Forskningsprojekt: Medieprodukton i Dalarna: Teknik, kultur och nätverk

Projektledare
Arni Sverrisson
Deltagare
Viktoria Rosenström
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektets övergripande syfte är att bedriva praxisnära samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning vars resultat kan användas i yrkespraktik och förmedlas till studenter som förbereder/utbildar sig i relevantaq ämnen. Det grundläggande antagandet är att det finns en gemensam kompetens som delas av alla inom dessa yrken och kommer till uttryck i bildsmak och kriterier för ”bra bilder” mm. Denna kompetens vidareförs hantverksmässigt inom yrkena, d.v.s. att ”lärlingar” eller nyanställda (”assistenter”) får pröva på olika moment och lära sig av misstagen samt de förebilder de tyr sig till inklusive äldre yrkesverksamma, chefer osv. Befintliga högskoleutbildningar fungerar i stor utsträckning enligt samma princip. Syftet med utvecklingen av mer systematisk reflekterat kunskap som kan tillämpas på detta område är inte att ersätta denna hantverksmässiga kunskap, snarare att styrka och förädla den och öppna för nya sätt att vidareföra den, som är bättre anpassat till de allmänna förutsättningarna på högskolor och universitet. ”Produktionskedjan” och ”produktionsnätverket” är grundläggande begrepp i denna forskningsplan. Med produktionskedja menas här en stiliserad beskrivning av hur en bild, ett fotografi, en film eller en ritning blir till. Olika kedje- eller nätverksbegrepp är vanliga inom organisationsforskning och ekonomisk sociologi (vårdkedjan, företagsnätverk o.s.v.) men tillämpas mer sällan inom kulturforskningen, bl a för att den senare i stor utsträckning fokuserar konsumtion och distribution av kulturföremål och inte deras produktion eller spridning. Projektet har till avsikt att fylla denna kunskapslucka.
Nyckelord
nätverk, digitala medier, adiovisuella medier, medieteknologi, medieproduktion, innovations, media, new media, social media, user generated content
Forskningsprofil
Visuell kultur
Ämne
Sociologi
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Stockholms universitet