Forskningsprojekt: Klippunkter, klippare och visuell perception

Projektledare
Thorbjörn Swenberg
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Kreativa branschers produktionsprocesser har gäckat i och med svårigheten att vetenskapligt fånga och förklara de kreativa momenten. En av dessa branscher är filmproduktion, och ett av dessa moment klippningen av de rörliga bilderna. Filmklipparen ömsom "vet" ömsom "känner" hur ett klipp bör utformas. Men vad ligger till grund för besluten? Och hur förhåller sig dessa beslut till hur publiken rent visuellt perceptuellt avläser bilderna? Syftet med denna förstudie var att hitta en metod för att ge svar på dessa frågor.
Projektet delades upp i två faser, där den första handlade om att följa en filmklippares arbete med en filmtrailer (ca. 40 sekunder lång) och att observera och intervjua klipparen angående de beslut som togs under arbetets gång. Detta realteras till filmklippningens konventioner. Den andra fasen gick ut på att i laboratorium för visuell perception observera hur försökspersoner med sina ögon läser av bilderna och hur de reagerar vid bildklippen (s.k. Eye-tracking). Data från de båda faserna jämförs sedan med varandra för att se om detta kan vara en framkomlig väg för att i ett större projekt mera ingående kunna studera filmklippningens kreativa process.
Resultaten av förstudien presenteras 27 juli 2010 vid 14th International Conference - Information Visualization (IV10) i London och publiceras i konferansens Proceedings.
Nyckelord
rörlig bild, filmklipp, filmklippare, moving images, film and video editing, film and video editor
Forskningsprofil
Visuell kultur
Ämne
Bildproduktion
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Mälardalens högskola
Publikationer