Forskningsprojekt: Övergripande arbetsmiljöhandledning vid skogsbränslehantering

Projektledare
Ann Edenhamn
Deltagare
Ing-Marie Andersson
Rasmus Bjurström
Gunnar Rosén
Personal från Skogforsk , Skogforsk
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet med projektet är att höja kunskapen om arbetsmiljön för arbeten inom skogsenergibranschen, vilket i sig förväntas leda till minskat antal olyckor och arbetssjukdomar, samt ökad effektivitet. Målet är att producera en arbetsmiljöhandledning som omfattar processer där sortimenten GROT (grenar och toppar), stubbar respektive klenskog förvandlas till flis, innehållande arbetsmoment för skördning, transport, sönderdelning och kvalitetskontroll. Som ett komplement till den tryckta arbetsmiljöhandledningen produceras en digital version som innehåller filmillustrationer och instuderingsfrågor.
Projektet kommer ddrivas av Tema Arbetsliv vid Högskolan Dalarna i samverkan med Skogforsk.
Nyckelord
arbetsmiljö, skogsenergi, handledning
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Arbetsvetenskap
Finansiärer
ESS (Effektivare Skogsbränslesystem)
Publikationer