Forskningsprojekt: Villkor för skrivutveckling i det digitaliserade klassrummet

Projektledare
Deltagare
Eva Hultin
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet med studien Villkor för skrivutveckling i det digitala klassrummet är att undersöka literacypraktiker i år 3-5 där eleverna tidigare har lärt sig läsa och skriva med metoden ASL. Detta syfte rör tre övergripande områden: Lärarnas skrivdidaktiska strategier, genrer och texttyper och praktikens demokratiska potential. Inom ramen för studien undersöks också hur kommunens språkutvecklingsplan implementeras i skrivundervisningen.

Studien bidrar med ny kunskap inom literacyfältet och det skrivdidaktiska fältet genom att fokusera skolans inom forskningen ”glömda mellanår” och dess skrivundervisning – både den som bedrivs och den som är möjlig. Dessutom bidrar studien till kunskap om digitaliseringens effekter och konsekvenser för skrivundervisningen i allmänhet och ASL i synnerhet. På kommunnivå bidrar studien dels till kunskap om på vilka sätt kommunala satsningar (en-till-en-satsning, språkutvecklingsplansarbete, etc) får genomslagskraft i verksamheten, dels bidrar studien med ny didaktisk kunskap om såväl skrivundervisningen som om digital kompetens (kopplad till skrivundervisning).
Nyckelord
literacy digitalisering skrivande skolans demokratiuppdrag
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogik
Finansiärer
Skolforskningsfonden, PUD, Högskolan Dalarna