Forskningsprojekt: Samtal om film - den rörliga bildens förmåga att beröra människan på djupet och självets utopiska reflexivitet

Projektledare
Deltagare
Tomas Axelson
Projektperiod
-
Projektstatus
Under planering
Beskrivning
Sammanfattning
Detta projekt har som syfte att samla in ett empiriskt underlag för en fördjupad teoretisk diskussion om den rörliga bildens roll för människors tankar om livet och samhället. Inom projektets ram vill jag genomföra 8 fokusgruppintervjuer med sammanlagt ett 40-tal studenter vid Högskolan Dalarna i åldern 20 – 30 år kombinerat med 8 individuella intervjuer ur denna grupp.

Resultaten av samtalen vill jag analysera med hjälp av tre teoretiska huvudperspektiv. A) Bildteori. Hur hanterar och tolkar människor rörliga bilder i samtal med varandra och individuellt? B) Teori om det reflexiva självet. Hur kan teorier om självets utopiska reflexivitet fördjupa frågor om hur människan förhåller sig till fiktion och den rörliga bildens berättelser? C) Empirisk livsåskådningsteori. Hur kan teorier om visuell perception och meningsskapande relateras till mer livsåskådningsorienterade teorier om människors konstruktion av personliga värderingssystem och trosföreställningar?
Nyckelord
Film, reflexivitet, livsåskådning, tolkningshorisont, religion, självrepresentation, mediatization, utsträckta självet
Forskningsprofil
Visuell kultur
Ämne
Medie- och kommunikationsvetenskap
Religionsvetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna