Forskningsprojekt: Attraktiv flerpartsamverkan för affärsutveckling

Projektledare
Ing-Marie Andersson
Deltagare
Björn Blomqvist
Gunnar Rosén
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet ska resultera i en modell som beskriver ett effektivt arbetssätt för hur en gruppering av små företag och ett storföretag kan samverka i ett leveransprojekt. En sådan samverkan ställer stora krav på effektiv kommunikation mellan leverantörsföretagen sinsemellan men också mot kunden - storföretaget. Genom att med vetenskaplig metodik följa en sådan samverkan under ett verkligt leveransprojekt skall förutsättningar för effektivisering klarläggas.
Under leveransprojektets genomförande kommer ett flertal medverkande personer att intervjuas, etablerade arbetsmodeller identifieras och vunna erfarenheter analyseras och utvärderas. Med resultaten som grund kommer insatser för att effektivisera samverkan att föreslås.
Projektet kommer att resultera i ökad kompetens hos ingående parter, ökade möjligheter för fler företag att ingå i en framtida samverkan, attraktivare arbetsmarknad i regionen för nuvarande och nya medarbetare samt underlag för att utveckla behovsanpassad kursverksamhet vid högskolan. På längre sikt kan resultatet från projketet komma att innebära stärkta möjligheter på den nationella och internationella marknaden. Projektet är ett delprojekt inom inovationssytemet Triple Steelix.
Erfarenheterna kommer att spridas i första hand inom stålindustrin i Bergslagen i form av såväl skriftliga rapporter som muntligt i olika former.
Nyckelord
Attraktivitet, Organisationskultur
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Industriell ekonomi och arbetsvetenskap
Finansiärer
Triple Steelix