Forskningsprojekt: Lanthandelns betydelse för befolkningsutvecklingen

Projektledare
Erik Westholm, Institutet för framtidsstudier Högskolan Dalarna
Deltagare
Peter Möller
Jan Amcoff, Institutet för framtidsstudier
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Sammanfattning: När lanthandeln stänger. En studie av lanthandelns betydelse för
flyttning in och ut och för människorna i byn

I mer än 50 års tid har ”butiksdöden” härjat på svensk landsbygd. Ofta antas att när lanthandeln stänger så påverkar det bygdens livskraft. Denna studie visar att varken in- eller utflyttningen påverkas av en butiksstängning. Trenden att fler och fler flyttar ut medan inflyttningen minskar har pågått åtminstone 10-12 år när butiken upphör. Resultatet står sig också om man undantar barnfamiljer och tätortspendlare som har störst benägenhet att handla på stormarknader i tätorterna. Inte ens i butikens direkta närområde tycks en nedläggning påverka in- och utflyttning. Resultatet antyder att befolkningsutvecklingen orsakar butiksnedläggningen, snarare än tvärtom. De kompletterande intervjuerna visar att landsbygdsborna själva uppfattar nedläggningen som en naturlig följd av att inköpen minskar. När butiken stänger har de flesta redan ordnat sin försörjning av dagligvaror på annat sätt. De som flyttar till landsbygden är på förhand införstådda med att servicen är mycket begränsad. Flera andra studier har visat att landsbygdsbutikerna är viktiga på andra sätt och har alltifrån folkhälsorelaterad till social och symbolisk betydelse. Också våra intervjuer pekar på butikens viktiga funktion som mötesplats. I genomsnitt har de butiker som får behålla sin butik ett avsevärt större befolkningsunderlag än de som lägger ner.
Nyckelord
Service, butik, nedläggning, landsbygd, migration, detaljhandel, service, migration, retailing
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Kulturgeografi
Finansiärer
Glesbygdsverket
Länsstyrelsen i Dalarna
Publikationer