Forskningsprojekt: OUTLINE Karriärplanering - En utvärderande studie av ett projekt om coaching av arbetslösa

Projektledare
Deltagare
Mats Lundgren
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet OUTLINE Karriärplanering genomfördes under tiden december 2004 - december 2006. Det övergripande syftet var att ”/…/ få individerna att se vägar, öppna ögon, hitta mening via den egna personligheten, egenskaperna och ta ansvar för sin framtid genom egna beslut.” Verksamheten skulle på en konkret nivå resultera i att:
20 % fått ett jobb
20 % var i lärande i arbete (praktikplats)
40 % skulle ha upptäckt ett utbildningsalternativ
20 % skulle ha upptäckt vårdbehov e dyl.

En viktig del av projektets verksamhet var även att utveckla en fungerande samverkansform mellan projektet OUTLINE, Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen.

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur ett arbetsmarknadspolitiskt projekt kan stödja unga och äldre långtvarigt arbetslösas inträde på arbetsmarknaden.

Resultatet av ett projekt är inte bara en fråga om att deltagarna kunnat få ett arbete eller inte. För den som inte lyckats på den punkten kan livet ändå ha förändrats på ett positivt sätt. Ett realistiskt resultat kan i stället vara att skapa en beredskap hos deltagarna att förbättra sina möjligheter att kunna konkurrera på arbetsmarknaden. Att verksamheten radikalt skulle öka deltagarnas konkurrensförmåga är ett alltför optimistiskt antagande. Även om coachingen är viktig och verkningsfull är den som regel inte tillräckligt, om än ett betydelsefullt första steg. Verksamheten haft påvisbara effekter som går bortom de rent arbetsmarknadspolitiska, d.v.s. det har på ett direkt och påtagligt sätt påverkat de involverade aktörerna i deras vardagliga liv. De fick ”närvaroplikt” och samtidigt livet ”inrutat” och de måste ”bekänna färg” genom sina kontinuerliga möten med handläggare, coacher och övriga deltagare. För några kan detta vara en vändpunkt i livet, medan det för andra i stället föder nya strategier för att inte sugas in i det arbetsmarknadspolitiska ”aktivitetsspelet”.
Nyckelord
Arbetsmarknad, arbetslöshet, Aktivitetsgarantin, coaching, projekt
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Lärande och socialiseringsprocesser
Ämne
Pedagogik
Finansiärer
Publikationer