Forskningsprojekt: Amning/uppfödnings processen hos mammor till för tidigt födda barn – en etnografisk studie vid neonatalavdelningar i Sverige och England

Projektledare
Renée Flacking
Deltagare
Fiona Dykes, School of Public Health and Clinical Sciences University of Central Lancashire
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Bakgrund
Den snabba utvecklingen inom neonatal intensivvård har genererat ett förbättrat omhändertagande av det för tidigt födda barnet men där miljön och stödet till mamma-barn relationen vid amning/uppfödning visar på brister. Vi behöver få kunskap om vilka förbättringar som bör implementeras i syfte att öka andelen ammade/helt ammade barn samt öka möjligheten till en mer ömsesidigt tillfredsställande amning, i samhällen med olika normer kring uppfödning.

Syfte
Syftet med studien är att utforska amnings/uppfödnings processen hos mamma-barn par på neonatalavdelningar i Sverige och England.

Metod
En etnografisk design har använts i studien där 4 neonatalavdelningar i Sverige och England har studerats. Under 11 månader har deltagande observationer av aktiviteter på neonatalavdelningarna genomförts med fokus på interaktion mellan mamma, barn och personal. Observationerna har sedan följts upp av intervjuer med mamma, pappa och personal för att få en fördjupad förståelse av det som sker. 300 timmars deltagande observationer och intervjuer har gjorts vilket inkluderade 51 mammor, 19 pappor och 130 personal.En tematisk analys kommer att göras.

Betydelse
Studien är unik då den sker i två diametralt motsatta amningskulturella miljöer. Genom dess resultat kan en ökad kunskap erhållas om de socio-kulturella strukturerna/processerna, interaktion mellan personal och mamma/barn, samt miljöns och vårdrutinernas inverkan på amning/uppfödning. Detta är oerhört värdefull kunskap som genererar bättre förståelse av hur och vilka förbättringar som bör implementeras så att andelen ammade/helt ammade barn ökar och att fler mammor upplever en mer ömsesidigt tillfredsställande amning.
Nyckelord
amning, etnografi, neonatal, sjukhus, kultur, breastfeeding, ethnography, neonatal, hospital, culture
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialantropologi
Vårdvetenskap inr omvårdnad
Sociologi
Finansiärer
Uppsala universitet
Publikationer