Forskningsprojekt: Arbeta på engelska

Projektledare
Deltagare
Jenny Rosén
Boglárka Straszer
Åsa Wedin
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Forskningsplan
I en allt mer global och digitaliserad värld, ställs stora krav på forskare att genom konferenser, publicering och samarbeten delta på en internationell forskningsarena. Arbetsspråket i dessa sammanhang är ofta engelska och goda färdigheter i engelska både i tal och i skrift nödvändiga för deltagande. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur nio forskare aktiva i Sverige med annat modersmål än engelska använder sina språkliga resurser i skrivandet av en artikel på engelska för en internationell vetenskaplig tidskrift. Med utgångspunkt i begreppet ”translanguaging” genom vilket individers flerspråkiga resurser och metalingvistiska kunskap att växla och förhålla sig till dessa uppmärksammas, ämnar vi med projektet belysa de kunskaper, färdigheter och strategier som de utvalda forskarna använder i sitt vetenskapliga skrivande.

Frågeställningar
• Hur förhåller sig aktiva forskare till sina flerspråkiga resurser i sitt vetenskapliga skrivande?
• Hur beskriver forskarna själva användningen av sina språkliga resurser vid olika tillfällen i skrivprocessen?
• Vilka färdigheter och strategier använder forskarna för att skriva en vetenskaplig artikel på engelska?

Projektet tar sin utgångspunkt i sociokulturella, sociolingvistiska och postkoloniala teorier där samspelet mellan (fler-)språkande, makt och identitet står i centrum. Utifrån ett etnografiskt perspektiv kommer intervjuer att göras med forskarna vid tre tillfällen under skrivprocessen. Vid dessa tillfällen dokumenteras även den text som respektive forskare arbetar med vid tillfället. Resultatet av studien förväntas generara ny kunskap om hur forskare använder sina flerspråkiga resurser i sitt vetenskapliga skrivande samt att bidra med kunskaper om hur högutbildade individer förhåller sig till och använder sig av sina språk på en internationell forskningsarena.
Nyckelord
translaguaging, , translanguaging
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Svenska som andraspråk
Finansiärer