Forskningsprojekt: Somaliska kvinnors graviditetsutfall och upplevelser av vård i samband med graviditet och förlossning – patienter och vårdgivares perspektiv

Projektledare
Marie Klingberg Allvin
Deltagare
Ulrika Byrskog
Pia Olsson, KBH Uppsala Universitet
Eva-Britta Råssjö, CKF Landstinget Dalarna
Raghad Samir, CKF
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
En ökad invandring från länder med avsevärda skillnader i kultur än den Svenska ställer oss inför utmaningar när det gäller att ge vård och omsorg. I länderna söder om Sahara är mödradödligheten hög och kvinnor som kommer till Sverige kan ha erfarenheter av barnafödande som en verkligt livshotande situation. Dålig erfarenhet av sjukvård i hemlandet kan göra att de tvekar att söka hjälp när problem uppstår. Vår kunskap är bristfällig om hur graviditetsutfallet är hos Somaliska kvinnor jämfört med svenskfödda kvinnor i Dalarna.
Syftet med projektet är att kartlägga och beskriva förlossningsutfall och nyttjande av hälso-sjukvård hos Somaliska invandrarkvinnor som förlösts i Falun de senaste åren. Att försöka förstå hur Somaliska kvinnor och män uppfattar vården som erbjuds under graviditet och förlossning samt beskriva vårdpersonals uppfattningar om möjliga barriärer för Somalier att söka sjukvård under graviditet.
Design och metod
Retrospektiv, jämförande journalstudie med Svenskfödda kontroller.
Kvalitativ innehållsanalys av intervjuer med Somaliska kvinnor och män som nyligen fött barn i Falun och vårdgivare samt fokusgrupp diskussioner med gravida Somaliska kvinnor.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap inr omvårdnad
Finansiärer
CKF
CKF
Publikationer