Forskningsprojekt: Lärares professionella självbilder och fostransarbetet i skolan

Projektledare
Deltagare
Sara Irisdotter Aldenmyr
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Detta projekt intresserar sig för lärares professionella självförståelse och det pedagogiska ledarskap som läraren gestaltar. Utgångspunkten är att vi ständigt skapar och omskapar vår egen professionella identitet i samtal och reflektion. I ett föränderligt samhälle och en föränderlig skola manas lärare till ständig omprövning av sina ideal och förhållningssätt. Det blir då relevant att ställa frågor som: Hur påverkar förändringar av yrkesvardagen den professionella självbilden? Hur kan de utmaningar man möter som professionell bidra till reflexivitet och breddning av den professionella identiteten? I anslutning till dessa frågeställningar blir det särskilt intressant att studera skolaktiviteter som rör emotionell träning, värdegrundsarbete, terapetisk undervisning och existentiella frågor. Vilka särskilda utmaningar och utvecklingsmöjligheter innebär detta för lärare? Dessa frågor fokuseras särskilt inom ramen för det VR-finansierade forskningsprojektet Livskunskap i skolan (FOLKS) som utgår från Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (Cehum), Stockholms universitet.
Nyckelord
livskunskap, terapeutisk utbildning, socio-emotionell träning, mindfulness, värdegrund, fostran
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Vetenskapsrådet