Forskningsprojekt: Attraktiv gruva för alla

Projektledare
Ing-Marie Andersson
Deltagare
Hans Lundkvist
Gunnar Rosén
Alexis Rydell
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
För att utveckling av arbeten i gruvbranschen skall ses som attraktiva för alla grupper skall förutsättningarna för en bred, utvecklingsinriktad samverkan undersökas i ett pilotprojekt. I det konsortium som skapats ingår gruvbranschens centrala organ SveMin och GRAMKO, utbildningscentret för gruvarbete i Garpenberg, två gruvföretag samt representanter från de två berörda kommunernas näringslivsenheter förutom Innovationssystemet Triple Steelix och projektledningen vid Högskolan Dalarna. En attraktiv arbetsplats ger bra möjligheter att locka till sig kompetent arbetskraft av båda könen vilket ger goda förutsättningar att öka branschens innovationskraft längs hela värdekedjan. Ett antal begränsade insatser med utvalda metoder skall genomföras med syftet att identifiera arbetssätt som kan förväntas var effektiva för att öka
intresset för att unga av båda könen inte bara skall söka sig till utbildning och anställning i branschen utan också för att engagera sig i arbetet. Vilken roll den till dels simulatorbaserade utbildningen i Garpenberg kan spela för att utveckla yrkets attraktivitet och bidra till att förmedla en korrekt bild är en av många frågeställningar som skall belysas.
Projektet skall ledas av en forskargrupp med lång erfarenhet av interaktiv forskning och samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Konkret innebär det interaktiva förhållningssättet i detta pilotprojekt att forskargruppen tillsammans med representanterna för branschen, kommuner och utbildningsgivare skall analyserna resultaten från gjorda insatser. Forskarens roll blir att bistå samt kritiskt reflektera i syfte att skapa hållbar förändring och ny kunskap.
Nyckelord
attraktivt arbete, gruva, samverkan, utveckling, Attractive work, development, interaction, mining
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Arbetsvetenskap
Finansiärer
Region Dalarna
VINNOVA