Forskningsprojekt: Lärande i den mångfaldiga högskolemiljön

Projektledare
Katherina Dodou
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Det senaste decenniet har en rad strategiska högskolepolitiska beslut öppnat för en bredare de-mografisk studentrekrytering och större studentmobilitet vid svenska lärosäten. Dessa har lett till en ökad diversifiering av studenters kompetenser, kunskapssyn, samt institutionella och kulturella bakgrund. Medan mångfald i sig medför stora fördelar för enskilda ämnen och för högskolan i stort, innebär diversifieringen också utmaningar ur ett lärandeperspektiv. Fenomenet förknippas främst med utbildningar på grundnivå; likväl är diversifieringsproblematiken påtaglig även på magisternivåutbildningar.

Projektet undersöker hur den ökade diversifieringen av studentgrupper påverkar undervisningsverksamheten och lärandeprocessen på magisternivå och granskar problematiken i förhållande till engelskämnets två ett-åriga magisterprogram vid Högskolan. Här gör sig Högskolans medvetna rekrytering av internationella studenter synlig, då programmen under de senaste åren har haft en stor andel utbytesstudenter och så kallade free movers från både Europa och länder utanför EU/EES, jämte antalet studenter med svenska examina.

Målet med projektet är att ge en tydlig bild av vilken lärmiljö studenterna möter och vad som påverkar hur de tar sig an olika lärmoment. Projektet syftar till att bibringa förståelse om vilka konsekvenser olikartade kunskapssyner har för lärandepraktiken och är en förutsättning för att möta de utmaningar som diversifieringsproblematiken för med sig.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Engelska
Finansiärer