Forskningsprojekt: Ungas röst: en totalundersökning av ungdomars valdeltagande 2018

Projektledare
Ali Abdelzadeh
Deltagare
Erik Lundberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet med projektet är att undersöka ungdomars valdeltagande 2018 och deras egna tankar om att delta i val. Projektet har haft två övergripande syften. För det första var syftet att med hjälp av registerdata ge en översikt av valdeltagandet bland samtliga röstberättigade ungdomar 18–25 år och undersöka vilka bakomliggande faktorer som kan förklara skillnader i deltagande.

För det andra var syftet att förmedla ungas egna röster om att delta i val och hur valdeltagandet, enligt ungdomar själva, kan stimuleras. Med utgångspunkt i den empiriska översikten och ungas egna röster har ambitionen också varit att aktualisera behov av åtgärder som kan bidra till att öka ungas delaktighet i den representativa demokratin.

Projektet har huvudsakligen använt material från två olika källor, dels registerdata från Statistiska Centralbyrån (SCB) om 2018 års valdeltagande, dels kvalitativa fokusgruppsintervjuer med ungdomar från olika delar av landet. Rapporten är den första studien i sitt slag som har redovisat valdeltagandet bland samtliga röstberättigade ungdomar mellan 18–25 år i Sverige.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Statsvetenskap
Finansiärer
Publikationer