppgifter inom forskningsprojekt. Detta gäller exempelvis frågor som rör:

 • anmälan av personuppgiftsbehandling
 • utformning av information till forskningspersoner
 • granskning av avtal
 • hantering av registrerades rättigheter
 • riskbedömning och säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter.

Observera!

Den 25 maj 2018 började den nya Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation), att gälla inom EU. Den ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR fokuserar på ett ökat identitetsskydd och reglerar behandling och lagring av personuppgifter.

SKL:s webbguide om personuppgiftshantering enligt nya GDPR (1:35 min)

Mer information

Högskolan Dalarnas webbguide om personuppgifter och dataskydd

Kontakt

Dataskyddsombudet: dataskydd@du.se

Hantering av forskningsdata

Som statlig myndighet har Högskolan Dalarna ett uppdrag att dokumentera, lagra, arkivera och tillgängliggöra forskningsdata på ett säkert, korrekt och hållbart sätt under hela forskningsprocessen. Högskolans forskningsdatastöd samordnar interna kompetenser och resurser och tillhandahåller och utvecklar stöd till forskningsverksamheten, exempelvis vid frågor om:

 • dokumentation av data under forskningsprocessen
 • upprättande av datahanteringsplaner
 • val av lagringsplats för forskningsdata
 • val av filformat
 • arkivering av forskningsdata
 • publicering av forskningsdata
 • tillämpning av regelverk som rör hantering av forskningsdata.

Forskningsdatastödet på högskolan består idag av kompetenser från Arkiv, Personuppgifter/Dataskydd, Bibliotek och IT. Till gruppen är även en referensgrupp av forskare knuten.

Mer information

Forskningsdatastödet

Kontakt

forskningsdata@du.se

Vetenskaplig publicering med mera

Biblioteket arbetar med och ger stöd och råd kring frågor om forskning och vetenskaplig publicering, exempelvis gällande:

 • regler för vetenskaplig publicering, DiVA och Open Access vid Högskolan Dalarna
 • DiVA - Högskolan Dalarnas publikationsdatabas
 • Open Access – fritt tillgängliggörande av vetenskapliga resultat på internet
 • bibliometri – analys av forskningspublikationer
 • ORCID – internationellt ID för forskare
 • referenshantering
 • tilldelning av ISBN/ISSN för Högskolan Dalarnas publikationsserier (rapporter och avhandlingar)
 • hantering av forskningsdata
 • doktorandkurs

Mer information

Bibliotekets forskarstöd och publicering

Forskningskommunikation

När du som forskare vill sprida och kommunicera din forskning till olika målgrupper kan Kommunikationsavdelningen erbjuda följande hjälp:

 • Målgruppsanpassad kommunikation och spridning av forskning i samband med till exempel beviljade forskningsansökningar, nya publikationer, disputationer eller liknande.
 • Vägledning för att upprätta en kommunikationsplan för forskningsprojekt.
 • Stöd och rådgivning gällande exempelvis personlig presentationssida på högskolans webb, information på webben om forskningsprojekt och konferenser.
 • Förmedling av kontakt med journalister.

Mer information

Kontakt

kommunikationsavdelningen@du.se

Ekonomihantering och revision

Vid högskolan finns det ett forskarstöd för ekonomihantering i forskningsprojekt – i ansökningsfas, under pågående projekt, vid projektavslut och i samband med eventuell revision.

Det stöd som erbjuds består bland annat av följande:

 • tidig dialog med forskare kring de ekonomiska delarna i en projektidé
 • rådgivning kring finansiärers ekonomiska regelverk i samband med utlysningar
 • budgetplanering/upprättande av budget och intern ekonomisk kalkyl i samarbete med ansvarig projektledare
 • projektrapporteringar under pågående projekt
 • stöd i samband med projektavslut
 • stöd i samband med revisioner
 • uppföljningar.

