Forskningsprojekt: MUBEMA

Projektledare
Helena Danielsson
Eva Taflin
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Detta skolforskningsprojekt bygger på erfarenheter från en ettårig förstudie kallat Bedömning av matematiska kompetenser i kreativa och estetiska lärprocesser. Där väcktes frågor som utvecklades vidare tillsammans med de i förstudien deltagande lärarna. Syftet med detta forskningsprojekt är att få veta vilka kunskaper lärare utvecklar då de deltar i kollaborativa samtal utifrån videoinspelat material från den egna praktiken. Dessa samtal ska i sin tur bilda grund för att skapa instrument för bedömning i matematik då lärare och elever arbetar med multimodala uppgifter. Mer specifikt undersöks också om och hur video kan vara en metod för lärare som vill skaffa sig kunskap om bedömning av "kreativa och estetiska lärprocesser" (Lgr 11). Den övergripande forskningsfrågan är: Hur kan lärare och elever bedöma matematiska förmågor i kreativa och estetiska lärprocesser? Delfrågorna är: a) Hur kan video användas som metod för att bidra till lärares egen kompetensutveckling när det gäller formativ och summativ bedömning? b) Vilka verktyg anser lärare att de behöver för att bedöma elevers kunskaper i kreativa och estetiska lärprocesser.

Studien genomförs i samarbete med lärare verksamma på grundskolor i fyra olika kommuner. Empiriska data samlas genom besök i skolklasser där läraren arbetar med multimodala uppgifter i matematik, där delar av besöken videoinspelas. Läraren själv eller en filmare medverkar vid insamling av videoinspelad data. Delar av det inspelade korsgranskas och leder så småningom till en gemensam granskning där lärare, forskare och doktorander tillsammans deltar i analysarbetet. Projektet ska ta fram verktyg för att ge lärare stöd för bedömning, men också låta eleverna träna sig på att bedöma sina egna och sina kamraters kunskaper.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Bild
Matematikdidaktik
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Skolforskningsfonden Högskolan Dalarna
Publikationer