Forskningsprojekt: Konsthögskolor som kunskapsförmedlare. En studie av olika synsätt på den högre bildkonstnärliga utbildningen i Sverige under 1900-talet

Projektledare
Deltagare
Maria Görts
Marta Edling, Utbildning, kultur och media Uppsala universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
De kurser och den handledning som en konsthögskola erbjuder vilar på antaganden om vad konstnärlig kunskap är. I diskussionerna om den högre bildkonstnärliga utbildningen i Sverige under 1900-talet kan man urskilja flera olika synsätt på vad ett sådant konstkunnande skall vara, och hur det skall förmedlas. Syftet med denna studie är att ge en kartläggning och belysning av dessa skiftande förhållningssätt. Den skall också granska hur staten genom utbildningspolitiska åtgärder påverkat utformningen av undervisningen. En sådan undersökning är motiverad, inte bara därför att den fyller en lucka i kunskapen om den högre bildkonstnärliga utbildningen i modern tid, utan också för att den belyser en elitutbildning som av samhället betraktas som särskilt betydelsefull. Den erbjuder också de studerade konsthögskolorna ett övergripande historiskt/samhälleligt perspektiv på den egna och systerinstitutionernas verksamhet. Projektet skall genomföras med hjälp av tre undersökningar: 1) En studie av målen för och verksamheten inom den bildkonstnärliga utbildningen vid de fem svenska konsthögskolorna under 1990-talet. 2) En studie av utbildningspolitiska strategier för den högre konstnärliga utbildningen från högskolereformen 1977 fram till idag. 3) En historisk studie av utbildningens mål och inriktning vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm under 1900-talet
Nyckelord
Forskningsprofil
Visuell kultur
Ämne
Bildproduktion
Finansiärer
Riksbankens FOA