Forskningsprojekt: Fokus på arbetet kring barn i behov av stöd i en kommun

Projektledare
Deltagare
Gun-Marie Wetso
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet omfattar ett forsknings- och utvecklingsarbete i en kommun i Sverige. Studiens syfte är att beskriva hur pedagogisk personal och rektorer ser på det egna arbetet kring barn/elever i behov av särskilt stöd. En referensgrupp med kommunens skolchefer och elevhälsa, rektorer, specialpedagoger samt forskare vid Högskolan Dalarna bildades 2008. Forskningen tillhör praktiknära forskning. Huvudhandledare är Claes Nilholm Högskolan i Jönköping (Skolnära forskning). Gun-Marie Wetso, HDa är biträdande handledare. Kommundoktorand Gunilla Lindqvist samordnar projektet i kommunen. Två enkäter kartlägger personalens syn på orsaker till, och arbetet kring barn/elever i behov av särskilt stöd. Två artiklar är publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter (Lindqvist, Nilholm, Almqvist & Wetso, 2011, Lindqvist & Nilholm, 2011), en delrapport samt tre papers vid forskningskonferenser (Russian State University, Moscow 2009, Malmö högskola 2010, University of Jyväskylä, Finland 2011). Resultaten visar skillnader i uppfattningar hos olika personalgrupper, förskol-, klass-, ämnes-, speciallärare, specialpedagoger, assistenter, fritidspedagoger och barnskötare (totalt 983 personer 73 % svarade) om synen på specialpedagogiskt arbete och insatser och ansvar för barn i behov av stöd. Den andra studien jämför rektorers (45 personer 100 %) uppfattningar i förskola och skola. Forskningsprojektet genererar utvecklingsarbete. Aktiviteter och delprojekt genomförs i verksamheten. Intervjuer med rektorer, lärare, föräldrar och barn/elever planeras 2011/2012 (Wetso, G-M., Lindqvist, G.). Även magisteruppsatser i pedagogik genomförs, (lerning/ lessonstudy i fysik på högstadiet, Wallerstein, C och att stimulera pedagogiska processer genom handledningssamtal (aktionsforskning) i förskolan (Lindgren Eneflo, E). En enkätundersökning är planerad att riktas till gymnasieskolan ht 2011. Fonden för samproducerad skolforskning, PUD är medfinansiär.
Nyckelord
Barn i behov av stöd, yrkesgrupper, praktiknära forskning, förskola och skola, utvecklingsarbete
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogik
Finansiärer
Publikationer