Forskningsprojekt: Sammanställning och spridning av arbetsmiljökunskap vid skogsbränslehantering

Projektledare
Ann Edenhamn
Deltagare
Ing-Marie Andersson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Skogsenergibranschen har under senare år ökat och tillkomsten av nya entreprenörer i branschen ökar. Sedan 2009 har olika projekt genomförts av Tema Arbetsliv, Högskolan Dalarna, inom forsknings- och utvecklingsprogrammet Effektivare skogsbränslesystem (ESS) för att öka kunskapen om arbetsmiljö-förhållandena vid hantering av skogsbränsle. Med några kompletteringar kan en övergripande helhetsbild över arbetsmiljösituationen sammanställas. Ett viktigt steg för en förbättrad arbetsmiljö är att få en effektiv spridning av den samlade kunskapen.
Syftet med projektet är att syntetisera dagens kunskaper inom arbetsmiljöfrågor rörande skogsbränslehantering och utifrån det utforma ett material om arbetsmiljö vid arbete med skogsbränslehantering som ger förutsättningar för ökat agerande för förbättrad arbetsmiljö. Målet är att tillgängliggöra ett implementeringsmaterial innehållande populärvetenskapliga sammanställningar av kunskapsläget, samt råd och rekommendationer gällande arbetsmiljöfrågor vid skogsbränslehantering.

Projekt har fem tydliga delmål:
• Genomförande av en enkätundersökning riktad till förare.
• Planera innehåll och layout av implementeringsmaterial.
• Avstämning med förare, entreprenörer, uppdragsgivare och tillverkare.
• Färdigställa implementeringsmaterial.
• Genomföra ett seminarium med lämpliga personer för en bred implementering av resultat från tidigare projekt.

Projektet kommer att genomföras under 2013/2014. Sveaskog är en samarbetspartner.
Nyckelord
arbetsmiljö, skogsenergi, enkät, kunskapsspridning
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Arbetsvetenskap
Finansiärer
ESS (Effektivare Skogsbränslesystem)
Sveaskog