Forskningsprojekt: Relationers och nätverks betydelse för chefskap och hållbarhet i arbetslivet

Projektledare
Lena Wilhelmson
Deltagare
Tomas Backström, Mälardalens högskola
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Relationer mellan människor och mellan delar av verksamheter har betydelse för verksamheters hållbarhet och kvalitet. Lärprocesser och kompetens betonas i dagens arbetsliv som avgörande för organisationers framgång och effektivitet på såväl kort som lång sikt. Syftet är att belysa några frågeställningar rörande sociala relationers betydelse på arbetsplatsnivå: kompetenta relationer mellan chef och medarbetare samt sociala nätverk och hållbarhet. Projektet bygger på en kombination av teorier om lärande, sociala nätverk och komplexa adaptiva system. Redan insamlade data kommer att användas från två studier av organisering av arbetsvardagen. Intervjuer och enkätsvar finns representerade i materialet. Genom samarbete kompletteras ett redan pågående projekt (FAS dnr 2005-1005) om sociala relationers karaktär, organisatoriska förutsättningar och betydelser för individen i dagens arbetsliv. Föreliggande projekt kompletterar det pågående med kompetens- och hållbarhetsaspekter. Integreringen resulterar i en bred teoretisk, begreppslig och empirisk belysning av sociala relationer i arbetslivet, som avses publiceras i en lärobok.
Nyckelord
relationer, nätverk, hållbarhet, chef, medarbetare, relations, networks, sustainability, manager, employees
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Pedagogik
Finansiärer
VINNOVA