Forskningsprojekt: Kvinnor och mäns erfarenheter och upplevelser av könsrelaterat våld i väpnade konflikter

Projektledare
Marie Klingberg Allvin
Deltagare
Ulrika Byrskog, Landstinget Dalarna
Birgitta Essen, IMCH Uppsala Universitet
Pia Olsson, IMCH Uppsala Universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Könsrelaterat våld i väpnad konflikt är ett fenomen väl beskrivet i litteraturen. Begreppet könsrelaterat våld inbegriper olika slags våld och övergrepp främst mot kvinnor och barn, där våld före, under och efter en väpnad konflikt är en del, men där även våld mot pojkar och män i krig ingår (1). Som civila är kvinnor speciellt utsatta i krig och bär stora bördor genom ökat ansvar för vardagen och familjen, men även genom sexualiserat våld (2), något som män också beskrivs vara utsatta för (3). Konsekvenser av könsrelaterat och sexualiserat våld tar sig till uttryck i både fysiska och psykiska symtom (4). Personer med erfarenheter av könsrelaterat våld bär på trauman och är i behov av stöd och behandling. Uppskattningsvis bor det i Sverige mellan 70-100 000 personer som bär på trauman av våld, tortyr och/eller krig. Deras behov av stöd och behandling behöver identifieras, beskrivas och på så sätt synliggöras i det svenska samhället. I Sverige finns inga vetenskapliga studier som beskriver personers erfarenheter och upplevelser av könsrelaterat våld i väpnad konflikt samt vilka konsekvenserna är och vilket stöd de är i behov av. Projektets övergripande syfte är att kartlägga och beskriva kvinnors och även mäns erfarenheter och upplevelser av könsrelaterat våld i väpnade konflikter för att därigenom generera kunskap för adekvat bemötande, vård och behandling i samhället.
Både kvantitativ och kvalitativ ansats kommer att användas i projektet som har tre delstudier
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap inr omvårdnad
Finansiärer
Brottsofferfonden
CKF
CKF
Högskolan Dalarna
Röda korset
Publikationer