Forskningsprojekt: Flerspåkighet i undervisningen

Projektledare
Deltagare
Åsa Wedin
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet med denna projektplanering är att planera ett forskningsprojekt och att utforma specifika forskningsfrågor i anslutning till mottagandet av ett större antal nyanlända immigranter med somalisk bakgrund. Under 2013 kommer även en pilotstudie att genomföras utifrån den plan som utformas. Projektet kommer att inriktas mot två kommuner, Borlänge och Örebro. För den del av projektet som berör Borlänge söks medel från Skolforskningsfonden. Denna ansökan avser den del som rör Örebro. Under 2013 kommer mottagandet av ett större antal nyanlända somalier att planeras och genomföras i Örebro. Syftet för det kommande projektet kommer att vara att skapa kunskap om processer relaterade till nyanlända immigranter som är av betydelse för deras lärande. Projektplaneringens upplägg kommer att möjliggöra såväl forskningsfrågor med fokus på makronivå, så som frågor om strukturer och processer på nationell och kommunal nivå, som frågor med fokus på mikronivå, exempelvis frågor om språkliga företeelser och enskilda individers upplevelser.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Svenska som andraspråk
Finansiärer
Publikationer