Forskningsprojekt: Det levda läraruppdraget

Projektledare
Deltagare
Monika Vinterek
Projektperiod
-
Projektstatus
Vilande
Beskrivning
Det levda läraruppdraget

Syftet med studien är att belysa vilka komponenter/strategier som lärare använder i en fungerande undervisning och huvudfrågan handlar om hur en lärare kan gestalta undervisningen så att eleverna utvecklas positivt i förhållande till skolans mål. En av delfrågorna rör hur en individualiserad undervisning tolkas och levandegörs och en annan vilka strategier läraren tillämpar för att lyckas med skolans demokratiska fostransuppdrag.
Undersökningen baseras på regelbundna observationer och samtal med en lärare under drygt tre år. Genom data insamlat via ljudinspelningar och observationsanteckningar analyseras hur läraren handlar i syfte att undervisa och fostra. Studien har en fenomenologisk ansats.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer