Forskningsprojekt: Regionförstoring och regionförminskning. Individers räckhåll, platsbundenhet, rörlighet och kön

Projektledare
Susanna Heldt Cassel
Deltagare
Johan Håkansson
Gunnar Isaksson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
I detta projekt problematiserar vi begreppet regionförstoring. Syftet med projektet är att undersöka drivkrafterna till regionförstoring och/eller regionförminskning på individnivå samt med utgångspunkt i enskilda individers räckhåll. Vi vill fördjupa kunskapen om varför människor pendlar respektive inte pendlar utifrån ett individperspektiv där köns/genusperspektivet ges stor betydelse. Vi söker orsakerna både i individspecifika demografiska, socioekonomiska och geografiska variabler samt i enskilda individers platsspecifika sammanhang.

Projektet kommer att bidra med ny kunskap om individspecifika orsaker till geografisk rörlighet respektive inlåsning/orörlighet på arbetsmarknaden och dess koppling till aggregerade mönster över hur arbetsmarknadsregioner förstoras eller minskar. Resultaten från forskningsprojektet kommer att lyfta kunskapsfronten när det gäller förståelsen av begreppet regionförstoring och vad regionförstoring orsakas av och innebär.

I denna studie kommer både kvantitativa och kvalitativa metoder att användas. De olika metodinslagen i projektet kommer att kombineras och resultaten från den kvantitativt inriktade delen inklusive de geografiska visualiseringarna kommer att sammankopplas med resultaten från den kvalitativa intervjustudien i den slutliga analysen. Genom att sammanföra resultat från kvantitativ bearbetning av statistik och visualisering i kartform baserad på individdata med djupintervjuer kan en helhetsförståelse och djupgående kunskap uppnås om regionförstorings- och regionförminskningsprocesser.
Nyckelord
Individers räckhåll, mobilitet, kön/genus, pendling, regionförstoring, Individual reach, commuting, labour market regions, gender
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Kulturgeografi
Nationalekonomi
Finansiärer
VINNOVA
Publikationer