Forskningsprojekt: Randomiserade kontrollerade studier för att jämföra barnmorskor och läkares medicinska behandling av inkomplett abort i Uganda och Kenya

Projektledare
Elisabeth Faxelid, INHCAR Karolinska Institutet
Deltagare
Marie Klingberg Allvin
Christina Danielsson-Gemzell, Kvinnor och barns hälsa Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Bakgrund: Globalt utförs ca 20 miljoner illegala aborter varje år. Följderna av dessa ofta osäkra aborter dödar årligen ca 70 000-100 000 kvinnor och blir därmed en av de vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor i fertil ålder. För att minska dödligheten och sjukligheten i relation till oönskade graviditeter finns rekommendationer att utbilda så kallade ”Mid Level Providers” (MLP). MLP:s styrka är att de, förutom antalet, är mer lättillgängliga för kvinnorna och då särskilt på landsbygden, jämfört med tillgängligheten till läkare. Internationellt används misoprostol (abortpiller) vid medicinsk abort och behandling av ofullständig abort vilket i studier har visat sig vara en billig, skonsam och effektiv metod. Att även involvera MLP:s vid användning av misoprostol skulle öka kvinnors tillgänglighet till säker behandling av ofullständig abort. Projektet: Projektet är tänkt att genomföras på distriktsnivå i centrala Uganda och i Kenya. Höga fertilitets tal, låg preventivmedels användning som leder till oönskade graviditeter med efterföljande osäkra aborter är vanligt i Uganda och Kenya. Syfte och metod: För att utvärdera effektivitet och säkerhet av att MLP använder misoprostol som behandling vid ofullständig abort jämfört med läkare, planeras en randomiserad kontrollerad studie (patienterna fördelas slumpmässigt mellan vårdgivarna) Genomförande: Kvinnor som söker vård för ofullständig abort på sex olika vårdcentraler/distriktssjukhus i Centrala Uganda och sex i Kenya lottas till att bli behandlade av MLP eller läkare.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap inr omvårdnad
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Nationella forskarskolan i vård och omsorg, Karolinska Institutet
Nationella forskarskolan i vårdvetenskap, Karolinska Instittet
SIDA
Vetenskapsrådet
WHO