Mer information

Kontakt

ekonomisupport@du.se

Som forskare inom någon av högskolans forskningsprofiler har du också en direktkontakt vid Ekonomiavdelningen:

Energi, skog och byggd miljö: Anna Maria Gylling

Hälsa och välfärd: Liselott Hedman

Interkulturella studier: Julia Wiman

Komplexa system – mikrodataanalys: Ulrika Eriksson

Stålformning och ytteknik: Anna Maria Gylling

Utbildning och lärande: Anders Gårdestig

Diarieföring och arkivering av handlingar i forskningsprojekt

Den övervägande andelen handlingar inom ramen för ett forskningsprojekt är så kallade allmänna handlingar och ska diarieföras via högskolans registratur. Det är forskarens/projektledarens ansvar att tillse att alla allmänna handlingar diarieförs. När allmänna handlingar diarieförs arkiveras de också per automatik, men i några fall (gäller vissa typer av forskningsdata) ska de även överlämnas till arkivet i samband med projektavslut.

Mer information om allmänna handlingar

Diarieföring

Det högskolegemensamma forskningsstödet kring diarieföring innefattar även expediering av handlingar samt bevakning av återrapporteringsdatum enligt projektavtal.

Exempel på handlingar som ska diarieföras:

 • forskningsansökan (alla delar som finansiären kräver)
 • övriga underlag i samband med internt beslut om inskickande till finansiär, (PM inför beslut, Checklista, intern ekonomisk kalkyl)
 • beslut från finansiär
 • undertecknat avtal med finansiär (i original)
 • eventuella avtal med projektpartners
 • eventuell ansökan och beslut om forskningsetisk prövning
 • projektrapporteringar (både vetenskapliga och finansiella)
 • ekonomiska underlag och uppföljningar, revisionsintyg etcetera
 • viktig kommunikation/korrespondens med finansiär, koordinator och projektpartners
 • kontraktsförändringar, budgetförändringar med mera
 • ansökan och beslut om byte av medelsförvaltare.

Kontakt

Allmänna handlingar som ska diarieföras skickas till: registrator@du.se
Samma funktionsadress gäller för rådgivning.

Anette Lindgren, Huvudregistrator

Hanna Rudolph, Arkivarie/registrator

Ellinor Säfström, Arkivarie

Inger Hermansson, Administratör

Akademisekreterare

Agneta Hybinette, Akademin Humaniora och medier

Annette Lenne, Akademin Industri och samhälle

Inger Nylander, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Arkivering

Det högskolegemensamma forskningsstödet kring arkivering ger stöd och råd exempelvis gällande:

 • regelverket kring offentlighet och sekretess
 • riktlinjer för bevarande och gallring av olika typer av forskningshandlingar
 • informationshantering inom forskningsprojekt
 • förvaring av forskningsdata under projektet samt arkivering efter projektets slut.

Kontakt

arkiv@du.se

Hanna Rudolph, Arkivarie/registrator

Ellinor Säfström, Arkivarie

Stöd till högskolans forskarutbildningar

Högskolan Dalarna har forskarexamensrättigheter inom följande områden:

 • Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik
 • Mikrodataanalys
 • Pedagogiskt arbete

Ett 70-tal forskarstuderande från Sverige och andra länder är aktiva inom våra forskarutbildningsmiljöer.

För varje forskarutbildning finns det en studierektor. De tre studierektorerna samordnar forskarutbildningens administrativa delar, samverkar med handledare och verkar för en god studiesocial miljö för de forskarstuderande genom hela forskarutbildningen. Till sin hjälp har studierektorerna en samordnare som även är sekreterare i högskolans Forskarutbildningsnämnd (FUN).

Mer information

Forskarutbildningar inom Högskolan Dalarna

Kontakt

Renée Flacking, Studierektor - Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik

Kenneth Carling, Studierektor - Mikrodataanalys

Gunn Nyberg, Studierektor - Pedagogiskt arbete

Märet Brunnstedt, Samordnare - forskarutbildning

Juridisk rådgivning

Vid frågor kring juridik, exempelvis vad gäller avtalshantering, immaterialrätt etc i samband med forskningsprojekt, kontakta Rektors kansli för vidareförmedling av juridisk kontakt: registrator@du.se

Senast granskad: