Forskningsprojekt: Skolutveckling som frirumserövrande

Projektledare
Gunnar Berg
Deltagare
Gudrun Holmdahl
Katharina Jacobsson
Christer Wede
Roger Sträng , Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) Högskolan Dalarna
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projekt: Skolutveckling som frirumserövrande

Projektet med den rubricerade titeln bygger på ett samarbete mellan skolor i tre kommuner och forskare/forskarstuderande som sträcker sig över fem år. Den första fasen har bestått av ett analysarbete, där en på den aktuella skolan utsedd utvecklingsgrupp analyserar förutsättningar för och innehållet i ett kommande utvecklingsarbete. Under den andra fasen genomförs resultatet av analysarbetet som en integrerad del i den aktuella skolans vardagsarbete. I praktiken startar dock utvecklingsarbetet redan under analysfasen i och med de processer som detta arbete initierar. Högskolans roll i projektet har handlat om att stödja utvecklingsarbetet i form av omfattande handledarinsatser som emellertid successivt fasats ut för att tas över av skolan själv. Vidare har två deltidsdoktorander – skilda från och oberoende av handledarna – följt och delavrapporterat utvecklingsarbetets processer. Slutrapporter i form av doktorsavhandlingar i pedagogik väntas under 2011.
Doktorander: Gudrun Holmdahl och Katharina Jacobsson.
Vetenskaplig ledare och doktorandhandledare: Gunnar Berg
Finansiering: Myndigheten för skolutveckling, tre kommuner, samt Högskolan Dalarna i samverkan.
Nyckelord
Skolutveckling, utvecklingsarbete, frirumserövrande, pedagogik
Forskningsprofil
Lärande och socialiseringsprocesser
Ämne
Pedagogik
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Myndigheten för skolutveckling
Publikationer