Forskningsprojekt: Digitaliseringen av skolans tidiga literacypraktiker

Projektledare
Deltagare
Eva Hultin
Maria Westman
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Studien syftar till att beskriva, diskutera och problematisera villkoren för läs- och skrivlärandet när metoden Skriva sig till läsning med dator – utan penna! implementeras i år 1 i en kommuns grundskolor samt att bidra till den nationella och internationella didaktiska diskussionen om villkoren för implementering av IKT-baserade metoder i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Studien har såväl ett elev- som lärarperspektiv med ett fokus på undersökandet av dessa aktörers erfarenheter av att använda metoden. Lärares och elevers erfarenheter av metoden kommer att analyseras utifrån det specifika undervisningssammanhang de ingår i, det vill säga utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv där frågor om ämnestraditioner aktualiseras. Projektet genomförs metodologiskt dels genom forskningscirklar dels genom fältstudier med deltagande observation och intervjuer. Studien har sin teoretiska förankring i såväl New Literacy Studies som i Critical Literacy.
Nyckelord
tidiga literacy praktiker; ikt och lärande; digitalisering, arly literacy practices; ICT and learning; digitalisation
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogik
Svenska
Finansiärer
Skolforskningsfonden Högskolan Dalarna
Publikationer