Forskningsprojekt: Stärkt läs- och skrivdidaktisk kompetens för ett breddat synsätt kring inkludering.

Projektledare
Tarja Alatalo
Désirée von Ahlefeld Nisser
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Det övergripande syftet är att undersöka effekter av kunskapshöjande insatser inom läs- och skrivområdet hos lärare i förskoleklass och årskurs 1 i en kommun.
Deltar gör samtliga lärare i förskoleklass och årskurs 1 (ca 40 stycken) och ett urval av specialpedagoger och speciallärare (12 st) i en kommun. Specialpedagogerna och speciallärarna fungerar som samtalsledare i projektet.
Genomförande
För att studera förändringar och effekter av de kunskapshöjande insatserna inleds projektet med en enkätundersökning till samtliga medverkande lärare och samtalsledare. I enkäten ställs frågor om lärares tankar och förhållningssätt om barns läs- och skrivutveckling samt frågor som synliggör deras kunskap i grundläggande läs- och skrivundervisning. Kontinuerliga samtal förs mellan forskare och samtalsledare i syfte att synliggöra förändringar i talet om den praktiska yrkesteorin. Samtalen genomförs i anslutning till samtal som genomförts mellan samtalsledare och lärare. Loggböcker analyseras löpande i syfte att upptäcka förändringar i lärarnas lärande och kunskapsutveckling.

För att fördjupa kunskaperna om lärarnas och samtalsledarnas lärande och kunskapsutveckling inom läs och skriv genomförs intervjuer med två samtalsledare och fyra lärare i slutfasen av studien. I syfte att undersöka betydelsen av samtal som verktyg för verksamhetsförändring intervjuas fyra lärare i slutfasen av studien.
Nyckelord
läs- och skrivdidaktisk kompetens, kunskapande samtal
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogik
Finansiärer
Skolforskningsfonden Högskolan Dalarna
Publikationer