Forskningsprojekt: Delat ledarskap - om utveckling av chefs- och medarbetarskap, steg 2

Projektledare
Lena Wilhelmson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektets första steg syftade till att generera kunskaper om och undanröja hinder för delat ledarskap genom att dels studera dess förekomst och utbredning, dels undersöka dess olika former och konsekvenser för chefer själva, medarbetare och andra aktörer. Detta handlar både om att kritiskt granska och fördjupa kunskapen om fenomenet delat ledarskap/samverkan i ledningsfunktionen, och om att i viss utsträckning stödja försöksverksamhet, utifrån den kunskap vi som forskare redan har samt skaffar oss under projektets gång.
Syftet med denna fortsättning av projektet, med Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet som ny huvudman, är att forskargruppen ska kunna avsluta projektet på det sätt som var tänkt, trots nedläggningen av Arbetslivsinstitutet. Det arbete som återstår består av dataanalys, avrapportering och publicering. Genom att nyttiggöra insamlade data kommer fenomenet delat ledarskap att ytterligare analyseraras och belysas ur delvis nya perspektiv. Därmed kommer projektet att även framgent kunna fungera som ett nav när det gäller att sprida kunskap om delat ledarskap.
Nyckelord
delat ledarskap, medarbetarskap, komplexitet, lärande, chef, shared leadership, co-workership, complexity, learning, manager
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Pedagogik
Finansiärer
VINNOVA
Publikationer