Forskningsprojekt: Arbetsmiljö i skogsenergibranschen

Projektledare
Ann Edenhamn
Deltagare
Ing-Marie Andersson
Bengt Pontén
Gunnar Rosén
Alexis Rydell
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Skogsenergibranschen har under senare år ökat och tillkomsten av nya entreprenörer i branschen ökar. Under 2009 gjordes en översiktlig kartläggning över de arbetsmiljöproblem som finns vid hantering av skogsbränsle och utifrån resultaten av kartläggningen kan konstateras att kunskap saknas om huruvida arbete inom skogsenergibranschen är hälsovådligt eller ej. Även i förekommande granskningarna avseende produktion och effektivitet har arbetsmiljöproblematiken uppmärksammats.
Syftet med projektet är att öka kunskapen om förhållanden inom skogsenergibranschen avseende arbetsmiljö, ergonomiska möjligheter och arbetens attraktivitet. Mer specificerat är målet att genom fallstudier kartlägga arbetsmiljö och utveckla förutsättningar för säkert arbete inom fyra olika processer (delprojekt). Arbetenas attraktivitet inom skogsenergibranschen skall också kartläggas.
Projektet kommer att genomföras i form av fallstudier tillsammans med personal på olika företag. De ingående fyra olika processerna är – stubbhantering, klenskogsteknik, hyggesrester i form av grenar och toppar, samt transportteknik och materialhantering. Arbetsmiljöanalyser kommer att kompletteras med identifiering av förbättringsförslag.I samband med arbetsmiljöanalyserna görs även kartläggning av attraktiviteten i studerade arbeten.
Resultaten från detta projekt kommer att vara exempel på riskområden och på goda exempel, samt information om vad som bidrar till att göra arbeten attraktiva.
Nyckelord
Arbetsmiljö, Attraktivt arbete, skogsenergi
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Arbetsvetenskap
Finansiärer
Skogforsk
Publikationer