Forskningsprojekt: Grundläggande litteracitetsundervisning inom sfi

Projektledare
Deltagare
Jenny Rosén
Birgitta Ljung Egeland, Institutionen för språk, litteratur och interkultur Karlstads universitet
Annika Norlund Shaswar, Institutionen för språkstudier Umeå universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med detta projekt är att utveckla undervisningsformer inom svenska för invandrare, studieväg 1, som
stödjer elevernas andraspråksutveckling, särskilt tidig litteracitet. Mer specifikt är syftet att i) skapa kunskap om
elevernas och lärarnas förhållningssätt till och erfarenheter av undervisningen och dess innehåll, samt att ii)
tillsammans med sfi-lärare utveckla undervisningsformer med fokus på digitala resurser samt de studerandes
språkliga erfarenheter och språkbruk i vardags- och arbetsliv. En studiedesign med aktionsforskning i
kombination med lingvistisk etnografi erbjuder verktyg för att skapa både en förståelse av de komplexa och
flerskiktade fenomen som är aktuella och kunskap där såväl forskare som lärare är aktiva deltagare i
förändringsprocessen.
Datainsamling sker genom fältanteckningar, audio- och videoinspelningar från klassrumsobservationer,
audioinspelade utvecklingsmöten, lärares loggboksskrivande, fotografier, intervjuer och skriftligt material.
Projektet genomförs vid tre skolor där samtliga lärare och elever från studieväg 1 1 kommer att erbjudas att
delta. Den komplexitet som kommer att karakterisera materialet kommer att analyseras genom verktyg som
tillåter behandling av en mångfald interagerande aspekter: Hornbergers Continua of biliteracy, som relaterar till
maktaspekter, ett analysverktyg för interagerande aspekter av litteracitetspraktiker som utvecklats inom New
Literacy Studies samt Ivanics ramverk för analys av identitet och skrivande.
Nyckelord
litteracitet, sfi, interaktion, digitala resurser, litteracitetspraktiker
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Svenska som andraspråk
Finansiärer
Skolforskningsinstitutet