Forskningsprojekt: Kunskapens framträdandeformer. Ett projekt om kunskapsutveckling och en högskolepedagogik med dubbelt perspektiv: teori och gestaltning

Projektledare
Anette Göthlund, Institutionen för bildpedagogik Konstfack
Deltagare
Helena Danielsson
Ana Graviz, Kultur och kommunikation Södertörn högskola
Birgitta Odelfors, Inst. för samhällsvetenskap/ Pedagogiska institutionen Örebro universitet
Bo Reimer, Konst, kultur och kommunikation Malmö Högskola
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Målsättningen är att vidareutveckla en pedagogik med dubbelt perspektiv där olika former av kunskap används i lärande och examensarbeten inom högskolan. Tanken om ett dubbelt perspektiv handlar om hur man utifrån olika mål kan kombinera teori med gestaltning på akademisk nivå, utan att ställa skrift eller andra kunskapsformer emot varandra. Två delstudier avser att studera praktiker vid Konstfacks lärarutbildning och medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö Högskola som idag genomför examensarbeten med ”dubbelt perspektiv”, dvs. där såväl vetenskaplig uppsats som gestaltning ingår. Projektets tredje delstudie utförs vid lärarutbildningarna vid Högskolan Dalarna och Örebro universitet samt i interkulturell pedagogik vid Södertörns högskola.
Projektets huvudsyfte är att studera hur olika kunskaper framträder såväl i lärprocesserna, som i det färdiga examensarbetet; det handlar om representationsformer och presentationsformer. Det saknas forskning inom det område som projektet avser att undersöka. Samtidigt visar sig ett ökande behov på många lärosäten av att pröva kombinerade verktyg för examensarbeten. I detta projekt sammanförs vetenskapsområden som visuell kultur, genus-, medie- och kommunikationsvetenskap, interkulturella studier, medie- och bildpedagogik. Inom vart och ett av dessa områden finns redan en del forskning om nya kunskaps- och kommunikationsformer. Däremot saknas betydande forskning som undersöker olika skärningspunkter mellan teoretiska praktiker och gestaltningspraktiker. Därför är ett mål även att inventera och utveckla kriterier för bedömning av examensarbeten med dubbelt perspektiv.
Nyckelord
Forskningsprofil
Visuell kultur
Ämne
Bild
Finansiärer
Vetenskapsrådet
Publikationer