Forskningsprojekt: Interreligiöst råd i Borlänge (IRIB)

Projektledare
Deltagare
Tomas Axelson
Thomas Sedelius
Jonas Stier
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Borlänge kommun bedriver idag ett övergripande arbete för att främja social hållbarhet, demokrati, inkluderande medborgarskap och en interkulturell utveckling i lokalsamhället. Borlänge kommun har också under 2016 antagit en lokal handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande miljöer som ett led i Nationella samordnaren uppmaning till samtliga kommuner i Sverige att skapa lokala handlingsplaner. I denna handlingsplan finns inrättandet av ett Interreligiöst råd som en strategisk åtgärd. Forskningsprojektet avser följa inrättandet av och det initiala arbetet i ett interreligiöst råd.

Huvudsakliga frågeställningar: Vilka förväntningar formuleras av politiker, tjänstemän respektive representanter för de religiösa organisationerna om de långsiktiga effekterna av inrättandet av ett interreligiöst råd? Vilka jämförelser kan göras med andra nationella och internationella exempel?

Projektets ansats är kvalitativ och tvärvetenskaplig, där teoretiska perspektiv och begrepp hämtas från humaniora-samhällsvetenskap, i synnerhet religionsvetenskap, sociologi och statsvetenskap. Metoder som kommer användas är deltagande observation, intervjuer med huvudaktörer och analys av befintliga dokument, samt studiebesök i andra kommuner med liknande strategier nationellt och internationellt.
Nyckelord
Interreligiöst råd, interkulturalitet, social hållbarhet, kommun, svenska kyrkan, islam, moskéer, Interreligious councils, social sustainability, intercultural, church of Sweden, islam, mosques, community building
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Statsvetenskap
Sociologi
Finansiärer
Borlänge Kommun
Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna
Svenska kyrkan
Publikationer