Forskningsprojekt: Att skapa ett inkluderande arbetsliv - en kunskapssammanställning

Projektledare
Kristina Palm, Arbetsvetenskap Karlstad universitet
Deltagare
Annika Vänje
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
I Sverige finns diskrimineringslagen 2008:567 som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. I praktiken innebär det att organisationer behöver arbeta för mångfald, men också med inkludering. När organisationer arbetar för mångfald arbetar de ofta med rekryteringsprocessen och säkerställer att exempelvis kön och etnisk tillhörighet inte utgör hinder för anställning. Att en organisation uppnår mångfald innebär dock inte per automatik att de anställda upplever sig vara inkluderade. Syftet med forskningsprojektet är att göra en kunskapsöversikt som bidrar med en systematisk och tematisk överblick överbefintlig forskning om inkluderande arbetsliv och som identifierar kunskapsluckor och framtida forskningsbehov relevanta för svenska arbetsorganisationer och arbetsplatser. Studien genomförs som en systematisk litteraturstudie med litteratursökning i både engelska och nordiska databaser. Projektet arbetar med förutbestämda inklusions- och exklusionskriterier och samtliga artiklar som ingår i den slutgiltiga rapporten är
kvalitetsgranskade och uppnår god forskningskvalitet. Genom att sammanställa kunskap på området inkludering i arbetsorganisationer och på arbetsplatser och också staka ut viktiga framtida forskningsfrågor och forskningsområden kan detta projekt bidra till tre av de 17 globala utvecklingsmålen, nr 5. Jämställdhet, nr 8. Anständiga arbetsvillkor (och ekonomisk tillväxt) och 10. Minskad ojämlikhet. Projektet sammanfattas i en rapport om max 50 sidor och kunskap från projektet sprids till avnämare bla genom lättillgänglig text och webinar på sociala medier. Projektet är originellt på tre sätt: 1) vi söker litteratur som studerar inkludering utifrån de sju lagstadgade diskrimineringsgrunder som finns i Sverige 2) studien fokuserar empiriska studier där ”hur” och ”effekter” undersöks och 3) framtida forskningsbehov föreslås utifrån ett svenskt perspektiv på arbetsorganisationer och arbetsplatser.
Nyckelord
Inkludering, Systematiks litteraturstudie, Arbetsorganisation, Funktionshinder, intersektionalitet, Inclusion, Systematic literature review, Work organisation, Disabilities, Intersections
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Arbetsvetenskap
Finansiärer
FORTE