Forskningsprojekt: Litteratur och lärarprofessionen: Litteraturstudiers roll i engelskämnets lärarutbildningar

Projektledare
Deltagare
Katherina Dodou
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Hur värderas akademiska litteraturstudier inom främmandespråksämnens professionsutbildningar och hur organiseras de? Projektet utgår ifrån att lärarutbildningen på grundläggande sätt påverkar hur blivande lärare resonerar kring litteraturens och litteraturläsningens roll, möjligheter och begränsningar i skolans språkundervisning, samt hur de som lärare i grundskolan eller på gymnasier väljer att undervisa litteratur. Problematiken jag undersöker handlar om hur undervisning i akademiska discipliner utformas inom ramen för professionsutbildningar. Projektet är en del av en större undersökning av litteraturstudiers tillskrivna position, innehåll och värde i det akademiska engelskämnet i Sverige. Den betraktar litteraturstudiers innehåll och genomförande i relation till engelskämnets akademiska identitet och utgår ifrån en totalanalys av engelskämnets kursplaner nationellt. Med projektet vill jag belysa frågan om varför man anser att engelskämnets lärarutbildningar gör inbegripa litteraturstudier, vilka syften och mål som kopplas till studierna och vad litteraturstudierna förväntas ha för mervärde för lärarstudenternas professionsutövning.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Engelska
Finansiärer
Publikationer