Forskningsprojekt: Ungas inträde på arbetsmarknaden

Projektledare
Ann Edenhamn
Deltagare
Ing-Marie Andersson
Ola Nääs
Alexis Rydell
Karl W Sandberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft ökar, samtidigt som anställda, deras kompetens och engagemang är betydelsefullt för organisationers och företags framgång. Arbetsgivare i Dalarna vittnar om att ett av de största hindren för tillväxt är bristen på kompetent personal. För att hitta lämplig arbetskraft behöver företag och organisationer erbjuda attraktiva arbeten och i det arbetet är det viktigt att utgå ifrån de som arbetar där, det egna arbetet och den egna arbetsplatsens förutsättningar. För Dalarnas framtid är det viktigt att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden, men också skapa förutsättningar för kompetensutveckling under hela arbetslivet. Det finns anledning att beakta olika gruppers behov, män- kvinnor, ursprung, ålder osv för att öka och ta tillvara rekryteringsbasen.
Syftet med pilotprojektet är att skapa underlag för en projektansökan till EU med ett övergripande syfte att genomföra praktiska lösningar och identifiera framgångsfaktorer för en uthållig arbetskraft på en flexibel arbetsmarknad i Dalarna. Däri ingår att öka kunskapen om hur resurser för sommarjobb till gymnasieungdomar bör fördelas för att öka svaga gruppers inträde på arbetsmarknaden och att identifiera betydelsefulla utvecklingsområden inom besöksnäringen för att trygga arbetskraften i fjällregionen.
Aktiviteter som kommer genomföras:
Intervjuer med förre detta gymnasieungdomar som erhållit respektive de som inte erhållit sommarjobb för att undersöka och analysera anledningar till uppkomna inkomstskillnader.
Kunskapsutbytet kring kompetensförsörjning och ledarskap mellan personalansvariga i besöksnäringen i dalafjällen och forskare på högskolan för att tydliggöra och identifiera utvecklingsområden som kan genomföras och ge effekt i kommande projekt.
Förankring och skrivning av en större EU-projektansökan med ett övergripande syfte att genomföra praktiskt lösningar och identifiera framgångsfaktorer för en uthållig arbetskraft på en flexibel arbetsmarknad i Dalarna.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Arbetsvetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Region Dalarna