Forskningsprojekt: Socialt sammanhang och vårdbehov bland gravida tonåringar i Vietnam

Projektledare
Marie Klingberg Allvin
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Graviditeter bland ungdomar i Vietnam, visserligen förhållandevis sällsynta, uppvisar en mer ogynnsam utveckling än graviditeter bland vuxna kvinnor. Rapporter om ökning av andelen aborter och utbredningen av sexuellt överförda sjukdomar (inklusive HIV) bland unga ogifta, visar ökat behov av förbättrat stöd och rådgivning till dessa grupper. Barnmorskor borde bli nyckelpersoner när det gäller stöd kring ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa i Vietnam. Avhandlingen beskriver förekomsten och resultat av ungdomsgraviditeter i Vietnam, förklarar de sociala sammanhangen och hur unga gravida söker vård. Avhandlingen beskriver även vilket synsätt som råder bland sjukvårdspersonal och barnmorskestudenter kring ungdomars sexualitet och behoven för mödravården. Resultaten av de fyra studierna är tänkt att bidra med bakgrundsinformation för politiker och administratörer utformande av en nationell strategi vad avser ungdomars reproduktiva hälsa. Vårt mål är att barnmorskor i framtiden ska besitta kunskaper och kompetens i att ge sina patienter en individanpassad hälso-sjukvård för kvinnor med planerad och oplanerad graviditet där kvinnan och hennes partner är i centrum.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap inr omvårdnad
Finansiärer
Nationella forskarskolan i vård och omsorg, Karolinska Institutet
SIDA
Publikationer